Novinky

Rozpočet resortu financí (kapitola 312) pro rok 2008

oddělení 2301 - Rozpočet resortu a správa programů kapitoly
oddělení 2301 - Rozpočet resortu a správa programů kapitoly

Vydáno

  • Tabulka
  • Veřejný sektor
  • Rozpočet resortu financí
  • O ministerstvu
  • Hospodaření resortu

 

v tisících Kč
Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí - schválený rozpočet pro rok 2008
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 2 161 952
Výdaje celkem 17 346 215
Specifické ukazatele - příjmy
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 667 701
v tom: pojistné na důchodové pojištění 549 872
          pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 117 829
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1 494 251
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem 93 116
          příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů 14 892
          ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1 386 243
Specifické ukazatele - výdaje
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány 8 521 815
v tom: daňová správa zajišťovaná finančními orgány - neprogramové výdaje 7 293 505
          112 110 - Pořízení, obnova a provozování ICT územních finančních orgánů 967 080
          112 120 - Rozvoj a obnova MTZ územních finančních orgánů 146 765
          212 110 - Rozvoj a obnova MTZ územních finančních orgánů 45 918
          112 010 - Rozvoj a obnova MTZ systému řízení Ministerstva financí - od r. 2007 68 547
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 2 162 069
v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu - neprogramové výdaje 1 384 965
          112 010 - Rozvoj a obnova MTZ systému řízení Ministerstva financí - od r. 2007 479 604
          112 090 - Výstavba, obnova a provozování Státní pokladny 237 500
          212 010 - Rozvoj a obnova MTZ systému řízení Ministerstva financí 0
          212 910 - Výstavba, obnova a provozování centrálně řízených ICT resortu MF 60 000
Daňová správa zajišťovaná celními orgány 4 774 935
v tom: sociální dávky 367 338
          daňová správa zajišťovaná celními orgány - ostatní neprogramové výdaje 3 819 138
          112 210 - Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení celní správy 568 259
          212 210 - Rozvoj a obnova MTZ celní správy 20 200
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 1 852 871
v tom: správa majetku státu a právní zastupování - neprogramové výdaje 1 458 202
          112 310 - Rozvoj a obnova MTZ Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 394 669
          212 310 - Rozvoj a obnova MTZ Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 0
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 34 525
v tom: předsednictví v Radě EU - výdaje Ministerstva financí 28 953
          předsednictví v Radě EU - výdaje Generálního ředitelství cel 4 616
          předsednictví v Radě EU - výdaje Ministerstva financí program 112 010 956
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 8 244 030
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 2 885 407
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 163 707
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6 101 131
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 1 964 113
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 120 064
Mezinárodní koference 11. zasedání národních kontaktních pracovišť RILO WE 700
Program protidrogové politiky 21 160
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 830
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem 109 551
v tom: ze státního rozpočtu 16 435
          kryté příjmem z rozpočtu EU 93 116
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů 17 520
v tom: ze státního rozpočtu 2 628
          kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů 14 892
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

Nejčtenější