Novinky

Rozpočet resortu financí (kapitola 312) pro rok 2007

oddělení 2301 - Rozpočet resortu a správa programů kapitoly
oddělení 2301 - Rozpočet resortu a správa programů kapitoly

Vydáno

  • Tabulka
  • Veřejný sektor
  • Rozpočet resortu financí
  • O ministerstvu
  • Hospodaření resortu

v tis. Kč
  schválený rozpočet
Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí rok 2007
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 1 168 176
Výdaje celkem 16 468 540
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 636 560
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 636 560
v tom: pojistné na důchodové pojištění 524 227
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 112 333
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 531 616
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem 0
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem 0
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů 10 666
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 520 950
Specifické ukazatele - výdaje
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány 8 070 952
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 1 959 699
Daňová správa zajišťovaná celními orgány 4 620 696
v tom: sociální dávky 337 235
daňová správa zajišťovaná celními orgány - ostatní výdaje 4 283 461
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 1 817 193
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 7 937 089
v tom: platy zaměstnanců 7 881 488
ostatní platby za provedenou práci 55 601
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 2 777 982
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 157 631
Platy zaměstnanců ve státní správě 4) 7 203 893
Platy příslušníků bezpečnostních sborů ve služebním poměru celkem 1 872 237
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech 0
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1 318
Výdaje na mezinárodní konference 1 520
Mezinárodní koference k problematice CITES v oblasti služební kynologie celních správ 820
Program protidrogové politiky 21 160
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 1 400
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů 12 780
v tom: ze státního rozpočtu 2 114
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů 10 666
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Doporučované

Nejčtenější