Novinky

Rozpočet resortu financí (kapitola 312) pro rok 2006

oddělení 2301 - Rozpočet resortu a správa programů kapitoly
oddělení 2301 - Rozpočet resortu a správa programů kapitoly

Vydáno

  • Tabulka
  • Veřejný sektor
  • Rozpočet resortu financí
  • O ministerstvu
  • Hospodaření resortu

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí rok 2006
v tis. Kč
schválený rozpočet upravený rozpočet
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 973 007 973 007
Výdaje celkem 15 003 563 15 617 985
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 7 500 075 7 525 925
z toho: platy zaměstnanců 7 453 678 7 476 233
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 2 625 027 2 639 105
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 149 090 149 945
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 4) 6 838 728 6 880 285
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 4) 6 810 196 6 848 458
Specifické ukazatele - příjmy
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 638 739 638 739
z toho: pojistné na důchodové pojištění 526 020 526 020
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 334 268 334 268
z toho: příjmy z finančního mechanismu EHP/Norsko 0
Specifické ukazatele - výdaje
Správa daní a cel 12 028 573 12 249 288
z toho: ostatní sociální dávky 281 279 253 152
platy příslušníků bezpečnostních sborů 1 878 645 1 818 099
program protidrogové politiky 15 500 15 500
zasedání generálních ředitelů celních správ členských zemí EU, Turecka a Evropské komise 1 680 1 680
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 1 569 380 1 629 091
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 1 405 610 1 739 606
z toho: výdaje na financování společných programů EU a ČR 20 697 23 805
v tom: Phare 20 697 23 805
Transition Facility 0 0
finanční mechanismus EHP/Norsko 1 180 1 190
v tom: ze státního rozpočtu 1 180 1 190
předfinancované ze státního rozpočtu 0 0
zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 1 949 1 949
seminář o zkušenostech ČR s mezinárodní finanční architekturou 5 000 4 500
seminář Evropské fórum o znalostní ekonomice 5 000 4 500
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

 

Doporučované

Nejčtenější