Novinky

Přehled účtů

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Státní pokladna
  • Česká národní banka
  • Likvidita
  • Rozpočtová pravidla
  • Veřejný sektor
  • Souhrnný účet
  • Řízení likvidity

S účinností od 10. května 2016 dochází dle zákona č. 128/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, k rozšíření souhrnných účtů státní pokladny, a to o účty Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, včetně zvláštního účtu veřejného zdravotního pojištění, účty resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven a svazů zdravotních pojišťoven. Zároveň se Správa železniční dopravní cesty stává povinným klientem státní pokladny.

Státní příspěvkové organizace a státní organizace Správa železniční dopravní cesty a dále Všeobecná zdravotní pojišťovna, resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny a svazy zdravotních pojišťoven, které mají vedeny účty u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb, zřídí v zákonem stanovené lhůtě místo nich nové účty u České národní banky, převedou na ně peněžní prostředky z dosavadních účtů u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb a dosavadní účty, vyjímaje účty vybrané, vedené u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb zruší.

Do doby převedení peněžních prostředků do České národní banky jsou tyto subjekty povinny informovat Ministerstvo financí do desátého dne každého měsíce o počtu a stavu účtů vedených v bankách nebo u ostatních poskytovatelů platebních služeb k poslednímu dni předcházejícího měsíce.

Za účelem splnění této povinnosti je nutné využít připravený soubor, který je dostupný ke stažení na této stránce. Jeho řádné vyplnění a odeslání v zákonem stanoveném termínu se považuje za splnění zákonné povinnosti informovat Ministerstvo financí.

K povinnosti poskytovat informace o účtech se blíže uvádí, že výše uvedené organizace jsou povinny řádně vyplněný přehled zasílat na emailovou adresu Ministerstva financí: backoffice@mfcr.cz, a to pravidelně v měsíčním intervalu, nejpozději však do desátého dne následujícího měsíce. Informace v něm uvedené se vztahují vždy k měsíci předcházejícímu měsíci jeho zaslání Ministerstvu financí. Konkrétní instrukce k vyplnění lze nalézt přímo v tomto souboru v záložce „INFO“, která se nachází na spodní liště souboru Microsoft Excel. V případě dalších dotazů je možné se obrátit na výše uvedenou emailovou adresu.

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější