Novinky

Výběr dealerů

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

 • Státní dluhopisy
 • Zákon o bankách
 • Primární dealer
 • Banky
Aktualizováno 15. 4. 2016

Uchazeč, který se chce stát členem skupiny Primárních dealerů, musí Ministerstvu financí předložit písemnou přihlášku. Ministerstvo financí vybírá členy skupiny Primárních dealerů na roční období počínající 1. lednem a končící 31. prosincem. Výběr je oznámen Primárním dealerům nejpozději 30. listopadu roku předcházejícímu příslušnému období. Ministerstvo financí si vyhrazuje právo určit počet členů skupiny Primárních dealerů a rovněž poměr rezidentů a nerezidentů mezi členy skupiny Primárních dealerů.

Primárním dealerem se mohou stát pouze následující subjekty:

 • banka s bankovní licencí udělenou v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, která je na základě licence oprávněna k poskytování investičních služeb podle § 4 odst. 2. písm. a) až c) a e) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů,
 • pobočka zahraniční banky s bankovní licencí udělenou v souladu s § 5 zákona o bankách, která je na základě této licence oprávněna k poskytování investičních služeb v souladu s § 4 odst. 2. písm. a) až c) a e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
 • zahraniční osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, která je na základě jednotné licence podle § 5c a násl. Zákona o bankách oprávněna k činnostem podle § 5d písm. d) a g) bod 4 zákona o bankách na území České republiky,
 • obchodník s cennými papíry dle § 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, který je oprávněn poskytovat investiční služby dle § 4 odst. 2 písm. a) až c) a e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
 • zahraniční osoba poskytující v souladu s § 28 zákona o podnikání na kapitálovém trhu investiční služby dle § 4 odst. 2 písm. a) až c) a e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu prostřednictvím své pobočky
 • zahraniční osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, která je na základě jednotné licence podle § 24 a 25 zákona o podnikání na kapitálovém trhu oprávněna poskytovat investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. a) až c) a e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu na území České republiky,
 • zahraniční osoba sídlem v jiném členském státě Evropské unie, která je bankou, pobočkou banky, obchodníkem s cennými papíry nebo pobočkou obchodníka s cennými papíry a která je oprávněna k poskytování investičních služeb podle § 4 odst. 2 písm. a) až c) a e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu na území členského státu Evropské unie.

 

Uchazeč, který se chce stát členem skupiny primárních dealerů, musí k okamžiku podání přihlášky splňovat tato kritéria:

 • plnit funkci primárního dealera (či funkci obdobnou) v nejméně třech dalších členských státech Evropské unie zároveň (vztahuje se pouze na nerezidenty),
 • být na vysoké úrovni v řízení, zkušenostech, obchodní kapacitě a zároveň prokázat dostatečnou geografickou a institucionální distribuční kapacitu,
 • v šestiměsíčním období předcházejícím předložení přihlášky se prostřednictvím jednoho nebo více členů skupiny primárních dealerů zúčastnit aukcí a upsat nejméně 3 % z celkové jmenovité hodnoty střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů umístěných v tomto období Ministerstvem financí,
 •  být aktivním účastníkem DETS, tzn. plnit kotační povinnosti, po dobu nejméně 6 měsíců před předložením přihlášky a mít historii aktivního sekundárního obchodování se střednědobými a dlouhodobými státními dluhopisy,
 • prokázat svou historii o podpoře trhu se státními dluhopisy a propagaci státních dluhopisů vhodnými analýzami, výzkumy a publikacemi,
 • dle názoru Ministerstva financí udržovat dostatečné zdroje ve smyslu lidských zdrojů, finanční situace a vnitřní organizace, obchodních a prodejních jednotek pro podporu efektivního primárního a sekundárního trhu se státními dluhopisy,
 • dle názoru Ministerstva financí udržovat nejvyšší úroveň v praxi finančního podnikání v souladu s cíli Ministerstva financí dosáhnout organizovaného, efektivního a likvidního trhu se státními dluhopisy.

 

Primární dealeři budou vybráni Ministerstvem financí ze současné skupiny primárních dealerů a z jiných institucí, které Ministerstvo financí posoudí. Ministerstvo financí má rovněž oprávnění nahradit stávajícího člena skupiny primárních dealerů, který odstoupil během platnosti dohody.

Doporučované

Nejčtenější