Novinky

Základní informace

odbor 37 - Hospodářská politika
odbor 37 - Hospodářská politika

Vydáno

  • Fiskální výhled ČR
  • Makroekonomická predikce
  • Makroekonomika
  • Dluh ústřední vlády
  • Finanční statistika
  • Vládní finanční statistika

Dluh ústřední vlády
Země Česká republika
Kategorie dat Dluh ústřední vlády
Data: rozsah pokrytí, jejich periodicita a aktuálnost
Charakteristiky pokrytí

Údaje jsou uváděné v korunách českých (Kč) nebo odvozených jednotkách a pokrývají celkový hrubý dluh ústřední vlády s vyloučením mimorozpočtových fondů a fondů sociálního pojištění. Časová řada tohoto dluhu je přístupná.

Údaje jsou uváděny pro:

(1) Celkový dluh členěný podle typu instrumentu

(2) Celkový dluh členěný podle splatnosti (rozdělení podle všech dluhových instrumentů popisující jejich datumy splatnosti a reziduální splatnosti)

(3) Celkový dluh rozdělený podle držitele (setříděný podle členění užívaného v účetních standardech ESA 95); a

(4) Dluh garantovaný ústřední vládou.

Fiskální rok je shodný s kalendářním rokem.

Periodicita Čtvrtletní
Aktualizace 12 týdnů po konci čtvrtletí
Zveřejňování
Předběžný termínový kalendář pro zveřejňování dat Kalendář zveřejňování údajů avizující přesný datum zveřejnění s předstihem nejméně jednoho čtvrtletí je publikován na internetové stránce Ministerstva financí ČR (Předběžný termínový kalendář)
Paralelní zveřejňování zainteresovaným stranám Údaje jsou současně postupovány všem zainteresovaným stranám prostřednictvím internetové stránky MF ČR (Státní dluh).
Integrita
Termíny a podmínky sestavování statistiky, včetně utajenosti jednotlivých pramenů Sestavování a zveřejňování údajů o dluhu ústřední vlády není upraveno žádnou právní normou.
Tato činnost se uskutečňuje MF jako služba veřejnosti.
Dostupnost dat pro orgány veřejné správy před zveřejněním Vyjma MF ČR nemají další orgány veřejné správy přístup k údajům před jejich zveřejněním.
Komentáře ministerstva ke zveřejňovaným statistikám Žádné komentáře ministerstva nejsou ke zveřejňovaným údajům připojovány.
Informace o revizi a předběžné oznamování důležitých změn v metodice Při zveřejnění jsou údaje definitivní a nepodléhají další revizi.
V uplynulých letech nedoznala užívaná metodika významnějších změn. V případě změny bude veřejnost informována při jejím zavedení.
Kvalita
Distribuce dokumentace k metodice a pramenů užívaných při sestavování statistik Data se zpracovávají v souladu s metodikou uvedenou v "Manuálu vládní finanční statistiky, 1986" MMF.
Zvláštní česká dokumentace o užívané metodice se nepublikovala.
Podrobnější členění statistiky, slaďování s dalšími daty a metody umožňujících křížovou kontrolu statistiky a zaručující důvěryhodnost

Internetová stránka Ministerstva financí (Státní dluh) uvádí následující podrobné čtvrtletní údaje o dluhu ústřední vlády za současné a minulá čtvrtletí:

(1) Tabulka „Central Government Debt by Type of Instrument“ zveřejňuje členění celkového dluhu (I, součet II a III) vnitřního (domácího) dluhu (II) a vnějšího (zahraničního) dluhu (III). Vnitřní dluh je členěn na státní fixně úročené státní střednědobé a dlouhodobé dluhopisy, variabilně úročené státní střednědobé a dlouhodobé dluhopisy, státní pokladniční poukázky, krátkodobé půjčky a ostatní domácí dluhové instrumenty. Vnější dluh je členěn na zahraniční emise dluhopisů, směnky, půjčky od Evropské investiční banky a ostatní zahraniční dluhové instrumenty. Pro každou z těchto skupin jsou uváděny úrovně dluhu (v miliardách Kč) na začátku a na konci referenčního období, stejně jako změny během tohoto období, které se skládají z výpůjček, splátek a zhodnocení.

(2) Tabulka „Central Government Debt by Maturity“ zveřejňuje členění všech vydaných cenných papírů, půjček a ostatních dluhových instrumentů, přičemž popisuje následující údaje o splatnosti: identifikační kód (ISIN), datum splatnosti, reziduální splatnost (doba od referenčního data do data splatnosti), typ instrumentu, objem v oběhu v Kč a úrokovou míru ( v % p.a.), tj. především výnos z primární aukce u státních pokladničních poukázek a roční kupón u státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů a zahraničních emisí dluhopisů. Tabulka je setříděna vzestupně podle data splatnosti.

(3) Tabulka „Central Government Debt by Type of Holder“ zveřejňuje členění držitelů státního dluhu pro každý z institucionálních sektorů a subsektorů zařazených v číselníku institucionálních sektorů a subsektorů vydaných Českým statistickým úřadem. Tento číselník odpovídá účetním standardům ESA 95. Tabulka popisuje objem dluhu drženého každým ze sektorů a subsektorů (v Kč), stejně jako procentní podíl držený každým sektorem a subsektorem.

(4) Tabulka „Debt Guaranteed by the Central Government“ popisuje údaje o celkových zárukách členěné na (A) záruky podle zákona č. 218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech, členěné dále podle typu projektu, (B) záruky na podporu exportu podle zákona č. 58/1995Sb. a (C)záruky pro Správu železniční dopravní cesty, státní podnik podle zákona č. 77/2002Sb.

Internetové stránky také zveřejňují (v rámci tabulky „Development of the Central Government Debt“) měsíční časovou řadu celkového dluhu s počátkem v lednu 1993, členěnou na státní pokladniční poukázky, fixně úročené státní střednědobé a dlouhodobé dluhopisy, variabilně úročené státní střednědobé a dlouhodobé dluhopisy, zahraniční emise dluhopisů, ostatní cenné papíry a přímé úvěry.

 

Finanční statistika ústřední vlády
Země Česká republika
Kategorie dat Finanční statistika ústřední vlády
Kontaktní osoba Martin Kolitsch
Organizace Ministerstvo financí ČR
Letenská 15
118 00 Praha 1
Česká republika
Telefon +420 25704 3204
Fax +420 25704 2757
E-mail martin.kolitsch@mfcr.cz
Distribuční formáty
Tiskové
( ) Tiskové zprávy
( ) Týdenní (x) Měsíční (x)Čtvrtletní bulletin
( ) Ostatní
Elektronické
x ) Přímo napojená elektronická nástěnka země nebo databáze
Disketa CD ROM Jiné
Data: rozsah pokrytí, jejich periodicita a aktuálnost
Rozsah vykazování
Údaje jsou uváděny v běžných cenách v jednotkách národní měny (v mil. Kč).
Základní rámec bilance státního rozpočtu (dále jen SR) se člení na příjmovou část (daňové, nedaňové, kapitálové příjmy a dotace), výdajovou část (běžné, kapitálové a ostatní výdaje), čisté půjčky (půjčky mínus splátky půjček) a saldo. Financování zahrnuje domácí zdroje financování (bankovní a nebankovní) a zahraniční financování. O úhradě schodku, jakož i o použití přebytku rozhoduje Parlament ČR. Údaje jsou vyjádřeny na "cash" bázi. Fiskální rok je obdobím od 1. 1. do 31. 12. Mimorozpočtové fondy (FNM a Pozemkový fond) a fondy sociálního zabezpečení (tj. zdravotní pojištění) nejsou součástí státního rozpočtu, jsou zahrnuty pouze vzájemnými transfery mezi těmito fondy a státním rozpočtem.
Periodicita Měsíčně
Aktualizace 4 týdny po uplynutí příslušného měsíce
Zveřejňování
Předběžný termínový kalendář pro zveřejňování dat
Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat bude zveřejněn nejpozději 3 měsíce před uvolněním údajů za příslušné období na internetové stránce www.mfcr.cz.
Paralelní zveřejňování zainteresovaným stranám
Údaje budou zveřejněny na Internet(u) a současně budou předány ČSÚ. ČSÚ zveřejňuje tato data měsíčně ve "Statistických aktualitách" (6 týdnů po konci sledovaného měsíce) a čtvrtletně jsou zveřejňována ve "Statistickém Bulletinu" (2 měsíce po skončení sledovaného období).
Integrita
Termíny a podmínky sestavování statistiky, včetně utajenosti jednotlivých pramenů
Statní rozpočet je sestavován v souladu s Rozpočtovými pravidly (zákon č. 218/2000 Sb.); každoročně je schvalován Parlamentem ČR. O hospodaření s prostředky SR je Parlament ČR čtvrtletně informován ve zprávách o plnění státního rozpočtu ČR. Údaje nejsou tajné.
Dostupnost dat pro orgány veřejné správy před zveřejněním Orgány veřejné správy vyjma MF nedisponují údaji před jejich zveřejněním.
Identifikace komentáře ministerstva při příležitosti uveřejňování statistik
Ministerstvo financí zveřejňuje Ministerstvo financí průběžně hodnotí pokladní plnění státního rozpočtu a podává o něm po uplynutí prvního a třetího kalendářního čtvrtletí informaci vládě tak, aby ji vláda předložila do konce měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny.

Informaci poté, co ji vezme na vědomí rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny, Ministerstvo financí uveřejní v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup dle § 20 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla.
Informace o revizi a předběžné oznamování důležitých změn v metodice
Měsíční údaje jsou zveřejňovány jako předběžné; následně jsou upravovány a zpřístupněny ve Státním závěrečném účtu 6 měsíců po skončení fiskálního roku. Hlavní metodické změny jsou uváděny ve zprávě předkládané Parlamentu ČR. Novelizace rozpočtové skladby je zveřejňována ve Sbírce zákonů.
Kvalita
Distribuce dokumentace k metodice a pramenů užívaných při sestavování statistik
Údaje jsou klasifikovány v souladu s rozpočtovou skladbou platnou od 1. 1. 2003 (vyhláška Ministerstva financí ze dne 2. července 2002 č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.). Údaje jsou upraveny v souladu s metodikou GFS pro státní rozpočet, v této podobě jsou dostupné na MF ČR.
Podrobnější členění statistiky, slaďování s dalšími daty a metody umožňujících křížovou kontrolu statistiky a zaručující důvěryhodnost Publikovaná data jsou členěna:
  • na příjmy v tom: daňové (daně z příjmů, zisků, kapitálových výnosů, pojistné na sociální a zdravotní pojištění, majetkové daně, vnitřní daně ze zboží a služeb, daně ze zahraničního obchodu a transakcí a ostatní), nedaňové (od podniků a organizací, pokuty a ostatní), kapitálové příjmy a dotace;
  • na výdaje vč. čistého půjčování
    v tom: běžné (výdaje na zboží a služby, placené úroky, transfery) a kapitálové výdaje (rozpočtových organizací, transfery) a čisté půjčky.
Poznámky Souhrnná stránka a přechodný plán

 

VLÁDNÍ FINANČNÍ STATISTIKA
Země Česká republika
Kategorie dat VLÁDNÍ FINANČNÍ STATISTIKA
Distribuční formáty:
Tiskové Tiskové zprávy
Týdenní Měsíční Čtvrtletní bulletin
Ostatní
Elektronické ( x ) Přímo napojená elektronická nástěnka země nebo databáze
Disketa CD ROM Jiné
Data: rozsah pokrytí, jejich periodicita a aktuálnost
Rozsah vykazování Údaje v národní měně (v mil. Kč) se poskytují za centrální vládu (státní rozpočet včetně operací Národního fondu a zdrojů z privatizace, mimorozpočtové fondy a fondy sociálního zabezpečení – veřejné zdravotní pojištění) a místní vlády. Zveřejňované položky zahrnují: příjmové a výdajové peněžní toky z provozní činnosti a peněžní toky z investic do nefinančních aktiv veřejných rozpočtů, peněžní toky z financování a peněžní schodek/přebytek pro každou úroveň veřejných rozpočtů; dále dluh v členění na domácí a zahraniční a podle dluhových nástrojů. Údaje za centrální vládu i veřejné rozpočty jsou konsolidované.
Údaje jsou vykazovány na bázi peněžních toků vyjma zdravotních pojišťoven a Pozemkového fondu ČR, u nichž jsou data transformována z akruální báze na "cash" bázi.
Údaje za složky centrální vlády a za místní vlády vycházejí z účetních záznamů. Jsou čerpány z účetních výkazů, státního závěrečného účtu ČR a ročních zpráv mimorozpočtových fondů a zdravotních pojišťoven.
Fiskální rok se shoduje s kalendářním rokem.
Pojmy, definice a klasifikace jsou shodné s metodikou Mezinárodního měnového fondu ("Government Finance Statistics Manual 2001"); viz strana "Souhrnná metodika", I.
Periodicita Roční
Aktualizace 6 měsíců po uplynutí sledovaného období.
Zveřejňování
Předběžný termínový kalendář pro zveřejňování dat Předběžný termínový kalendář, který odpovídá požadavkům SDDS (standardy zpřístupňování statistických dat), je zveřejňován na internetové stránce MFČR (www.mfcr.cz).
Paralelní zveřejňování zainteresovaným stranám Údaje postupované všem zainteresovaným stranám, jsou současně uvolňovány na internetové stránce Ministerstva financí (www.mfcr.cz).
Integrita
Termíny a podmínky sestavování statistiky, včetně utajenosti jednotlivých pramenů
MF ČR žádná právní norma neukládá shromažďovat a zveřejňovat statistiku za vládní sektor. Publikace údajů představuje službu veřejnosti. Jednotlivé složky vládního sektoru se řídí následujícími právními předpisy:
(1) Statní rozpočet (SR) se od r. 2001 sestavuje podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a je každoročně schvalován Parlamentem ČR. Zákon č. 218/2000 Sb. zavazuje vládu předkládat čtvrtletně Parlamentu ČR hodnocení plnění SR. Ze zákona není MF ČR povinno shromažďovat a publikovat údaje obsažené ve SR; tato data jsou zpracovávána na základě neoficiální dohody mezi ČSÚ a MF ČR.
(2) Mimorozpočtové fondy centrální vlády zahrnují státní fondy (Státní fond životního prostředí ČR, Státní fond pro zúrodnění půdy (do r. 2005), Státní fond kultury ČR, Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond rozvoje bydlení a Státní zemědělský intervenční fond), Fond národního majetku ČR (do r. 2005) a Pozemkový fond ČR.
(a) Státní fondy hospodaří podle zákona č. 218/2000 Sb., který vstoupil v platnost k 1.1.2001 a podle zákonů č. 239/1992 Sb., č. 241/1992 Sb., č. 388/1991 Sb., č. 77/1969 Sb., č. 104/2000 Sb., č. 211/2000 Sb., č. 256/2000 Sb.
(b) Fond národního majetku ČR se řídí zákonem č.171/1991 Sb.;
(c) Pozemkový fond ČR se řídí zákonem č. 569/1991 Sb.
(3) Zdravotní pojišťovny hospodaří podle zákonů č. 48/1997 Sb., č. 592/1992 Sb., č. 280/1992 Sb. a č. 551/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a navazujících právních norem.
(4) Hospodaření místních vlád upravuje od r. 2001 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Hospodaření místních vlád dále upravuje z. č. 128/2000 Sb. o obcích, z. č. 129/2000 Sb. o krajích a z. č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze. Zákony jsou zveřejňovány ve Sbírce zákonů ČR a jsou dostupné ve všech veřejných knihovnách; zveřejňují se pouze v českém jazyce, překlady do anglického jazyka se nepublikují.
Dostupnost dat pro orgány veřejné správy před zveřejněním Vyjma MF ČR nemají další orgány veřejné správy přístup k údajům před jejich zveřejněním.
Komentáře ministerstva ke zveřejňovaným statistikám Žádné komentáře ministerstva nejsou ke zveřejňovaným údajům připojovány.
Informace o revizi a předběžné oznamování důležitých změn v metodice Při prvním zveřejnění údajů se jedná o předběžná data, která jsou následně revidována. Revidované údaje jsou uvolněny dvě čtvrtletí po předběžných.
Změny v metodice jsou oznamovány v rámci zveřejňování statistiky.
Kvalita
Distribuce dokumentace k metodice a pramenů užívaných při sestavování statistik
Podrobnější členění statistiky, slaďování s dalšími daty a metody umožňujících křížovou kontrolu statistiky a zaručující důvěryhodnost Vládní finanční statistika zveřejňovaná na internetové stránce MF ČR (www.mfcr.cz) za poslední rok a předchozích 5 let zahrnuje:
(1) příjmy z provozní činnosti v členění na: daně (daně z příjmů fyzických a právnických osob, daně z majetku, daně ze zboží a služeb, daně z mezinárodního obchodu a transakcí, ostatní daně); sociální příspěvky (příspěvky na sociální zabezpečení, ostatní sociální příspěvky), dotace (běžné a kapitálové) a ostatní příjmy (příjmy z vlastnictví, příjmy z prodeje zboží a služeb, pokuty, penále a další);
(2) příjmy z prodeje nefinančních aktiv;
(3) výdaje na provozní činnost v členění na náhrady zaměstnancům (mzdy a platy, sociální příspěvky), užití zboží a služeb, úroky, běžné transfery, dotace, sociální dávky a ostatní výdaje;
(4) výdaje na nákup nefinančních aktiv;
(5) peněžní toky z financování;
(6) dluhová pasiva v členění na domácí a zahraniční a podle dluhových nástrojů;
(7) výdaje tříděné podle funkcí klasifikované v souladu se standardem COFOG.
Publikovány jsou údaje za jednotlivé složky veřejných rozpočtů.
Poznámky

Doporučované

Nejčtenější