Novinky

Vládní finanční statistika - 2016

oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy
oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy

Vydáno

  • Vládní finanční statistika
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 9. 11. 2017 9:00
  • aktualizace údajů tabulky 1, 2, 3, 5

Veřejné rozpočty 2016


TABULKA 1 - Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků
(v mil. Kč)
VÝKAZ ZDROJŮ A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Veřejné rozpočty 2016
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
  PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:                
1 Příjmy z provozní činnosti 1 241 371 107 962 264 783 -137 175 1 476 941 436 719 -146 938 1 766 722
11 Daně 638 808 15 094 0 0 653 902 241 088 0 894 990
12 Sociální příspěvky 428 831 0 200 783 0 629 614 0 0 629 614
13 Dotace 121 995 75 475 62 268 -137 175 122 563 146 171 -146 898 121 836
14 Ostatní příjmy 51 737 17 393 1 732 0 70 862 49 460 -40 120 282
2 Výdaje na provozní činnost 1 210 388 116 957 258 553 -137 175 1 448 723 339 511 -146 938 1 641 296
21 Náhrady zaměstnancům 113 396 1 168 3 929 0 118 493 45 289 0 163 782
22 Užití zboží a služeb 48 364 1 437 2 065 0 51 866 68 395 0 120 261
24 Úroky 40 089 1 0 .... 40 090 1 537 -31 41 596
25 Běžné transfery 109 542 73 175 0 0 182 717 190 250 0 372 967
26 Dotace 323 287 2 045 0 -137 175 188 157 906 -146 898 42 165
27 Sociální dávky 513 243 2 251 521 0 764 766 102 0 764 868
28 Ostatní výdaje 62 467 39 129 1 038 0 102 634 33 032 -9 135 657
CIO Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2) 30 983 -8 995 6 230 0 28 218 97 208 0 125 426
  PENĚŽNÍ TOKY DO NEFINANČNÍCH AKTIV:                
31.1 Nákupy nefinančních aktiv 12 042 335 388 0 12 765 51 634 0 64 399
311.1 Fixní aktiva 11 990 335 388 0 12 713 49 269 0 61 982
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 27 0 0 0 27 35 0 62
314.1 Nevyráběná aktiva 25 0 0 0 25 2 330 0 2 355
31.2 Prodeje nefinančních aktiv 9 095 1 69 0 9 165 7 681 0 16 846
311.2 Fixní aktiva 1 318 1 69 0 1 388 3 539 0 4 927
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 7 777 0 0 0 7 777 4 142 0 11 919
31 Čistý peněžní tok do NFA (31=31_1-31_2) 2 947 334 319 0 3 600 43 953 0 47 553
C2M Celkové výdaje (2+31) 1 213 335 117 291 258 872 -137 175 1 452 323 383 464 -146 938 1 688 849
CSD Peněžní přebytek / schodek (1-2-31) 28 036 -9 329 5 911 0 24 618 53 255 0 77 873
  PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ:                
32x Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit 17 753 -1 764 -164 490 16 315 -8 291 107 8 131
321x Domácí 15 080 -1 764 -164 490 13 642 -8 291 107 5 458
322x Zahraniční 2 673 0 0 0 2 673 0 0 2 673
33 Čistá změna závazků -59 838 -326 -500 490 -60 174 -20 464 107 -80 531
331 Domácí -174 588 -326 -500 490 -174 924 -8 996 107 -183 813
332 Zahraniční 114 750 0 0 0 114 750 -11 468 0 103 282
NFB Čistý peněžní tok z financování (-32x+33) -77 591 1 438 -336 0 -76 489 -12 173 0 -88 662
NCB Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222) -49 555 -7 891 5 575 0 -51 871 41 082 0 -10 789
 
TABULKA 2 - Příjmy
(v mil. Kč)
PŘÍJMY Veřejné rozpočty 2016
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
1+3 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A PRODEJE NEFINANČNÍCH AKTIV 1 250 466 107 963 264 852 -137 175 1 486 106 444 400 -146 938 1 783 568
1 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: 1 241 371 107 962 264 783 -137 175 1 476 941 436 719 -146 938 1 766 722
11 Daně 638 808 15 094 0 0 653 902 241 088 0 894 990
111 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 224 140 0 0 0 224 140 119 770 0 343 910
1111 Placené fyzickými osobami 112 951 0 0 0 112 951 59 384 0 172 335
1112 Placené společnostmi a ostatními podniky 111 189 0 0 0 111 189 60 386 0 171 575
1113 Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Daně z objemu mezd a z pracovní síly 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Daně z majetku -340 0 0 0 -340 10 603 0 10 263
1131 Daně z nemovitostí, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
1132 Daně z čistého jmění, pravidelné 0 0 0 0 0 10 586 0 10 586
1133 Daně z pozůstalosti, dědické a darovací -340 0 0 0 -340 0 0 -340
1135 Ostatní jednorázové daně z majetku 0 0 0 0 0 17 0 17
1136 Ostatní daně z majetku, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Daně ze zboží a služeb (Z a S) 414 454 15 094 0 0 429 548 110 714 0 540 262
1141 Obecné daně ze zboží a služeb 258 553 0 0 0 258 553 102 014 0 360 567
11411 Daň z přidané hodnoty 245 680 0 0 0 245 680 102 014 0 347 694
11412 Daně z prodeje 0 0 0 0 0 0 0 0
11413 Daně z obratu a ostatní obecné daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
11414 Daně z finančních a kapitálových transakcí 12 873 0 0 0 12 873 0 0 12 873
1142 Spotřební daně 150 338 7 910 0 0 158 248 0 0 158 248
1143 Zisky ze státních fiskálních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1144 Daně ze zvláštních služeb 4 388 0 0 0 4 388 6 417 0 10 805
1145 Daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 1 175 7 184 0 0 8 359 2 283 0 10 642
11451 Daně z motorových vozidel 0 6 055 0 0 6 055 0 0 6 055
11452 Ostatní daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 1 175 1 129 0 0 2 304 2 283 0 4 587
1146 Ostatní daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Daně z mezinárodního obchodu a transakcí 1 0 0 0 1 0 0 1
1151 Cla a ostatní dovozní poplatky 1 0 0 0 1 0 0 1
1152 Vývozní daně 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 Zisky vývozních nebo dovozních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1154 Zisky ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 Daně ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1156 Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Ostatní daně 553 0 0 0 553 1 0 554
12 Sociální příspěvky 428 831 0 200 783 0 629 614 0 0 629 614
121 Příspěvky na sociální zabezpečení 412 423 0 200 783 0 613 206 0 0 613 206
1211 Příspěvky zaměstnanců 83 217 0 60 053 0 143 270 0 0 143 270
1212 Příspěvky zaměstnavatelů 305 238 0 120 107 0 425 345 0 0 425 345
1213 Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných 23 968 0 19 337 0 43 305 0 0 43 305
1214 Příspěvky jinde nezařazené 0 0 1 286 0 1 286 0 0 1 286
122 Ostatní sociální příspěvky 16 408 0 0 0 16 408 0 0 16 408
1221 Příspěvky zaměstnanců 1 010 0 0 0 1 010 0 0 1 010
1222 Příspěvky zaměstnavatelů 15 398 0 0 0 15 398 0 0 15 398
13 Dotace 121 995 75 475 62 268 -137 175 122 563 146 171 -146 898 121 836
131 Od zahraničních vlád 300 0 0 0 300 47 0 347
1311 Běžné 300 0 0 0 300 2 0 302
1312 Kapitálové 0 0 0 0 0 45 0 45
132 Od mezinárodních organizací 121 371 0 0 0 121 371 118 0 121 489
1321 Běžné 54 962 0 0 0 54 962 55 0 55 017
1322 Kapitálové 66 409 0 0 0 66 409 63 0 66 472
133 Od institucí vládního sektoru 324 75 475 62 268 -137 175 892 146 006 -146 898 0
1331 Běžné 35 47 812 62 268 -109 248 867 123 545 -124 412 0
1332 Kapitálové 289 27 663 0 -27 927 25 22 461 -22 486 0
14 Ostatní příjmy 51 737 17 393 1 732 0 70 862 49 460 -40 120 282
141 Příjmy z vlastnictví 25 219 497 40 0 25 756 6 136 -31 31 861
1411 Úroky 46 118 40 .... 204 307 -31 480
14111 Od nerezidentů .... .... .... .... .... .... .... ....
14112 Od rezidentů jiných než vládních institucí .... .... .... .... .... .... .... ....
14113 Od vládních institucí .... .... .... .... .... .... .... ....
1412 Dividendy 21 458 0 0 0 21 458 1 121 0 22 579
1413 Čerpání z důchodů kvazispolečností 3 126 0 0 0 3 126 2 358 0 5 484
1414 Příjmy z výnosů (z) investovaných rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0
1415 Nájemné 589 379 0 0 968 2 350 0 3 318
1416 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Prodej zboží a služeb 9 836 14 448 186 0 24 470 28 266 0 52 736
1421 Prodej realizovaný na tržním principu 2 979 44 0 0 3 023 20 071 0 23 094
1422 Správní poplatky 6 556 14 352 186 0 21 094 7 790 0 28 884
1423 Nahodilý prodej realizovaný na netržním principu 301 52 0 0 353 405 0 758
143 Pokuty, penále a propadnutí 4 348 887 560 0 5 795 1 807 -9 7 593
144 Transfery jinde nezařazené 12 334 1 561 946 0 14 841 13 251 0 28 092
1441 Běžné 12 217 1 561 946 0 14 724 12 673 0 27 397
14411 Dotace 0 0 0   0 0 0 0
14412 Ostatní 12 217 1 561 946 0 14 724 12 673 0 27 397
1442 Kapitálové 117 0 0 0 117 578 0 695
145 Pojistné, poplatky a plnění z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
1451 Pojistné a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0
14511 Pojistné 0 0 0 0 0 0 0 0
14512 Poplatky ze standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
14513 Běžné plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
1452 Kapitálové plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV 9 095 1 69 0 9 165 7 681 0 16 846
311.2 Fixní aktiva 1 318 1 69 0 1 388 3 539 0 4 927
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 7 777 0 0 0 7 777 4 142 0 11 919
 
TABULKA 3 - Výdaje
(v mil. Kč)
VÝDAJE Veřejné rozpočty 2016
Centrální rozpočty Místní
rozpočty
Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
2+3 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST A NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 1 222 430 117 292 258 941 -137 175 1 461 488 391 145 -146 938 1 705 695
2 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST 1 210 388 116 957 258 553 -137 175 1 448 723 339 511 -146 938 1 641 296
21 Náhrady zaměstnancům 113 396 1 168 3 929 0 118 493 45 289 0 163 782
211 Mzdy a platy 84 920 875 2 920 0 88 715 34 322 0 123 037
212 Sociální příspěvky 28 476 293 1 009 0 29 778 10 967 0 40 745
22 Užití zboží a služeb 48 364 1 437 2 065 0 51 866 68 395 0 120 261
24 Úroky 40 089 1 0 .... 40 090 1 537 -31 41 596
241 Nerezidentům .... .... 0 .... .... .... .... ....
242 Rezidentům s výjimkou institucí vládního sektoru .... .... 0 .... .... .... .... ....
243 Institucím vládního sektoru .... .... 0 .... .... .... .... ....
25 Běžné transfery 109 542 73 175 0 0 182 717 190 250 0 372 967
251 Veřejným společnostem 70 967 20 300 0 0 91 267 148 999 0 240 266
252 Soukromým společnostem 38 575 52 875 0 0 91 450 41 251 0 132 701
253 Ostatním sektorům 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Dotace 323 287 2 045 0 -137 175 188 157 906 -146 898 42 165
261 Zahraničním vládám 3 0 0 0 3 1 0 4
2611 Běžné 3 0 0 0 3 1 0 4
2612 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Mezinárodním organizacím 42 148 0 0 0 42 148 13 0 42 161
2621 Běžné 42 148 0 0 0 42 148 13 0 42 161
2622 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Jednotkám vládního sektoru 281 136 2 045 0 -137 175 146 006 892 -146 898 0
2631 Běžné 232 086 707 0 -109 248 123 545 867 -124 412 0
2632 Kapitálové 49 050 1 338 0 -27 927 22 461 25 -22 486 0
27 Sociální dávky 513 243 2 251 521 0 764 766 102 0 764 868
271 Dávky sociálního zabezpečení 433 700 0 251 521 0 685 221 0 0 685 221
272 Dávky sociální pomoci 79 400 0 0 0 79 400 0 0 79 400
273 Zaměstnanecké sociální dávky 143 2 0 0 145 102 0 247
28 Ostatní výdaje 62 467 39 129 1 038 0 102 634 33 032 -9 135 657
281 Výdaje z vlastnictví jiné než úroky 1 0 0 0 1 17 0 18
2811 Dividendy 0 0 0 0 0 0 0 0
2812 Čerpání z důchodů kvazispolečností 0 0 0 0 0 0 0 0
2813 Výplaty výnosů z investovaných rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0
2814 Nájemné 1 0 0 0 1 17 0 18
2815 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic 0 0 0 0 0 0 0 0
282 Ostatní výdaje jinde nezařazené 62 466 39 129 1 038 0 102 633 33 015 -9 135 639
2821 Ostatní běžné výdaje 22 945 671 1 038 0 24 654 19 662 -9 44 307
2822 Ostatní kapitálové výdaje 39 521 38 458 0 0 77 979 13 353 0 91 332
283 Pojistné a poplatky z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
2831 Pojistné a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0
28311 Pojistné 0 0 0 0 0 0 0 0
28312 Poplatky ze standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
28313 Běžné plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
2832 Kapitálové plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 12 042 335 388 0 12 765 51 634 0 64 399
311.1 Fixní aktiva 11 990 335 388 0 12 713 49 269 0 61 982
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 27 0 0 0 27 35 0 62
314.1 Nevyráběná aktiva 25 0 0 0 25 2 330 0 2 355
  PENĚŽNÍ SALDO 28 036 -9 329 5 911 0 24 618 53 255 0 77 873
 
TABULKA 4 - Dluh v členění podle dluhového nástroje
(v mil. Kč)
DLUH V ČLENĚNÍ PODLE DLUHOVÉHO NÁSTROJE Veřejné rozpočty 2016
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
63 Dluhové závazky [631+632] 1 613 374 174 0 -210 1 613 338 85 972 -3 426 1 695 885
6302 Oběživo a depozita [6312+6322] 0 0 0 0 0 0 0 0
6303 Cenné papíry jiné než akcie [6313+6323] 1 557 104 0 0 -36 1 557 068 13 148 -2 272 1 567 944
6304 Půjčky [6314+6324] 56 270 174 0 -174 56 270 72 824 -1 154 127 940
631 Domácí 936 132 174 0 -210 936 096 47 164 -3 426 979 834
6312 Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6313 Cenné papíry jiné než akcie 936 132 0 0 -36 936 096 10 185 -2 272 944 009
6314 Půjčky 0 174 0 -174 0 36 979 -1 154 35 825
632 Zahraniční 677 242 0 0 0 677 242 38 808 0 716 050
6322 Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6323 Cenné papíry jiné než akcie 620 972 0 0 0 620 972 2 963 0 623 935
6324 Půjčky 56 270 0 0 0 56 270 35 845 0 92 115
 
TABULKA 5 - Výdaje podle funkcí vládních institucí
(v mil. Kč)
VÝDAJE PODLE FUNKCÍ VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Veřejné rozpočty 2016
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
7 CELKOVÉ VÝDAJE 1 213 335 117 291 258 872 -137 175 1 452 323 383 464 -146 938 1 688 849
701 Všeobecné veřejné služby 137 047 1 0 0 137 048 61 055 -10 900 187 203
7017 Transakce v oblasti veřejného dluhu 40 089 1 0 .... 40 090 1 537 -31 41 596
7018 Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy 10 125 0 0 0 10 125 0 -10 125 0
702 Obrana 36 289 0 0 0 36 289 166 -48 36 407
703 Veřejný pořádek a bezpečnost 72 373 0 0 0 72 373 9 193 -520 81 046
704 Ekonomické záležitosti 174 894 114 105 0 -73 440 215 559 79 690 -8 324 286 925
7042 Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost 52 140 35 368 0 -37 603 49 905 2 849 -441 52 313
7043 Paliva a energetika 2 929 20 0 0 2 949 972 -392 3 529
7044 Těžba a zpracovatelský průmysl 985 6 0 0 991 49 -148 892
7045 Doprava 55 735 78 338 0 -35 837 98 236 73 682 -5 444 166 474
7046 Pošty a telekomunikace 709 0 0 0 709 47 -31 725
705 Ochrana životního prostředí 12 208 1 015 0 -392 12 831 28 996 -4 480 37 347
706 Bydlení a společenská infrastruktura 21 163 1 027 0 -92 22 098 29 984 -14 433 37 649
707 Zdraví 70 078 0 258 872 -62 268 266 682 9 999 -525 276 156
7072 Ambulantní zdravotní péče 975 0 0 0 975 4 437 -141 5 271
7073 Ústavní zdravotní péče 2 860 0 0 0 2 860 4 821 -378 7 303
7074 Veřejné zdravotnické služby 576 0 0 0 576 703 -6 1 273
708 Rekreace, kultura a náboženství 17 304 1 144 0 -983 17 465 29 450 -757 46 158
709 Vzdělávání 133 267 0 0 0 133 267 123 660 -94 404 162 523
7091 Preprimární a primární vzdělávání 117 0 0 0 117 23 673 -14 23 776
7092 Sekundární vzdělávání 2 732 0 0 0 2 732 85 210 -959 86 983
7094 Terciární vzdělávání 22 808 0 0 0 22 808 422 0 23 230
710 Sociální věci 547 807 0 0 0 547 807 18 952 -12 547 554 212
  Úprava celkových výdajů o příjmy z prodeje nefinančních aktiv -9 095 -1 0 0 -9 096 -7 681 0 -16 777

Nejčtenější