Novinky

Vládní finanční statistika - 2008

oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy
oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Vládní finanční statistika
  • Hospodaření vládního sektoru
Aktualizováno 30. 11. 2017
  • aktualizace tabulek

Veřejné rozpočty 2008


(v mil. Kč)
VÝKAZ ZDROJŮ A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Veřejné rozpočty 2008
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
  PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:                
1 Příjmy z provozní činnosti 1 029 766 129 053 211 349 -143 828 1 226 340 380 041 -139 805 1 466 576
11 Daně 537 961 14 616 0 0 552 577 195 800 0 748 377
12 Sociální příspěvky 386 397 0 161 785 0 548 182 0 0 548 182
13 Dotace 61 006 96 908 47 268 -143 828 61 354 138 927 -139 797 60 484
14 Ostatní příjmy 44 402 17 529 2 296 0 64 227 45 314 -8 109 533
2 Výdaje na provozní činnost 1 087 363 118 224 199 921 -143 828 1 261 680 302 798 -139 805 1 424 673
21 Náhrady zaměstnancům 100 795 1 117 3 390 0 105 302 36 124 0 141 426
22 Užití zboží a služeb 65 338 2 381 2 626 0 70 345 61 030 0 131 375
24 Úroky 40 927 17 2 .... 40 946 3 803 -2 44 747
25 Běžné transfery 80 500 42 927 0 0 123 427 149 207 0 272 634
26 Dotace 310 553 6 780 0 -143 828 173 505 943 -139 797 34 651
27 Sociální dávky 400 917 0 193 528 0 594 445 23 536 0 617 981
28 Ostatní výdaje 88 333 65 002 375 0 153 710 28 155 -6 181 859
CIO Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2) -57 597 10 829 11 428 0 -35 340 77 243 0 41 903
  PENĚŽNÍ TOKY DO NEFINANČNÍCH AKTIV:                
31.1 Nákupy nefinančních aktiv 21 617 377 671 0 22 665 75 605 0 98 270
311.1 Fixní aktiva 21 560 377 671 0 22 608 72 851 0 95 459
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 16 0 0 0 16 38 0 54
314.1 Nevyráběná aktiva 41 0 0 0 41 2 716 0 2 757
31.2 Prodeje nefinančních aktiv 1 097 1 733 11 0 2 841 14 419 0 17 260
311.2 Fixní aktiva 690 1 11 0 702 8 866 0 9 568
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 407 1 732 0 0 2 139 5 553 0 7 692
31 Čistý peněžní tok do NFA (31=31_1-31_2) 20 520 -1 356 660 0 19 824 61 186 0 81 010
C2M Celkové výdaje (2+31) 1 107 883 116 868 200 581 -143 828 1 281 504 363 984 -139 805 1 505 683
CSD Peněžní přebytek / schodek (1-2-31) -78 117 12 185 10 768 0 -55 164 16 057 0 -39 107
  PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ:                
32x Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit -20 995 -139 -2 2 -21 134 920 -541 -20 755
321x Domácí -21 882 -139 -2 2 -22 021 914 -541 -21 648
322x Zahraniční 887 0 0 0 887 6 0 893
33 Čistá změna závazků 86 842 -3 044 34 2 83 834 2 673 -541 85 966
331 Domácí 57 192 -3 044 34 2 54 184 865 -541 54 508
332 Zahraniční 29 650 0 0 0 29 650 1 808 0 31 458
NFB Čistý peněžní tok z financování (-32x+33) 107 837 -2 905 36 0 104 968 1 753 0 106 721
NCB Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222) 29 720 9 280 10 804 0 49 804 17 810 0 67 614
TABULKA 1 - Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků
(v mil. Kč)
PŘÍJMY Veřejné rozpočty 2008
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
1+3 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A PRODEJE NEFINANČNÍCH AKTIV 1 030 863 130 786 211 360 -143 828 1 229 181 394 460 -139 805 1 483 836
1 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: 1 029 766 129 053 211 349 -143 828 1 226 340 380 041 -139 805 1 466 576
11 Daně 537 961 14 616 0 0 552 577 195 800 0 748 377
111 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 222 131 0 0 0 222 131 108 805 0 330 936
1111 Placené fyzickými osobami 94 957 0 0 0 94 957 48 358 0 143 315
1112 Placené společnostmi a ostatními podniky 127 174 0 0 0 127 174 60 447 0 187 621
1113 Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Daně z objemu mezd a z pracovní síly 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Daně z majetku 460 0 0 0 460 5 105 0 5 565
1131 Daně z nemovitostí, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
1132 Daně z čistého jmění, pravidelné 0 0 0 0 0 5 099 0 5 099
1133 Daně z pozůstalosti, dědické a darovací 460 0 0 0 460 0 0 460
1135 Ostatní jednorázové daně z majetku 0 0 0 0 0 6 0 6
1136 Ostatní daně z majetku, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Daně ze zboží a služeb (Z a S) 315 361 14 616 0 0 329 977 81 885 0 411 862
1141 Obecné daně ze zboží a služeb 187 766 0 0 0 187 766 76 975 0 264 741
11411 Daň z přidané hodnoty 177 816 0 0 0 177 816 76 974 0 254 790
11412 Daně z prodeje 0 0 0 0 0 0 0 0
11413 Daně z obratu a ostatní obecné daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
11414 Daně z finančních a kapitálových transakcí 9 950 0 0 0 9 950 1 0 9 951
1142 Spotřební daně 125 538 7 498 0 0 133 036 0 0 133 036
1143 Zisky ze státních fiskálních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1144 Daně ze zvláštních služeb 0 0 0 0 0 2 240 0 2 240
1145 Daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 2 057 7 118 0 0 9 175 2 670 0 11 845
11451 Daně z motorových vozidel 0 5 999 0 0 5 999 0 0 5 999
11452 Ostatní daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 2 057 1 119 0 0 3 176 2 670 0 5 846
1146 Ostatní daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Daně z mezinárodního obchodu a transakcí 8 0 0 0 8 0 0 8
1151 Cla a ostatní dovozní poplatky 8 0 0 0 8 0 0 8
1152 Vývozní daně 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 Zisky vývozních nebo dovozních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1154 Zisky ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 Daně ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1156 Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Ostatní daně 1 0 0 0 1 5 0 6
12 Sociální příspěvky 386 397 0 161 785 0 548 182 0 0 548 182
121 Příspěvky na sociální zabezpečení 368 115 0 161 785 0 529 900 0 0 529 900
1211 Příspěvky zaměstnanců 81 647 0 48 495 0 130 142 0 0 130 142
1212 Příspěvky zaměstnavatelů 266 427 0 98 454 0 364 881 0 0 364 881
1213 Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných 20 041 0 12 761 0 32 802 0 0 32 802
1214 Příspěvky jinde nezařazené 0 0 2 075 0 2 075 0 0 2 075
122 Ostatní sociální příspěvky 18 282 0 0 0 18 282 0 0 18 282
1221 Příspěvky zaměstnanců 5 390 0 0 0 5 390 0 0 5 390
1222 Příspěvky zaměstnavatelů 12 892 0 0 0 12 892 0 0 12 892
13 Dotace 61 006 96 908 47 268 -143 828 61 354 138 927 -139 797 60 484
131 Od zahraničních vlád 81 0 0 0 81 16 0 97
1311 Běžné 32 0 0 0 32 11 0 43
1312 Kapitálové 49 0 0 0 49 5 0 54
132 Od mezinárodních organizací 60 349 0 0 0 60 349 38 0 60 387
1321 Běžné 26 775 0 0 0 26 775 18 0 26 793
1322 Kapitálové 33 574 0 0 0 33 574 20 0 33 594
133 Od institucí vládního sektoru 576 96 908 47 268 -143 828 924 138 873 -139 797 0
1331 Běžné 40 41 010 47 268 -87 394 924 120 534 -121 458 0
1332 Kapitálové 536 55 898 0 -56 434 0 18 339 -18 339 0
14 Ostatní příjmy 44 402 17 529 2 296 0 64 227 45 314 -8 109 533
141 Příjmy z vlastnictví 23 154 2 008 1 262 0 26 424 7 841 -2 34 263
1411 Úroky 5 345 1 385 1 262 .... 7 992 3 070 -2 11 060
14111 Od nerezidentů .... .... .... .... .... .... .... ....
14112 Od rezidentů jiných než vládních institucí .... .... .... .... .... .... .... ....
14113 Od vládních institucí .... .... .... .... .... .... .... ....
1412 Dividendy 15 071 0 0 0 15 071 989 0 16 060
1413 Čerpání z důchodů kvazispolečností 2 422 0 0 0 2 422 1 727 0 4 149
1414 Příjmy z výnosů (z) investovaných rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0
1415 Nájemné 316 623 0 0 939 2 055 0 2 994
1416 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Prodej zboží a služeb 10 081 9 336 171 0 19 588 23 684 0 43 272
1421 Prodej realizovaný na tržním principu 3 144 198 0 0 3 342 15 825 0 19 167
1422 Správní poplatky 6 664 8 937 171 0 15 772 7 732 0 23 504
1423 Nahodilý prodej realizovaný na netržním principu 273 201 0 0 474 127 0 601
143 Pokuty, penále a propadnutí 1 673 88 513 0 2 274 1 268 -6 3 536
144 Transfery jinde nezařazené 9 494 6 097 350 0 15 941 12 521 0 28 462
1441 Běžné 9 382 6 097 350 0 15 829 11 475 0 27 304
14411 Dotace 0 0 0 0 0 0 0 0
14412 Ostatní 9 382 6 097 350 0 15 829 11 475 0 27 304
1442 Kapitálové 112 0 0 0 112 1 046 0 1 158
145 Pojistné, poplatky a plnění z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
1451 Pojistné a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0
14511 Pojistné 0 0 0 0 0 0 0 0
14512 Poplatky ze standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
14513 Běžné plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
1452 Kapitálové plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV 1 097 1 733 11 0 2 841 14 419 0 17 260
311.2 Fixní aktiva 690 1 11 0 702 8 866 0 9 568
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 407 1 732 0 0 2 139 5 553 0 7 692
TABULKA 2 - Příjmy
(v mil. Kč)
VÝDAJE Veřejné rozpočty 2008
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
2+3 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST A NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 1 108 980 118 601 200 592 -143 828 1 284 345 378 403 -139 805 1 522 943
2 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST 1 087 363 118 224 199 921 -143 828 1 261 680 302 798 -139 805 1 424 673
21 Náhrady zaměstnancům 100 795 1 117 3 390 0 105 302 36 124 0 141 426
211 Mzdy a platy 76 012 840 2 523 0 79 375 27 106 0 106 481
212 Sociální příspěvky 24 783 277 867 0 25 927 9 018 0 34 945
22 Užití zboží a služeb 65 338 2 381 2 626 0 70 345 61 030 0 131 375
24 Úroky 40 927 17 2 .... 40 946 3 803 -2 44 747
241 Nerezidentům .... .... .... .... .... .... .... ....
242 Rezidentům s výjimkou institucí vládního sektoru .... .... .... .... .... .... .... ....
243 Institucím vládního sektoru .... .... .... .... .... .... .... ....
25 Běžné transfery 80 500 42 927 0 0 123 427 149 207 0 272 634
251 Veřejným společnostem 60 015 8 782 0 0 68 797 137 666 0 206 463
252 Soukromým společnostem 20 485 34 145 0 0 54 630 11 541 0 66 171
253 Ostatním sektorům 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Dotace 310 553 6 780 0 -143 828 173 505 943 -139 797 34 651
261 Zahraničním vládám 0 0 0 0 0 2 0 2
2611 Běžné 0 0 0 0 0 2 0 2
2612 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Mezinárodním organizacím 33 044 1 588 0 0 34 632 17 0 34 649
2621 Běžné 33 044 1 588 0 0 34 632 17 0 34 649
2622 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Jednotkám vládního sektoru 277 509 5 192 0 -143 828 138 873 924 -139 797 0
2631 Běžné 206 819 1 109 0 -87 394 120 534 924 -121 458 0
2632 Kapitálové 70 690 4 083 0 -56 434 18 339 0 -18 339 0
27 Sociální dávky 400 917 0 193 528 0 594 445 23 536 0 617 981
271 Dávky sociálního zabezpečení 351 689 0 193 528 0 545 217 0   545 217
272 Dávky sociální pomoci 49 228 0 0 0 49 228 23 536   72 764
273 Zaměstnanecké sociální dávky 0 0 0 0 0 0   0
28 Ostatní výdaje 88 333 65 002 375 0 153 710 28 155 -6 181 859
281 Výdaje z vlastnictví jiné než úroky 1 0 0 0 1 25 0 26
2811 Dividendy 0 0 0 0 0 0 0 0
2812 Čerpání z důchodů kvazispolečností 0 0 0 0 0 0 0 0
2813 Výplaty výnosů z investovaných rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0
2814 Nájemné 1 0 0 0 1 25 0 26
2815 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic 0 0 0 0 0 0 0 0
282 Ostatní výdaje jinde nezařazené 88 332 65 002 375 0 153 709 28 130 -6 181 833
2821 Ostatní běžné výdaje 17 524 503 375 0 18 402 12 499 -6 30 895
2822 Ostatní kapitálové výdaje 70 808 64 499 0 0 135 307 15 631 0 150 938
283 Pojistné a poplatky z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
2831 Pojistné a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0
28311 Pojistné 0 0 0 0 0 0 0 0
28312 Poplatky ze standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
28313 Běžné plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
2832 Kapitálové plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 21 617 377 671 0 22 665 75 605 0 98 270
311.1 Fixní aktiva 21 560 377 671 0 22 608 72 851 0 95 459
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 16 0 0 0 16 38 0 54
314.1 Nevyráběná aktiva 41 0 0 0 41 2 716 0 2 757
  PENĚŽNÍ SALDO -78 117 12 185 10 768 0 -55 164 16 057 0 -39 107
TABULKA 3 - Výdaje
(v mil. Kč)
DLUH V ČLENĚNÍ PODLE DLUHOVÉHO NÁSTROJE Veřejné rozpočty 2008
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
63 Dluhové závazky [631+632] 979 628 741 69 -49 980 389 87 631 -4 386 1 063 634
6302 Oběživo a depozita [6312+6322] 0 0 0 0 0 0 0 0
6303 Cenné papíry jiné než akcie [6313+6323] 931 991 0 0 -49 931 942 23 292 -857 954 377
6304 Půjčky [6314+6324] 47 637 741 69 0 48 447 64 339 -3 529 109 257
631 Domácí 701 557 741 69 -49 702 318 51 244 -4 386 749 176
6312 Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6313 Cenné papíry jiné než akcie 701 557 0 0 -49 701 508 6 730 -857 707 381
6314 Půjčky 0 741 69 0 810 44 514 -3 529 41 795
632 Zahraniční 278 071 0 0 0 278 071 36 387 0 314 458
6322 Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6323 Cenné papíry jiné než akcie 230 434 0 0 0 230 434 16 562 0 246 996
6324 Půjčky 47 637 0 0 0 47 637 19 825 0 67 462
TABULKA 4 - Dluh v členění podle dluhového nástroje
(v mil. Kč)
VÝDAJE PODLE FUNKCÍ VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Veřejné rozpočty 2008
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
7 CELKOVÉ VÝDAJE 1 107 883 116 868 200 581 -143 828 1 281 504 363 984 -139 805 1 505 683
701 Všeobecné veřejné služby 130 338 17 2 -500 129 857 58 249 -12 614 175 492
7017 Transakce v oblasti veřejného dluhu 40 927 17 2 .... 40 946 3 803 -2 44 747
7018 Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy 12 212 0 0 -500 11 712 900 -12 612 0
702 Obrana 43 419 0 0 0 43 419 191 -45 43 565
703 Veřejný pořádek a bezpečnost 71 130 0 0 0 71 130 7 016 -367 77 779
704 Ekonomické záležitosti 183 819 114 581 0 -95 814 202 586 80 910 -5 971 277 525
7042 Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost 43 260 31 302 0 -29 724 44 838 3 817 -941 47 714
7043 Paliva a energetika 2 497 36 0 0 2 533 2 876 -581 4 828
7044 Těžba a zpracovatelský průmysl 6 527 53 0 0 6 580 144 -425 6 299
7045 Doprava 98 128 82 857 0 -66 090 114 895 71 935 -3 200 183 630
7046 Pošty a telekomunikace 785 0 0 0 785 39 0 824
705 Ochrana životního prostředí 15 263 1 770 0 -69 16 964 25 899 -4 008 38 855
706 Bydlení a společenská infrastruktura 24 432 1 890 0 0 26 322 32 254 -8 708 49 868
707 Zdraví 57 201 0 200 579 -47 268 210 512 8 300 -365 218 447
7072 Ambulantní zdravotní péče 516 0 0 0 516 3 563 -65 4 014
7073 Ústavní zdravotní péče 5 076 0 0 0 5 076 4 043 -291 8 828
7074 Veřejné zdravotnické služby 1 329 0 0 0 1 329 687 -10 2 006
708 Rekreace, kultura a náboženství 14 131 342 0 -177 14 296 27 041 -1 818 39 519
709 Vzdělávání 117 282 1 0 0 117 283 105 020 -79 966 142 337
7091 Preprimární a primární vzdělávání 244 0 0 0 244 14 045 -196 14 093
7092 Sekundární vzdělávání 2 805 0 0 0 2 805 80 053 -1 191 81 667
7094 Terciární vzdělávání 25 985 0 0 0 25 985 657 0 26 642
710 Sociální věci 451 965 0 0 0 451 965 33 523 -25 943 459 545
  Úprava celkových výdajů o příjmy z prodeje nefinančních aktiv -1 097 -1 733 0 0 -2 830 -14 419 0 -17 249
TABULKA 5 - Výdaje podle funkcí vládních institucí

Nejčtenější