Novinky

27. Kolokvium - průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky (2009 - 2012)

odbor 37 - Hospodářská politika
odbor 37 - Hospodářská politika

Vydáno

 • Makroekonomika
 • Makroekonomická predikce
 • Makroekonomické indikátory
 • Fiskální výhled ČR
 • Veřejný sektor
 • Kolokvium

 

Průzkum makroekonomických prognóz

Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu onázorech odborné ekonomické veřejnosti na předpokládaný vývoj ekonomiky a vyhodnotit jeho základní tendence. Výsledky Kolokvia jsou využívány především pro ověření reálnosti makroekonomických rámců Státního rozpočtu a Rozpočtového výhledu. S přechodem na elektronickou formu Kolokvia jsme se rozhodli zpřístupnit souhrnné výsledky široké veřejnosti.

27. Kolokvium proběhlo na přelomu července a srpna 2009. Výsledky vycházejí z předpovědí 15 tuzemských institucí (CERGE-EI, Cyrrus, ČNB, Česká spořitelna, ČSOB, ING, Komerční banka, Liberální institut, MF, MPO, MPSV, Patria, Raiffeisen, Svaz českomoravských výrobních družstev, UniCredit). K nim byly pro větší reprezentativnost průzkumu přiřazeny prognózy 3 mezinárodních institucí, které se zabývají ekonomickými prognózami ČR (Evropská komise, MMF, OECD).

Respondenti vyjadřovali své představy o vývoji ekonomiky v letech 2009 až 2012, přičemž roky 2011 a 2012 byly chápány jako indikativní výhled. Shrnutí základních ukazatelů a porovnání s Makroekonomickou predikcí MF z července 2009, která byla využita pro formulaci makroekonomického rámce návrhu Státního rozpočtu na rok 2010 a Rozpočtového výhledu na roky 2011 - 2012, uvádí tabulky 1 a 2.

 

 

  2009 2010
min. prům. max MF min. prům. max MF
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. -5,0 -3,6 -2,7 -4,3 -0,2 0,7 1,7 0,3
Spotřeba domácností růst v %, s.c. -1,2 0,7 2,0 1,1 -0,8 0,7 2,5 0,7
Spotřeba vlády růst v %, s.c. 0,5 2,5 5,5 1,3 -1,2 1,3 4,7 0,5
Tvorba fixního kapitálu růst v %, s.c. -12,5 -5,7 -2,5 -5,7 -3,5 -1,1 4,0 -1,5
Průměrná míra inflace % -0,8 1,3 3,0 1,1 0,3 1,6 4,0 1,1
Deflátor HDP růst v %, s.c. 1,6 2,6 4,5 2,8 0,1 1,3 2,5 1,0
Zaměstnanost růst v % -2,6 -1,8 -0,5 -1,8 -2,4 -1,3 1,5 -2,1
Míra nezaměstnanosti VŠPS % 5,5 6,8 7,6 6,8 5,7 7,8 9,4 8,5
Objem mezd a platů růst v %, b.c. -0,9 1,4 2,8 1,0 0,3 2,3 5,0 1,0
Podíl BÚ na HDP % -4,4 -2,7 -1,4 -2,0 -4,1 -2,0 1,0 -0,9
Ropa Brent USD / barel 53 61 70 62 60 73 90 79
Tabulka 1: Výsledky šetření na léta 2009 a 2010

 

  2011 2012
min. prům. max MF min. prům. max MF
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 1,0 2,5 3,5 2,4 2,0 3,4 5,4 3,2
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 0,5 2,2 3,5 2,0 2,0 3,3 6,0 2,5
Spotřeba vlády růst v %, s.c. -0,5 1,5 3,8 1,1 0,5 1,7 3,9 1,1
Tvorba fixního kapitálu růst v %, s.c. 1,0 3,2 5,0 2,5 1,0 3,5 5,1 3,0
Průměrná míra inflace % 1,7 2,4 5,0 2,1 2,0 2,8 5,0 2,0
Deflátor HDP růst v %, s.c. 0,7 1,5 2,2 2,2 1,8 2,0 2,2 2,1
Zaměstnanost růst v % -0,9 0,3 1,5 -0,3 0,6 1,1 2,0 1,4
Míra nezaměstnanosti VŠPS % 7,0 7,9 10,1 8,1 5,0 6,7 8,0 6,9
Objem mezd a platů růst v %, b.c. 1,0 4,0 5,8 4,0 4,3 5,6 7,5 5,4
Podíl BÚ na HDP % -3,2 -2,1 -0,6 -0,6 -3,0 -2,7 -2,4 -0,6
Ropa Brent USD / barel 65 79 95 93 70 84 97 97
Tabulka 2: Výsledky šetření na léta 2011 a 2012
Prameny tabulek:Respondenti průzkumu, propočty MF

 

 

Hlavní očekávané tendence makroekonomického vývoje lze shrnout takto:

 • Pro rok 2009 je očekáván všemi institucemi pokles HDP větší než 2,7 %, maximálně však 5,0 % HDP. V roce 2010 je většinou anticipováno mírné oživení a k urychlení růstu by mělo dojít v letech 2011 a 2012. Zatímco v letech 2009 a 2010 by se ve struktuře užití měly stát hlavní stabilizující složkou výdaje na konečnou spotřebu domácností a vlády, v horizontu výhledu by měla být ekonomická dynamika tažena opět tvorbou hrubého fixního kapitálu.
 • Většinou respondentů je očekáváno zachování nízkoinflačního charakteru české ekonomiky. Míra inflace v letech 2009 a 2010 je předvídána na nízkých hodnotách (1,3 % a 1,6 %) oproti mimořádnému roku 2008. V dalších letech je většinou očekáván posun míry inflace k hodnotám nového inflačního cíle centrální banky či mírně nad něj.
 • Předpovědi situace na trhu práce odrážejí vývoj HDP. Nižší predikovaný ekonomický výkon tak předznamenává větší pokles zaměstnanosti a vyšší míru nezaměstnanosti. Respondenti očekávají přetrvání poklesu zaměstnanosti do roku 2010, zatímco nezaměstnanost by měla dosáhnout vrcholu až v roce 2011 na úrovni 7,9 %.
 • Aktuální prognózy vývoje objemu mezd a platů (z národních účtů v běžných cenách) předpokládají strmé zpomalení jejich růstu z 10,8 % v roce 2008 na úroveň 1,4 % a 2,3 % v letech 2009 a 2010. K obnovení dynamiky mzdového růstu by mělo docházet postupně v letech 2011 a 2012.
 • Deficit běžného účtu není žádným z respondentů vnímán jako riziko pro udržení makroekonomické rovnováhy.

Seznam ukazatelů:
Grafické znázornění minulého a předpokládaného vývoje jednotlivých ukazatelů zachycují grafy 1–16. Pro porovnání jsou zahrnuty i konsensuální předpovědi dvou předchozích Kolokvií. Krajní predikce ukazatelů (sloupce min. a max. v tabulkách) tvoří hranice zvýrazněné oblasti.

Graf 1: Směnný kurz CZK/EUR
Graf 2: Směnný kurz USD/EUR
Graf 3: Cena ropy Brent
Graf 4: Dlouhodobé úrokové sazby
Graf 5: Hrubý domácí produkt
Graf 6: Spotřeba domácností
Graf 7: Spotřeba vlády
Graf 8: Tvorba hrubého fixního kapitálu
Graf 9: Deflátor HDP
Graf 10: Spotřebitelské ceny
Graf 12: Míra nezaměstnanosti (VŠPS)
Graf 13: Mzdy a platy (domácí koncept)
Graf 14: Obchodní bilance
Graf 15: Bilance výnosů
Graf 16: Běžný účet platební bilance

 

Graf 1: Směnný kurz CZK/EUR
Po výrazném posilování a následné korekci se očekává návrat k apreciačnímu trendu

 

Graf 2: Směnný kurz USD/EUR
Dolar by měl vůči euru mírně posilovat

 

Graf 3: Cena ropy Brent
USD/barel
Očekává se pozvolný nárůst cen ropy nad hranici 80 USD/barel v roce 2012

 

Graf 4: Dlouhodobé úrokové sazby
% p. a.
Dlouhodobé úrokové sazby by měly sledovat trajektorii mírného růstu vlivem zvýšené nabídky vládních dluhopisů

 

Graf 5: Hrubý domácí produkt
reálný růst v %
Po nečekaném propadu HDP by mělo dojít k mírnému oživení v roce 2010 a následně ke zvýšení růstové dynamiky

 

Graf 6: Spotřeba domácností
reálný růst v %
Pouze přechodné zpomalení růstu spotřeby domácností v letech 2009-2010

 

Graf 7: Spotřeba vlády
reálný růst v %
Spotřeba vlády by se měla oproti loňským očekáváním zvyšovat mírně rychlejším tempem

 

Graf 8: Tvorba hrubého fixního kapitálu
reálný růst v %
Hluboký propad investiční aktivity v tomto a příštím roce

 

Graf 9: Deflátor HDP
růst v %
Kolísání růstu deflátoru HDP mezi 1-3 % by mělo odrážet vývoj směnných relací

Graf 10: Spotřebitelské ceny
průměrná míra inflace v %
Většinou mírný růst spotřebitelských cen v tolerančním pásmu inflačního cíle ČNB v letech 2010-2012

 

Graf 11: Zaměstnanost (VŠPS)
růst v %
Silný pokles zaměstnanosti v tomto a příštím roce, výraznější růst až v roce 2012

 

Graf 12: Míra nezaměstnanosti (VŠPS)
v %
Prudký nárůst míry nezaměstnanosti, stagnace v roce 2011 a její pokles v roce 2012

 

Graf 13: Mzdy a platy (domácí koncept)
nominální růst v %
Strmé zpomalení růstu objemu mezd a platů v letošním roce by mělo být následováno obnovováním růstové dynamiky

 

Graf 14: Obchodní bilance
metodika fob-fob - BoP, mld. Kč
Přebytek obchodní bilance oproti loňským očekáváním menší, stále však výrazně kladné saldo

 

Graf 15: Bilance výnosů
mld. Kč
Nižší výnosy z přímých zahraničních investic

 

Graf 16: Běžný účet platební bilance
% HDP
Deficit běžného účtu platební bilance i nadále na udržitelné úrovni


 

 

Nejčtenější