Novinky

Makroekonomická predikce - leden 2017

oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika
oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika

Vydáno

 • Makroekonomická predikce
 • Makroekonomické indikátory
 • Makroekonomika
 • Ekonomika
 • Hrubý domácí produkt
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejný sektor

ISSN 1804‐7971

Shrnutí predikce

Ekonomický růst v ČR se ve 3. čtvrtletí 2016 v souladu s naším očekáváním zpomalil. Reálný HDP se mezičtvrtletně zvýšil jen o 0,2 % (po sezónním očištění), což byl nejmenší růst od 1. čtvrtletí 2014. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku reálný HDP vzrostl o 1,6 %. Zpomalení růstu bylo způsobeno převážně jednorázovými faktory.

Na straně poptávky se jednalo zejména o vývoj zahraničního obchodu. Meziroční růst reálného vývozu zboží a služeb se vlivem zahraniční poptávky zpomalil ze 7,9 % ve 2. čtvrtletí 2016 na 1,1 %, obdobnou změnu dynamiky však zaznamenal i dovoz, a příspěvek čistého vývozu k růstu HDP tak klesl z 2,1 p. b. ve 2. čtvrtletí na 0,5 p. b. ve 3. čtvrtletí. Snížení dynamiky růstu domácí poptávky z 1,6 % na 1,1 % bylo méně citelné. Nejvíce k němu přispěla spotřeba vládního sektoru. Investice sektoru vládních institucí se proti velmi vysoké srovnávací základně mimořádného roku 2015 snížily o více než čtvrtinu. Naopak za velmi pozitivní jev je možné považovat zvýšení investiční aktivity v sektoru nefinančních podniků.

Na nabídkové straně se meziroční růst reálné hrubé přidané hodnoty ve 3. čtvrtletí 2016 zpomalil na 1,3 %. Zpomalení se v různé intenzitě týkalo všech odvětví ekonomiky s výjimkou peněžnictví a pojišťovnictví, činností v oblasti nemovitostí a zemědělství. Meziroční pokles byl zaznamenán ve stavebnictví, které se potýká s dlouhodobými problémy, a v průmyslových odvětvích mimo zpracovatelský průmysl, tedy v těžbě a dobývání, energetice (kde se zřejmě projevily odstávky jaderných elektráren) a vodohospodářství.

Většinu uvedených faktorů však považujeme za jednorázové události. Nepředpokládáme proto, že se tento slabší výkon opakoval i ve 4. čtvrtletí 2016. Indexy důvěry i nákupních manažerů, průmyslová výroba a maloobchodní tržby naznačují pro toto období silnější růst ekonomiky.

To vede k nepatrnému zvýšení odhadu růstu reálného HDP za rok 2016 z 2,4 % na 2,5 %.

Hlavní změnou oproti roku 2016 bude v letošním roce na straně domácí poptávky obnovení růstu tvorby hrubého fixního kapitálu. Postupný náběh čerpání fondů EU z programového období 2014–2020 podpoří nejen vládní, ale i soukromé investice. Investice sektoru vládních institucí by se tak po hlubokém propadu v roce 2016 opět mohly zvýšit, zatímco růst soukromých investic by měl mírně akcelerovat. Spolu se zpomalením růstu vývozu se tak dynamika investic, které jsou nejvíce dovozně náročnou složkou domácí poptávky, promítne ve snížení příspěvku čistých vývozů k růstu HDP.

Dobrá situace na trhu práce spojená s poměrně rychlým růstem mezd by i přes vyšší očekávanou inflaci měla vést k příznivému vývoji spotřeby domácností.

Ekonomický růst budou zřejmě snižovat ceny ropy a minerálních paliv, u nichž lze očekávat pokračování nárůstu. Předpokládané ukončení kurzového závazku ČNB pak bude pravděpodobně spojeno s určitým posílením reálného měnového kurzu.

Predikce reálného růstu pro rok 2017 se rovněž nepatrně zvyšuje z 2,5 % na 2,6 %. V roce 2018 by se měl reálný HDP zvýšit o 2,4 %.

Ekonomický růst byl po převážnou část roku 2016 doprovázen velmi nízkou inflací. To se však změnilo v posledních dvou měsících roku. V prosinci 2016 se meziroční růst spotřebitelských cen nečekaně zrychlil na 2,0 % a inflace tak dosáhla inflačního cíle ČNB. Na zrychlení inflace měly největší vliv ceny potravin a pohonných hmot, ve kterých se projevily rostoucí ceny ropy. Protiinflační působení poklesu cen dováženého zboží se výrazně snížilo.

Toto zrychlení růstu spotřebitelských cen vede ke zvýšení predikce průměrné míry inflace v roce 2017 z 1,2 % na 2,0 %, v roce 2018 je očekávána míra inflace ve výši 1,6 %.

Na trhu práce se ekonomická konjunktura odráží v dynamickém vývoji všech důležitých ukazatelů. Zaměstnanost ve 3. čtvrtletí meziročně výrazně vzrostla, a to o 1,8 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti (VŠPS) v listopadu 2016 dále poklesla na 3,7 % a od začátku roku 2016 dosahuje nejnižší úrovně v rámci celé EU. Nízká nezaměstnanost a určitý nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po práci se projevují v rychlém růstu reálných mezd a jednotkových nákladů práce.

Míra nezaměstnanosti (VŠPS) se již zřejmě nachází velmi blízko své přirozené míry, a proto má již jen velmi omezený prostor pro další pokles. Z tohoto důvodu se nezměnil ani odhad za rok 2016 (4,0 %), ani předpověď pro rok 2017 (3,9 %). Predikce na rok 2018 činí rovněž 3,9 %.

Běžný účet platební bilance dosahuje od roku 2014 přebytku, který se navíc setrvale zvyšuje. Ve 3. čtvrtletí 2016 dosáhl 1,9 % HDP (v ročním vyjádření), a byl tak opět nejvyšší v historii samostatné ČR. Přebytky bilancí zboží a služeb již viditelně převyšují schodek prvotních důchodů, na nějž má největší vliv odliv důchodů z přímých zahraničních investic ve formě dividend a reinvestovaného zisku.

Vyšší očekávané ceny minerálních paliv, nižší růsty exportních trhů a zpřesnění dat za minulost vedou ke snížení prognózy přebytku běžného účtu platební bilance. Odhad za rok 2016 se snižuje z 2,3 % HDP na 2,1 % HDP, predikce na rok 2017 z 1,8 % HDP na 1,2 % HDP, předpověď na rok 2018 činí 1,3 % HDP.

 

Tabulka: Hlavní makroekonomické indikátory
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017
Aktuální predikce Minulá predikce
Hrubý domácí produkt mld. Kč, b.c. 4 060 4 098 4 314 4 555 4 719 4 885 5 082 4 703 4 864
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. -0,8 -0,5 2,7 4,5 2,5 2,6 2,4 2,4 2,5
Spotřeba domácností růst v %, s.c. -1,2 0,5 1,8 3,0 2,7 2,4 2,4 2,5 2,8
Spotřeba vlády růst v %, s.c. -2,0 2,5 1,1 2,0 2,0 1,6 1,4 2,3 1,6
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. -3,1 -2,5 3,9 9,0 -2,4 3,8 3,0 -3,6 2,8
Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s.c. 1,3 0,1 -0,5 0,1 1,1 0,2 0,3 1,3 0,2
Příspěvek změny zásob k růstu HDP p.b., s.c. -0,2 -0,7 1,1 0,3 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0
Deflátor HDP růst v % 1,5 1,4 2,5 1,0 1,1 0,9 1,6 0,8 0,9
Průměrná míra inflace % 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 2,0 1,6 0,5 1,2
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % 0,4 1,0 0,8 1,4 1,8 0,3 0,3 1,6 0,3
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 7,0 7,0 6,1 5,1 4,0 3,9 3,9 4,0 3,9
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 2,6 0,5 3,6 4,4 5,6 5,0 4,5 5,4 5,0
Saldo běžného účtu % HDP -1,6 -0,5 0,2 0,9 2,1 1,2 1,3 2,3 1,8
Saldo vládního sektoru % HDP -3,9 -1,2 -1,9 -0,6 0,5 . . -0,2 -0,2
Předpoklady:                    
Směnný kurz CZK/EUR   25,1 26,0 27,5 27,3 27,0 26,9 26,3 27,0 26,9
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 2,8 2,1 1,6 0,6 0,4 0,6 1,1 0,4 0,6
Ropa Brent USD/barel 112 109 99 52 44 57 57 44 51
HDP eurozóny růst v %, s.c. -0,9 -0,3 1,2 2,0 1,6 1,4 1,6 1,4 1,1

 

 


 

Tabulky a grafy

Příprava Makroekonomické predikce

Zhodnocení historie predikcí na MF ČR

AnalytIQ aktualizováno dne 30.1.2017
Spuštění aplikace vyžaduje Microsoft Excel 2010 nebo Microsoft Excel 2007. Je potřeba povolit makra.

Informace

 • Makroekonomická predikce je zpracovávána v odboru Hospodářská politika MF ČR. Zahrnuje predikci na běžný a následující rok (tj. do roku 2018) a u některých ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 2020). Je publikována se čtvrtletní periodicitou (zpravidla v lednu, dubnu, červenci a listopadu).
 • Přivítáme jakékoliv připomínky nebo náměty, které poslouží ke zkvalitnění publikace a přiblíží ji potřebám uživatelů. Případné připomínky zasílejte na adresu: macroeconomic.forecast(zavináč)mfcr.cz
 • Uzávěrka datových zdrojů:
  Predikce byla zpracována na základě údajů, které byly známy k 12.1.2017.

Doporučované

Nejčtenější