Novinky

Základní informace

oddělení 1701 - Přezkum hospodaření: Centrální pracoviště
oddělení 1701 - Přezkum hospodaření: Centrální pracoviště

Vydáno

 • Audit
 • Finanční kontrola
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Veřejný sektor
 • Územní samosprávný celek
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Přezkoumávání hospodaření

Povinnosti vyplývající z právních předpisů 

Povinnost nechat si přezkoumat hospodaření vyplývá - pro

 • územně samosprávný celek (tzn. obec vč. Hlavního města Prahy a městských částí hl. m. Prahy a kraje) z ustanovení § 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.
 • dobrovolný svazek obcí z ustanovení § 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.
 • Regionální radu regionu soudružnosti z ustanovení § 16a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodování o osobě vykonávající přezkoumání hospodaření

 • Obce, vč. Hlavního města Prahy (dále jen HMP) a městských částí hl. m. Prahy (dále jen MČ HMP) a dobrovolné svazky obcí (dále jen DSO):

 

 • Kraj a Regionální rady regiónu soudružnosti bez oprávnění – přezkoumání jejich hospodaření vykonává podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, resp. podle ustanovení § 16a zákona č. 248/2000 Sb. přímo MF ČR.

Vybrané procesní zásady přezkoumávání hospodaření

Rozhodnutí o zabezpečení přezkoumání

 • Obec, Hlavní město Praha a Dobrovolný svazek obcí:
  • do 30. června kalendářního roku jsou povinny oznámit (§ 4 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb.), jakým způsobem se rozhodly zabezpečit přezkoumání svého hospodaření. Mohou požádat o přezkoumání hospodaření příslušný přezkoumávající orgán nebo jej zadat auditorovi (auditorské společnosti).
 • Městská část hlavního města Prahy:
  • je povinna do 15. dubna písemně oznámit Magistrátu hlavního města Prahy, zda bude požadovat přezkoumání svého hospodaření za příslušný kalendářní rok od Magistrátu hlavního města Prahy (§ 30 odst. 3 vyhlášky č. 55/2000 Sb. HMP) nebo zda jej zadá auditorovi (auditorské společnosti).

Pozn.:
Přezkoumání hospodaření kraje a Regionální rady regionu soudružnosti ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb. a ustanovení § 16b zákona č. 248/2000 Sb. vykonává vždy MF ČR.

Informace o uzavření smlouvy s auditorem

 • V případě, že se územní celek (obec, Hlavní město Praha, městská část hl. m. Prahy, dobrovolný svazek obcí) rozhodl zadat přezkoumání svého hospodaření auditorovi nebo auditorské společnosti (viz vzorová smlouva s auditorem), má povinnost o uzavření smlouvy s auditorem nebo s auditorskou společností bez zbytečného odkladu (§ 4 odst. 8 zákona č. 420/2004 Sb.) informovat obec a dobrovolný svazek obcí krajský úřad, městská část hl. m. Prahy Magistrát hlavního města Prahy a Hlavní město Praha MF ČR. Tuto skutečnost oznamuje územní celek vždy nejpozději do 31. ledna následujícího roku, bez ohledu na to, zda již má uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou.

Ukončení přezkoumání hospodaření auditorem

 • Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem nebo auditorskou společností předá obec, Hlavní město Praha, městská část hl. m. Prahy a dobrovolný svazek obcí přezkoumávajícímu orgánu (tzn. příslušnému krajskému úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy), a to do 15 dnů po jejím projednání v orgánech územního celku (§ 12 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.).

Opatření k nápravě

Dílčí přezkoumání hospodaření - § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Pokud byly zjištěny chyby a nedostatky při dílčím přezkoumání hospodaření, tj. jsou uvedeny v zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření, je územní celek povinen:

 • přijmout opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
 • podat příslušnému přezkoumávajícímu orgánu informaci o přijetí opatření zjištěných chyb a nedostatků,
 • při konečném přezkoumání informovat příslušný přezkoumávající orgán o splnění opatření k nápravě.

Výsledek přezkoumání - § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

Pokud byly uvedeny chyby a nedostatky ve zprávě o výsledku přezkoumání, je územní celek povinen, a to i v případě, přezkoumával-li hospodaření auditor nebo auditorská společnost:

 • přijmout opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků a podat o tom informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu,
 • předat příslušnému přezkoumávajícímu orgánu informaci o přijetí opatření nejpozději do 15 dnů po projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Zpráva o plnění opatření k nápravě - § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.

Územní celek je povinen předat přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění opatření k nápravě, a to ve lhůtě, kterou uvedl v předané informaci o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

Přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí se upravuje přezkoumávání hospodaření obcí, krajů, Regionálních rad regiónů soudružnosti, Hlavního města Prahy, jeho městských částí a dobrovolných svazků obcí, uložené jim zvláštními právními předpisy.

 • Tímto zákonem se rozvádí povinnost přezkoumávat hospodaření územních celků, stanovenou jinými zákony, komplexně stanovuje předmět přezkoumání a hlediska, ze kterých se předmět přezkoumání ověřuje, dále postup při přezkoumání, zahrnující způsob jeho organizačního zabezpečení, jakož i procesní pravidla přezkoumání.
 • Zákonem o přezkoumávání hospodaření byly o vytvořeny předpoklady pro plné zabezpečení nejen kontrol hospodaření s vlastními prostředky územních celků, ale i s těmi, které jsou vynakládány ke spolufinancování (kofinancování) různých akcí z prostředků poskytnutých České republice pro územní celky z Evropské unie, která vyžaduje úplnou kontrolu jejich použití, a to státním orgánem, o splněny požadavky a podmínky kladené Evropskou komisí na zajištění řádné kontroly hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Evropské unie regionům a obcím v rámci Fondu soudržnosti, strukturálních a dalších fondů.

Cíl přezkoumání hospodaření

 • Kontrola zákonnosti - cílem přezkoumání je zkontrolovat, zda územní celek dodržel všechny právní předpisy, kterým je povinen se řídit při svém hospodaření.
 • Při přezkoumání hospodaření jsou kontrolovány údaje o ročním hospodaření územního celku a další skutečnosti, z nichž některé jsou součástí závěrečného účtu podle zvláštního právního předpisu (§ 17 odst. 21 a 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů). 

§ 17 Závěrečný účet - zákona č. 250/2000 Sb1 - (2) V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob.
2 - (3) Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.

Průvodce - k provádění přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Na základě povinností vyplývajících ze zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, byl vydán zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen „zákon“), který upravuje přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, městských částí hlavního města Prahy, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen "územní celek") a stanoví předmět, hlediska, postup a pravidla přezkoumání.

Při přezkoumání hospodaření jsou kontrolovány údaje o ročním hospodaření územního celku, z nichž některé jsou součástí závěrečného účtu.

 • Informace je určena představitelům a voleným zástupcům územních celků pro rychlejší a snadnější orientaci v procesu přezkoumání hospodaření územních celků a závěrech z tohoto přezkoumání vyplývajících.
 • Obsahuje právní úpravu, informační zdroje, postup, pravidla a výstupy z přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků.

OBSAH

 • Čl. 1 2 - Určení a obsah informace
 • Čl. 2 2 - Základní zdroje pro přezkoumání hospodaření – právní úprava
 • Čl. 3 3 - Předmět a hlediska přezkoumání hospodaření
 • Čl. 4 3 - Informační zdroje pro přezkoumání hospodaření
 • Čl. 5 3 - Postup přezkoumání hospodaření
 • Čl. 6 3 - Pravidla přezkoumání hospodaření
 • Čl. 7 3 - Výstupy z přezkoumání hospodaření

Zdroj: MF - Odbor 17 - Kontrola; odd. 1703 Přezkoumávání hospodaření ÚSC; publikováno 18.06.2012; ke stažení ve formátu PDF

Cílem přezkoumání je zkontrolovat, zda územní celek dodržel všechny právní předpisy, kterými je povinen se řídit při svém hospodaření.

Čl. 1 - Určení a obsah informace

 1. Informace je určena představitelům a voleným zástupcům územních celků pro rychlejší a snadnější orientaci v procesu přezkoumání hospodaření územních celků a závěrech z tohoto přezkoumání vyplývajících.
 2. Obsahuje právní úpravu, informační zdroje, postup, pravidla a výstupy z přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků.

Čl. 2 - Základní zdroje pro přezkoumání – právní úprava

 1. Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 2. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 3. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
 4. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 5. Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
 6. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 7. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 8. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 9. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 10. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 11. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 12. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 13. Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech
 14. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 15. Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 16. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 17. Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci
 18. Vyhláška č. 323/ 2000 Sb., o rozpočtové skladbě
 19. Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů
 20. Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991Sb.
 21. Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.
 22. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 23. České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Čl. 3 - Předmět a hlediska přezkoumání

 1. Předmětem přezkoumání uvedeném v ustanovení § 2, odst. 1 a 2 zákona jsou údaje o ročním hospodaření územního celku tvořící součást závěrečného účtu podle ustanovení § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., a to :

  1. plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
  2. finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
  3. náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
  4. peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
  5. finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
  6. hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
  7. vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
  8. nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
  9. nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
  10. zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
  11. stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
  12. ručení za závazky fyzických a právnických osob,
  13. zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
  14. zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
  15. účetnictví vedené územním celkem.

 2. Hlediska přezkoumání hospodaření jsou uvedena v ustanovení § 3 zákona. Předmět přezkoumání uvedený v ustanovení § 2 zákona se ověřuje z následujících hledisek:
  1. dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
  2. souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
  3. dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
  4. věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Čl. 4 - Informační zdroje pro přezkoumání hospodaření

Při provádění přezkoumávání se zejména vychází z následujících informačních zdrojů:

 1. Usnesení zastupitelstva a rady územního celku, jednání valné hromady u svazků obcí.
 2. Usnesení a zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru, inventarizační komise atd.
 3. Schválený rozpočtový výhled, schválený rozpočet a změny provedené rozpočtovými opatřeními.
 4. Vnitřní směrnice, pokyny a nařízení.
 5. Účetní závěrka.
 6. Výkazy FIN, zejména FIN 2-12.
 7. Centrální evidence uzavřených hospodářských smluv např. smlouvy kupních, nájemních, směnných, darovacích, apod.
 8. Evidence majetku, inventarizační soupisy majetku.
 9. Výstupy z provedených interních kontrol, např. interního auditu.
 10. Výstupy z provedených externích kontrol např. finančního úřadu, NKÚ.

Čl. 5 - Postup přezkoumání hospodaření

 1. Zabezpečení přezkoumání je upraveno ustanoveními § 4 zákona č. 420/2004 Sb. :

  • obce a dobrovolné svazky obcí jsou oprávněny požádat o přezkoumání hospodaření příslušný krajský úřad do 30. června každého kalendářního roku,
  • hlavní město Praha je oprávněno požádat o přezkoumání hospodaření Ministerstvo financí do 30. června každého kalendářního roku,
  • městské části hlavního města Prahy postupují obdobně vůči Magistrátu hlavního města Prahy,
  • pokud se obce, dobrovolné svazky obcí a hlavní město Praha rozhodnou zadat přezkoumání hospodaření auditorovi nebo auditorské společnosti (dále jen "auditor"), oznámí své rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 5 odst. 3 zákona do 30. června každého kalendářního roku příslušnému úřadu,
  • o uzavření smlouvy s auditorem informuje obec a dobrovolný svazek obcí příslušný krajský úřad, městská část hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy a hlavní město Praha Ministerstvo financí nejpozději do 31. ledna následujícího roku,
  • písemná smlouva o poskytnutí auditorské služby se uzavírá podle příslušného paragrafu zákona o auditorech, jejími náležitostmi jsou rovněž předmět a hlediska přezkoumání a obsah zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, odpovídající ustanovením § 2, § 3 a § 10 zákona a dále lhůta předání této zprávy.
 2. Forma přezkoumání hospodaření je upravena v ustanovení § 4 zákona:
  • jednorázová přezkoumání může uskutečnit krajský úřad u obcí, které nevykonávají hospodářskou činnost a mají počet obyvatel menší než 800 osob,
  • v ostatních územních celcích se uskutečňují dílčí přezkoumání, pro účely přezkoumání je rozhodující počet obyvatel přihlášených v obci k trvalému pobytu ke dni 1. ledna kalendářního roku, jehož se přezkoumání týká.
 3. Předpoklady pro výkon přezkoumání hospodaření jsou upraveny v ustanoveních § 5, § 8 a § 9 zákona:
  • výkonem přezkoumání hospodaření pověří Ministerstvo financí státní zaměstnance zařazené v tomto ministerstvu,
  • územní finanční orgán pověří státní zaměstnance zařazené v tomto orgánu,
  • krajský úřad pověří zaměstnance kraje,
  • Magistrát hlavního města Prahy pověří zaměstnance Hlavního města Prahy,
  • zaměstnanec pověřený výkonem přezkoumání (dále jen "kontrolor") musí mít alespoň úplné střední vzdělání, musí splňovat požadavek praxe spočívající v činnosti, která souvisí odborně s předmětem přezkoumánínejméně po dobu 3 let a musí být bezúhonný,
  • v případech, kdy se kontrolor dozví o skutečnostech nasvědčujících jeho podjatosti, je povinen bezodkladně oznámit tuto překážku výkonu přezkoumání svému nadřízenému,
  • v případech, kdy se územní celek dozví o skutečnostech nasvědčujících podjatosti kontrolora, je povinen bezodkladně namítnout tuto překážku výkonu přezkoumání přezkoumávajícímu orgánu,
  • v zájmu odborného posouzení věci může přezkoumávající orgán přibrat k přezkoumání hospodaření další osoby, například znalce nebo jiné odborné experty (dále jen "přibraná osoba"),
  • práva a povinnosti přibraných osob se v rozsahu jejich pověření řídí přiměřeně ustanoveními zákona o právech a povinnostech kontrolorů,
  • práva a povinnosti územního celku vůči přibraným osobám se v rozsahu jejich pověření řídí přiměřeně ustanoveními zákona o právech a povinnostech územního celku vůči kontrolorům,
  • potřebnou součinnost při přezkoumání hospodaření je povinna poskytnout právnická nebo fyzická osoba, která pro územní celek dodává nebo dodala zboží, koná nebo konala práce, anebo poskytuje nebo poskytovala služby, případně se na této činnosti podílí nebo podílela (dále jen "povinná osoba"),
  • potřebnou součinnost je při přezkoumání hospodaření povinna poskytnout i územním celkem zřízená příspěvková organizace, u které přezkoumávající orgán kontroluje hospodaření, nakládání s majetkem a s příspěvky, které jí územní celek poskytl.

Čl. 6 - Pravidla přezkoumání hospodaření

1. Práva a povinnosti kontrolorů dle § 6 zákona

Kontroloři jsou oprávněni a povinni:

 • oznámit představiteli územního celku, uvedenému v § 11 zákona, nebo osobě jím pověřené, zahájení přezkoumání hospodaření a prokázat se při něm písemným pověřením a služebním průkazem,
 • vstupovat do objektů, na pozemky a do jiných prostor, pokud souvisejí s předmětem přezkoumání hospodaření,
 • seznamovat se s utajovanými informacemi, prokáží-li, že jsou osobami určenými podle zvláštního právního předpisu a předloží-li osvědčení pro příslušný stupeň utajení,
 • nahlížet do písemností a do jiných nosičů dat, obsahujících informace související s přezkoumáním hospodaření, pořizovat jejich kopie a v nezbytných případech přebírat originály písemností a dalších nosičů dat,
 • šetřit práva a právem chráněné zájmy územního celku, jeho zaměstnanců a členů jeho volených orgánů,
 • zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při přezkoumání hospodaření, pokud nejde o soudní řízení, nebo pokud příslušného kontrolora nezbaví povinnosti mlčenlivosti ten, v jehož zájmu kontrolor tuto povinnost má,
 • písemně potvrdit převzetí kopií nebo originálů písemností a jiných nosičů dat, které si od územního celku vyžádali; v případě převzetí originálních písemností a záznamů ponechat územnímu celku jejich kopie,
 • vést o průběhu přezkoumání hospodaření spisovou dokumentaci,
 • pořídit zápisy z jednotlivých dílčích přezkoumání a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření,
 • seznámit územní celek s obsahem zápisu z dílčích přezkoumání hospodaření za účelem přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků v něm uvedených,
 • předat územnímu celku návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, podepsaný kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání,
 • prověřit námitky uplatněné ve stanovisku k návrhu zprávy, písemné závěry z tohoto prověření podepsané kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání hospodaření nebo jeho nejbližším nadřízeným předat územnímu celku a projednat je s ním bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení stanoviska,
 • předat územnímu celku konečné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,
 • pokud kontrolor při přezkoumání hospodaření zjistí skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, neprodleně o nich písemně informuje příslušné zastupitelstvo, případně statutární orgán dobrovolného svazku obcí.

2. Práva a povinnosti územních celků dle § 7 zákona

Územní celek, u něhož se přezkoumání hospodaření koná, má právo a povinnost:

 • být seznámen s počátkem přezkoumání a s jeho zahájením,
 • předat námitku kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání hospodaření nebo přezkoumávajícímu orgánu směřuje-li námitka vůči tomuto kontrolorovi,
 • být informován předem o přibraných osobách,
 • být seznámen s obsahem zápisů z dílčích přezkoumání hospodaření,
 • být seznámen s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a obdržet její stejnopis,
 • doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání hospodaření písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření do 30 pracovních dnů od jeho předání a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření,
 • být seznámen se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření a obdržet její stejnopis
 • poskytnout v nezbytném rozsahu, který odpovídá jeho technickému vybavení, materiální a technické zabezpečení pro výkon přezkoumání hospodaření,
 • zajistit nezbytnou součinnost svých zaměstnanců, případně členů volených orgánů územního celku, jejichž účast je při přezkoumání hospodaření nutná,
 • předložit ve stanovených lhůtách vnitřní předpisy, účetní doklady a další originální písemnosti, jakož i kopie databází k vyhodnocení v nich obsažených informací souvisejících s předmětem kontroly,
 • poskytnout pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání hospodaření a o okolnostech vztahujících se k němu, včetně seznámení s výsledky předcházejících přezkoumání, finančních kontrol jeho hospodaření a s výsledky dalších kontrol, které vykonal územní celek.

Čl. 7 - Výstupy z přezkoumání hospodaření

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a její náležitosti dle § 10 zákona:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření se zpracovává na základě výsledku jednorázového přezkoumání, anebo na základě zápisů z dílčích přezkoumání a musí obsahovat:

 • název územního celku, jména a funkce kontrolorů a přibraných osob zúčastněných na přezkoumání hospodaření, místo, kde se přezkoumání uskutečnilo, období, v němž probíhalo, dále rok, za který bylo přezkoumání vykonáno, a datum vyhotovení této zprávy,
 • popis zjištěných chyb a nedostatků včetně uvedení povinností, stanovených zvláštními právními předpisy nebo jiných hledisek přezkoumání hospodaření, které nebyly dodrženy,
 • označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých zjištění vychází,
 • závěr z přezkoumání hospodaření,
 • podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření a datovanou doložku o převzetí zprávy představitelem územního celku uvedeným v § 11 zákona, stvrzenou jeho podpisem.

Závěr Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ve smyslu odstavce 2 písm. d) zákona musí obsahovat vyjádření, zda při přezkoumání podle § 2 a 3 zákona:

 • nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebo
 • byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) odst. 3 § 10 zákona, anebo
 • byly zjištěny nedostatky, uvedené pod písmenem c) odst. 3 § 10 zákona, spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, v nesprávnosti nebo v neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními právními předpisy, v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření nebo při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebo v nevytvoření podmínek pro přezkoumání podle § 7 odst. 2, znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a § 3 zákona.

Povinnou náležitostí závěru Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření jsou dále:

 • upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištění a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti,
 • uvedení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku.

Povinnou přílohou Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je i stanovisko podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona, pokud bylo příslušnému kontrolorovi doručeno.

2. Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a její předání dle ustanovení § 11 zákona.

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání hospodaření projedná Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření se starostou, u statutárního města s primátorem, u Hlavního města Prahy s primátorem Hlavního města Prahy, u kraje s hejtmanem kraje, u dobrovolného svazku obcí s osobou určenou stanovami dobrovolného svazku obcí a u Regionální rady regionu soudržnosti s jejím předsedou a předá jim její stejnopis.

3. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků dle ustanovení § 13 zákona:

Územní celek je povinen:

 • přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření, a to bezodkladně poté, co byl s nimi seznámen, a podat o tom informaci, včetně informace o jejich splnění, přezkoumávajícímu orgánu při konečném přezkoumání,
 • přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem, nebo auditorem a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku,
 • uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

4. Pořádkové pokuty dle § 14, § 15, § 16 a § 17 zákona lze uložit až do výše 50 000 Kč:

územnímu celku případech pokud

 • neumožní kontrolorům nebo přibraným osobám vstup do objektů, na pozemky a do jiných prostor souvisejících s předmětem přezkoumání,
 • neposkytne materiální a technické zabezpečení pro výkon přezkoumání hospodaření, a to v nezbytném rozsahu, který odpovídá technickému vybavení územního celku,
 • nezajistí součinnost zaměstnanců územního celku, jejichž činnost je při přezkoumání hospodaření nutná, jedná způsobem, který by mohl vést ke zmaření účelu přezkoumání,
 • neposkytne požadované informace anebo písemnosti nebo další nosiče dat,
 • nepřijme opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, případně v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření, anebo o tom nepodá písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku,
 • neuvede v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků,
 • nezašle příslušnému přezkoumávajícímu orgánu ve lhůtě uvedené podle ustanovení § 13 odst. 2 písemnou zprávu o plnění přijatých opatření územním celkem,
 • nevyhoví požadavku auditora ve smyslu zákona o auditorech na poskytnutí veškerých vyžádaných dokladů a jiných písemnosti, informací a vysvětlení,
 • příspěvkové organizaci zřízené územním celkem,
 • která neposkytla potřebnou součinnost podle ustanovení § 6 odst. 2 písm. b), d) a e) a podle ustanovení § 9 odst. 4 zákona,
 • osobě povinné,
 • která nepředložila při přezkoumání hospodaření doklady vyžádané kontrolorem podle § 9 odst. 3 zákona.

Řízení o uložení pokuty je upraveno v ustanovení § 18 zákona.

Kontakty na MF - pro problematiku přezkoumávání hospodaření územních celků

Odbor 17 - Kontrola
odd. 1703 Přezkoumávání hospodaření ÚSC

Nejčtenější