Novinky

Základní informace

oddělení 1701 - Přezkum hospodaření: Centrální pracoviště
oddělení 1701 - Přezkum hospodaření: Centrální pracoviště

Vydáno

 • Audit
 • Finanční kontrola
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Veřejný sektor
 • Územní samosprávný celek
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Přezkoumávání hospodaření
Aktualizováno 1. 7. 2020
 • Aktualizace obsahu

Povinnosti vyplývající z právních předpisů 

Povinnost nechat si přezkoumat hospodaření vyplývá - pro

 • územní samosprávný celek (tzn. obec – městys, město, statutární město – včetně hlavního města Prahy a kraje) z ustanovení § 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 250/2000 Sb.“); § 42 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 128/2000 Sb.“); § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 129/2000 Sb.“) a § 38 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 131/2000 Sb.“)
 • městskou část hl. m. Prahy z ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb.
 • dobrovolný svazek obcí z ustanovení § 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb.; § 53 zákona č. 128/2000 Sb. a § 26 zákona č. 131/2000 Sb.
 • regionální radu regionu soudržnosti z ustanovení § 16a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 248/2000 Sb.“).

Rozhodování o osobě vykonávající přezkoumání hospodaření

 • Obce včetně hlavního města Prahy (dále také „HMP“), městské části hl. m. Prahy (dále také „MČ HMP“) a dobrovolné svazky obcí (dále také „DSO“):

 

 • Kraje a regionální rady regionu soudržnosti toto oprávnění nemají. Přezkoumání jejich hospodaření vykoná podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., resp. podle ustanovení § 16a zákona č. 248/2000 Sb. přímo Ministerstvo financí České republiky (dále také „MF“).

Vybrané procesní zásady přezkoumávání hospodaření

Rozhodnutí o zabezpečení přezkoumání

 • Obec, Hlavní město Praha a Dobrovolný svazek obcí:
  • jsou do 30. června kalendářního roku povinny oznámit podle § 4 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále také „zákon č. 420/2004 Sb.“), jakým způsobem se rozhodly zabezpečit přezkoumání svého hospodaření. Mohou požádat o přezkoumání hospodaření příslušný přezkoumávající orgán1 nebo jej zadat auditorovi nebo auditorské společnosti (dále také „auditor“).
 • Městská část hlavního města Prahy:
  • zpravidla do 15. dubna písemně oznámí Magistrátu hlavního města Prahy, zda bude požadovat přezkoumání svého hospodaření za příslušný kalendářní rok od Magistrátu hlavního města Prahy (§ 30 odst. 2 vyhlášky č. 55/2000 Sb. HMP) nebo zda jej zadá auditorovi.

Informace o uzavření smlouvy s auditorem

 • V případě, že se územní celek (obec, hlavní město Praha, městská část hl. m. Prahy, dobrovolný svazek obcí) rozhodl zadat přezkoumání svého hospodaření auditorovi, má povinnost o uzavření smlouvy s auditorem bez zbytečného odkladu (§ 4 odst. 8 zákona č. 420/2004 Sb.) informovat obec a dobrovolný svazek obcí krajský úřad, městská část hl. m. Prahy Magistrát hlavního města Prahy a hlavní město Praha a DSO, jehož členem je HMP, Ministerstvo financí. Tuto skutečnost oznamuje územní celek vždy nejpozději do 31. ledna následujícího roku, bez ohledu na to, zda již má uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou.
 • Pokud hl. m. Praha a DSO, jehož členem je HMP, nesplní svou povinnost požádat o přezkoumání MF, anebo je nezadá auditorovi, provede přezkoumání MF. V případě, že obec nebo DSO nepožádá o přezkoumání krajský úřad, anebo je nezadá auditorovi, provede přezkoumání krajský úřad. Obdobně tak, v případě, že MČ HMP nepožádá o přezkoumání Magistrát HMP, anebo je nezadá auditorovi, provede přezkoumání Magistrát HMP.
 • Krajský úřad a Magistrát HMP provádí přezkoumání v přenesené působnosti.

Ukončení přezkoumání hospodaření auditorem

 • Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem předá obec, hlavní město Praha, městská část hl. m. Prahy a dobrovolný svazek obcí přezkoumávajícímu orgánu (tzn. příslušnému krajskému úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy), a to do 15 dnů po jejím projednání v orgánech územního celku (§ 12 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.).

Opatření k nápravě

Dílčí přezkoumání hospodaření – § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

Pokud byly zjištěny chyby a nedostatky při dílčím přezkoumání hospodaření, tj. jsou uvedeny v zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření, je územní celek povinen:

 • přijmout opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků,
 • podat příslušnému přezkoumávajícímu orgánu informaci o přijetí opatření zjištěných chyb a nedostatků,
 • při konečném přezkoumání informovat příslušný přezkoumávající orgán o splnění opatření k nápravě.

Výsledek přezkoumání – § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

Pokud byly uvedeny chyby a nedostatky ve zprávě o výsledku přezkoumání, je územní celek povinen, a to i v případě, přezkoumával-li jeho hospodaření auditor:

 • přijmout opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků a podat o tom informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu,
 • předat příslušnému přezkoumávajícímu orgánu informaci o přijetí opatření nejpozději do 15 dnů po projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Zpráva o plnění opatření k nápravě – § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.

Územní celek je povinen předat přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění opatření k nápravě, a to ve lhůtě, kterou uvedl v předané informaci o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

Cíl přezkoumání hospodaření

 • Cílem přezkoumání hospodaření je ověřit údaje o ročním hospodaření územních celků (subjektů v zákoně č. 420/2004 Sb. vyjmenovaných), tvořící součást závěrečného účtu2 podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem získání informace, zda územní celek postupuje v souladu se závaznými právními předpisy, včetně ujištění, že s veřejnými prostředky je hospodařeno v souladu se zásadami účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti.

Informace k provádění přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

 • Informace je určena představitelům a voleným zástupcům územních celků pro rychlejší a snadnější orientaci v procesu přezkoumání hospodaření územních celků a závěrech z tohoto přezkoumání vyplývajících.
 • Obsahuje právní úpravu, informační zdroje, postup, pravidla a výstupy z přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků.

Na základě povinností vyplývajících ze zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, byl přijat zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který upravuje přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, městských částí hlavního města Prahy, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti (dále také "územní celek") a stanoví předmět, hlediska, postup a pravidla přezkoumání. Procesní postupy subsidiárně upravuje zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 255/2012 Sb.“).

Při přezkoumání hospodaření jsou kontrolovány údaje o ročním hospodaření územního celku, z nichž některé jsou součástí závěrečného účtu.

Obsah informace (čl. 1 - 6)

 • Čl. 1 – Základní zdroje pro přezkoumání hospodaření – právní úprava
 • Čl. 2 – Předmět a hlediska přezkoumání hospodaření
 • Čl. 3 – Informační zdroje pro přezkoumání hospodaření
 • Čl. 4 – Postup přezkoumání hospodaření
 • Čl. 5 – Pravidla přezkoumání hospodaření
 • Čl. 6 – Výstupy z přezkoumání hospodaření

Čl. 1 – Základní zdroje pro přezkoumání – právní úprava

 1. Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 2. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 3. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 4. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
 5. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 6. Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
 7. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 8. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 9. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 10. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 11. Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 12. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 13. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 14. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 15. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 16. Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech
 17. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 18. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 19. Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 20. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 21. Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci
 22. Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
 23. Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů
 24. Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991Sb.
 25. Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.
 26. Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 27. České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Všechny předpisy jsou uvedeny „ve znění pozdějších předpisů“

Čl. 2 – Předmět a hlediska přezkoumání

I. Předmětem přezkoumání podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., jsou údaje o ročním hospodaření územního celku tvořící součást závěrečného účtu podle ustanovení § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., a to:

 1. plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
 2. finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
 3. náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
 4. peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami,
 5. finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
 6. hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
 7. vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
 8. nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
 9. nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
 10. zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,
 11. stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
 12. ručení za závazky fyzických a právnických osob,
 13. zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
 14. zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
 15. účetnictví vedené územním celkem,
 16. ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

II. Hlediska přezkoumání hospodaření jsou uvedena v ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. Předmět přezkoumání uvedený v ustanovení § 2 zákona č. 420/2004 Sb. se ověřuje z následujících hledisek:

 1. dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
 2. souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
 3. dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
 4. věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Čl. 3 – Informační zdroje pro přezkoumání hospodaření

Při provádění přezkoumávání se zejména vychází z následujících informačních zdrojů:

 1. Usnesení zastupitelstva a rady územního celku, usnesení výboru regionální rady, jednání valné hromady u svazků obcí.
 2. Usnesení a zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru, inventarizační komise atd.
 3. Schválený rozpočtový výhled, schválený rozpočet a změny provedené rozpočtovými opatřeními.
 4. Vnitřní směrnice, pokyny a nařízení.
 5. Účetní závěrka.
 6. Výkazy FIN, zejména FIN 2-12M.
 7. Centrální evidence uzavřených hospodářských smluv např. smlouvy kupních, nájemních, směnných, darovacích, apod.
 8. Evidence majetku, inventarizační soupisy majetku.
 9. Výstupy z provedených interních kontrol, např. interního auditu.
 10. Výstupy z provedených externích kontrol např. finančního úřadu, NKÚ.
 11. Podněty právnických a fyzických osob.
 12. Smlouva o vytvoření svazku obcí.
 13. Stanovy svazku obcí

Čl. 4 – Postup přezkoumání hospodaření

 1. Zabezpečení přezkoumání je upraveno ustanovením § 4 zákona č. 420/2004 Sb.:
  • obce a dobrovolné svazky obcí jsou oprávněny požádat o přezkoumání hospodaření příslušný krajský úřad do 30. června každého kalendářního roku, anebo mu v téže lhůtě oznámit, že se rozhodly zadat přezkoumání auditorovi
  • hlavní město Praha je oprávněno požádat o přezkoumání hospodaření Ministerstvo financí do 30. června každého kalendářního roku, anebo mu v téže lhůtě sdělit, že se rozhodlo zadat přezkoumání auditorovi
  • městské části hlavního města Prahy postupují obdobně vůči Magistrátu hlavního města Prahy,
  • přehled o obcích, DSO a MČ HMP, které se rozhodly zadat přezkoumání auditorovi a plány přezkoumání na příslušný rok předají krajské úřady a Magistrát HMP Ministerstvu financí do 21. července každého kalendářního roku,
  • o uzavření smlouvy s auditorem informuje obec a dobrovolný svazek obcí příslušný krajský úřad, městská část hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy a hlavní město Praha Ministerstvo financí nejpozději do 31. ledna následujícího roku,
  • písemná smlouva o poskytnutí auditorské služby se uzavírá podle příslušného paragrafu zákona o auditorech, jejími náležitostmi jsou rovněž předmět a hlediska přezkoumání a obsah zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, odpovídající ustanovením § 2, 3 a 10 zákona č. 420/2004 Sb. a dále lhůta předání této zprávy.
 2. Forma přezkoumání hospodaření je upravena v ustanovení § 4 zákona č. 420/2004 Sb.:
  • jednorázová přezkoumání může uskutečnit krajský úřad u obcí, které nevykonávají hospodářskou činnost a mají počet obyvatel menší než 800 osob,
  • v ostatních územních celcích se uskutečňují dílčí přezkoumání, pro účely přezkoumání je rozhodující počet obyvatel přihlášených v obci k trvalému pobytu ke dni 1. ledna kalendářního roku, jehož se přezkoumání týká.
 3. Předpoklady pro výkon přezkoumání hospodaření jsou upraveny v ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb. a ustanovení zákona č. 255/2012 Sb.:
  • výkonem přezkoumání hospodaření pověří Ministerstvo financí státní zaměstnance zařazené v tomto ministerstvu,
  • Generální finanční ředitelství nebo finanční orgán pověří státní zaměstnance zařazené v těchto orgánech,
  • krajský úřad pověří zaměstnance kraje,
  • Magistrát hlavního města Prahy pověří zaměstnance hlavního města Prahy,
  • zaměstnanec pověřený výkonem přezkoumání (dále jen "kontrolor") musí mít alespoň úplné střední vzdělání, musí splňovat požadavek praxe spočívající v činnosti, která souvisí odborně s předmětem přezkoumání nejméně po dobu 3 let a musí být bezúhonný,
  • v případech, kdy se kontrolor dozví o skutečnostech nasvědčujících jeho podjatosti, je povinen bezodkladně oznámit tuto překážku výkonu přezkoumání svému nadřízenému (§ 14 správního řádu),
  • v případech, kdy se územní celek dozví o skutečnostech nasvědčujících podjatosti kontrolora, je oprávněn jeho podjatost namítnout (§ 10 zákona č. 255/2012 Sb.),
  • v zájmu odborného posouzení věci může přezkoumávající orgán přizvat k přezkoumání hospodaření další osoby, například znalce nebo jiné odborné experty (dále jen "přizvaná osoba"); (§ 6 zákona č. 255/2012 Sb.),
  • práva a povinnosti přizvaných osob se v rozsahu jejich pověření řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 420/2004 Sb., o právech a povinnostech kontrolorů a § 6 zákona č. 255/2012 Sb.,
  • práva a povinnosti územního celku vůči přizvaným osobám se v rozsahu jejich pověření řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 420/2004 Sb., o právech a povinnostech územního celku vůči kontrolorům a § 6 zákona č. 255/2012 Sb.,
  • potřebnou součinnost při přezkoumání hospodaření je povinna poskytnout právnická nebo fyzická osoba, která pro územní celek dodává nebo dodala zboží, koná nebo konala práce, anebo poskytuje nebo poskytovala služby, případně se na této činnosti podílí nebo podílela (dále jen "povinná osoba"), a to podle § 5 zákona č. 255/2012 Sb.

Čl. 5 – Pravidla přezkoumání hospodaření 

1. Práva a povinnosti kontrolorů dle § 6 ustanovení zákona č. 420/2004 Sb. a přiměřeně podle ustanovení § 7, 8 a 9 zákona č. 255/2012 Sb.

Kontroloři jsou oprávněni a povinni:

 • oznámit představiteli územního celku, uvedenému v § 11 zákona č. 420/2004 Sb., nebo osobě jím pověřené, zahájení přezkoumání hospodaření a prokázat se při něm písemným pověřením a služebním průkazem,
 • vstupovat do objektů, na pozemky a do jiných prostor, pokud souvisejí s předmětem přezkoumání hospodaření,
 • seznamovat se s utajovanými informacemi, prokáží-li, že jsou osobami určenými podle zvláštního právního předpisu a předloží-li osvědčení pro příslušný stupeň utajení,
 • nahlížet do písemností a do jiných nosičů dat, obsahujících informace související s přezkoumáním hospodaření, pořizovat jejich kopie a v nezbytných případech přebírat originály písemností a dalších nosičů dat,
 • šetřit práva a právem chráněné zájmy územního celku, jeho zaměstnanců a členů jeho volených orgánů,
 • zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při přezkoumání hospodaření, pokud nejde o soudní řízení, nebo pokud příslušného kontrolora nezbaví povinnosti mlčenlivosti ten, v jehož zájmu kontrolor tuto povinnost má,
 • písemně potvrdit převzetí kopií nebo originálů písemností a jiných nosičů dat, které si od územního celku vyžádali; v případě převzetí originálních písemností a záznamů ponechat územnímu celku jejich kopie,
 • vést o průběhu přezkoumání hospodaření spisovou dokumentaci,
 • pořídit zápisy z jednotlivých dílčích přezkoumání a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření,
 • seznámit územní celek s obsahem zápisu z dílčích přezkoumání hospodaření za účelem přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků v něm uvedených,
 • předat územnímu celku návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, podepsaný kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání,
 • prověřit námitky uplatněné ve stanovisku k návrhu zprávy, písemné závěry z tohoto prověření podepsané kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání hospodaření nebo jeho nejbližším nadřízeným předat územnímu celku a projednat je s ním bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení stanoviska, pokud s územním celkem v odůvodněném případě nedohodne kontrolor pověřený řízením přezkoumání lhůtu delší,
 • předat územnímu celku konečné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,
 • pokud kontrolor při přezkoumání hospodaření zjistí skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, neprodleně o nich písemně informuje příslušné zastupitelstvo, případně statutární orgán dobrovolného svazku obcí,
 • při přezkoumání hospodaření je povinna poskytnout součinnost i územním celkem zřízená nebo založená právnická osoba. U příspěvkové organizaci přezkoumávající orgán kontroluje hospodaření, nakládání s majetkem a s příspěvky, které jí územní celek poskytl.

2. Práva a povinnosti územních celků dle ustanovení § 7 zákona č. 420/2004 Sb. a přiměřeně podle ustanovení § 10 zákona č. 255/2012 Sb.

Územní celek, u něhož se přezkoumání hospodaření koná, má právo a povinnost:

 • být seznámen s počátkem přezkoumání a s jeho zahájením,
 • namítat podjatost kontrolujícího, kontrolora pověřeného řízením přezkoumání nebo přizvaných osob u nadřízené osoby kontrolujícího (nadřízenou osobou je osoba, která vydala pověření ke kontrole – přezkoumání hospodaření),
 • být informován předem o přizvaných osobách,
 • poskytnout v nezbytném rozsahu, který odpovídá jeho technickému vybavení, materiální a technické zabezpečení pro výkon přezkoumání hospodaření,
 • zajistit nezbytnou součinnost svých zaměstnanců, případně členů volených orgánů územního celku, jejichž účast je při přezkoumání hospodaření nutná,
 • předložit ve stanovených lhůtách vnitřní předpisy, účetní doklady a další originální písemnosti, jakož i kopie databází k vyhodnocení v nich obsažených informací souvisejících s předmětem kontroly,
 • poskytnout pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání hospodaření a o okolnostech vztahujících se k němu, včetně seznámení s výsledky předcházejících přezkoumání, finančních kontrol jeho hospodaření a s výsledky dalších kontrol, které vykonal územní celek,
 • být seznámen s obsahem zápisů z dílčích přezkoumání hospodaření,
 • být seznámen s návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a obdržet její stejnopis,
 • doručit kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání hospodaření písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů ode dne jeho předání, pokud kontrolor pověřený řízením přezkoumání v odůvodněném případě nestanoví lhůtu delší a požadovat jeho přiložení ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření,
 • být seznámen se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření a obdržet její stejnopis.

Čl. 6 – Výstupy z přezkoumání hospodaření

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a její náležitosti dle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb. a přiměřeně dle ustanovení § 12 zákona č. 255/2012 Sb.:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření se zpracovává na základě výsledku jednorázového přezkoumání, anebo na základě zápisů z dílčích přezkoumání a musí obsahovat:

 • název územního celku, jména a funkce kontrolorů a přizvaných osob zúčastněných na přezkoumání hospodaření, místo, kde se přezkoumání uskutečnilo, období, v němž probíhalo, dále rok, za který bylo přezkoumání vykonáno, a datum vyhotovení této zprávy,
 • popis zjištěných chyb a nedostatků včetně uvedení povinností, stanovených zvláštními právními předpisy nebo jiných hledisek přezkoumání hospodaření, které nebyly dodrženy,
 • označení všech dokladů a jiných materiálů, ze kterých zjištění vychází,
 • závěr z přezkoumání hospodaření,
 • kontrolní úkon, jímž byla kontrola (přezkoumání) zahájena, a den, kdy byl tento úkon proveden,
 • poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy o výsledku přezkoumání a den, kdy byl tento poslední úkon proveden,
 • podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření a datovanou doložku o převzetí zprávy představitelem územního celku uvedeným v § 11 zákona č. 420/2004 Sb., stvrzenou jeho podpisem.

Závěr Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ve smyslu odstavce 2 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. musí obsahovat vyjádření, zda při přezkoumání podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb.:

 • nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebo
 • byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) odst. 3 § 10 zákona č. 420/2004 Sb., anebo
 • byly zjištěny nedostatky, uvedené pod písmenem c) odst. 3 § 10 zákona č. 420/2004 Sb., spočívající v porušení rozpočtové kázně, v neúplnosti, v nesprávnosti nebo v neprůkaznosti vedení účetnictví, v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními právními předpisy, v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy, v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření nebo při přezkoumání hospodaření za předcházející roky nebo v nevytvoření podmínek pro přezkoumání podle zákona č. 255/2012 Sb., znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb.

Povinnou náležitostí závěru Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření jsou dále:

 • upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištění chyb a nedostatků, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) odst. 3 § 10 zákona č. 420/2004 Sb., a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti,
 • uvedení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku,
 • výrok o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky; v opačném případě se uvede, o kolik jeho dluh překročil průměr jeho příjmů.

Povinnou přílohou Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je i stanovisko podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., pokud bylo příslušnému kontrolorovi doručeno.

2. Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a její předání dle ustanovení § 11 zákona č. 420/2004 Sb.

Kontrolor pověřený řízením přezkoumání hospodaření projedná Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření se starostou, u statutárního města s primátorem, u hlavního města Prahy s primátorem hlavního města Prahy, u kraje s hejtmanem kraje, u dobrovolného svazku obcí s osobou určenou stanovami dobrovolného svazku obcí a u regionální rady regionu soudržnosti s jejím předsedou a předá jim její stejnopis.

3. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků dle ustanovení § 13 zákona č. 420/2004 Sb.:

Územní celek je povinen:

 • přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření, a to bezodkladně poté, co byl s nimi seznámen, a podat o tom informaci, včetně informace o jejich splnění, přezkoumávajícímu orgánu při konečném přezkoumání,
 • přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem, nebo auditorem a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku,
 • uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

4. Zveřejnění zprávy o výsledku přezkoumání podle ustanovení § 17, 17a a 39 zákona č. 250/2000 Sb.

Zpráva o výsledku přezkoumání je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a DSO.

Územní samosprávný celek zveřejňuje návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na svých internetových stránkách a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejní územní samosprávný celek na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby. Tímto způsobem musí být zveřejněn až do schválení závěrečného účtu za následující rozpočtový rok.

Obdobně postupují při zveřejnění závěrečného účtu regionální rada regionu soudržnosti podle ustanovení § 17a zákona č. 250/2000 Sb. a DSO podle ustanovení § 39 zákona č. 250/2000 Sb.

5. Přestupky

Územní celek se dopustí přestupku podle § 14 zákona č. 420/2004 Sb. tím, že

 • do 15 dnů ode dne projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem v orgánech územního celku nepředá její stejnopis příslušnému přezkoumávajícímu orgánu podle § 12 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.,
 • v rozporu s § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. do 15 dnů po projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem, nebo auditorem
  • nepřijme opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření nebo v zápise z dílčího přezkoumání, anebo
  • o tom nepodá písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu,
 • v informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření zpracované přezkoumávajícím orgánem, nebo auditorem neuvede lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření podle § 13 odst. 2, nebo
 • neposkytne auditorovi na jeho žádost veškeré jím vyžadované doklady, jiné písemnosti, informace nebo vysvětlení podle zákona č. 255/2012 Sb.

Za přestupek podle zákona č. 420/2004 Sb. lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

Přestupky projednává podle ustanovení § 15 zákona č. 420/2004 Sb. přezkoumávající orgán. Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.

Další přestupky v souvislosti s přezkoumáním hospodaření jsou upraveny v zákonech č. 250/2000 Sb. a č. 255/2012 Sb.

 • Podle ustanovení § 22a zákona č. 250/2000 Sb., podle kterého se dopustí přestupku územní samosprávný celek, DSO, MČ HMP nebo regionální rada regionu soudržnosti tím, že nezajistí přezkoumání svého hospodaření za uplynulý rok, nezveřejní návrh závěrečného účtu nebo nezveřejní závěrečný účet.

Za tyto přestupky lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

V § 22b zákona č. 250/2000 Sb. je stanoveno, který orgán projednává přestupky a vybírá pokuty.

 • Přestupky, kterých se dopustila obec nebo DSO, jehož členem není hl. m. Praha, projednává v přenesené působnosti krajský úřad, v jehož správním obvodu se obec nachází nebo v jehož správním obvodu má sídlo DSO. Přestupky, kterých se dopustila MČ HMP, projednává v přenesené působnosti Magistrát HMP.
 • Přestupky, kterých se dopustila regionální rada regionu soudržnosti, hl. m. Praha nebo DSO, jehož členem je hl. m. Praha, projednává MF.

Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.

Zákon č. 255/2012 Sb. stanoví v § 15, že fyzická nebo právnická osoba se dopustí přestupku tím, že:

 1. jako kontrolovaná osoba nesplní některou z povinností podle § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb. Přezkoumání se týká povinnost vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených tímto zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost. Za přestupek lze uložit pokutu do 500 000 Kč.
 2. jako povinná osoba nesplní povinnost podle § 10 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., tj. poskytnout kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly, nelze-li tuto součinnost zajistit prostřednictvím kontrolované osoby. Za přestupek lze uložit pokutu do 200 000 Kč.

Přestupky podle ustanovení § 17 zákona č. 255/2012 Sb., projednává kontrolní orgán, který je příslušný k provedení kontroly, v souvislosti s níž byl přestupek spáchán.

Kontakty na MF - pro problematiku přezkoumávání hospodaření územních celků

Odbor 17 – Kontrola, odd. 1701 – Přezkum hospodaření: Centrální pracoviště
Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka


1 Přezkoumávajícími orgány jsou, podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb., Ministerstvo financí, krajský úřad, Magistrát hl. m. Prahy a z pověření MF také Generální finanční ředitelství a finanční úřad (zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů). Auditoři jsou přezkoumávajícím subjektem, ale nemají postavení přezkoumávajícího orgánu. Jejich činnost při přezkoumání upravuje zejména § 12 zákona č. 420/2004 Sb. a zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.
2 Závěrečný účet - § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb.:
(2) V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob.
(3) Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob.

Nejčtenější