Novinky

Výsledky přezkoumání hospodaření a dozorové činnosti za období od 1. července 2013 do 30. června 2014

odbor 17 - Kontrola
odbor 17 - Kontrola

Vydáno

 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejnosprávní kontrola
 • Veřejný sektor
 • Kontrola
 • Výsledky přezkoumání hospodaření
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Přezkoumávající orgán
 • Přezkoumávání hospodaření

Informace o zabezpečování povinností vyplývajících pro Ministerstvo financí ze zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí, ve znění pozdějších předpisů a zákonů souvisejících za období od 1. července 2013 do 30. června 2014.

Institut přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků představuje specifickou, každý rok se opakující kontrolní činnost. Jejím cílem je získání informací, zda územní samosprávné celky hospodaří v daném roce v souladu s platnými zákony. Přezkoumávání hospodaření je upraveno zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který stanoví předmět, hlediska, postup a pravidla přezkoumávání.

Za přezkoumání hospodaření všech územních samosprávných celků odpovídá dle kompetenčního zákona (zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky) Ministerstvo financí. Část příslušných kompetencí k vlastnímu výkonu přezkoumání hospodaření byla zákony přenesena na krajské úřady a na Magistrát hl. m. Prahy, které jako přezkoumávající orgány vykonávají přezkoumání hospodaření v přenesené působnosti.

Obsah

 1. Úvod
 2. Zabezpečení přezkoumání hospodaření za rok 2013
  • Tabulka č. 1: Způsob zajištění přezkoumání hospodaření za sledované období
  1. Přezkoumání hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti
   1. Zabezpečení a plán
   2. Výsledky z přezkoumání krajů a regionálních rad
    • Tabulka č. 2: Porovnání výsledků přezkoumání vykonaných Ministerstvem financí z přezkoumání hlavního města Prahy
   3. Dílčí shrnutí
  2. Přezkoumávání hospodaření obcí, městských částí hl. m. Prahy a dobrovolných svazků obcí
   • Tabulka č. 3: Počty kontrolních akcí v rámci přezkoumání hospodaření od roku 2008
   1. Zabezpečení a plán
   2. Výsledky přezkoumání hospodaření zabezpečovanými krajskými úřady a Magistrátem hl. m. Prahy
    • Tabulka č. 4: Audit legality – příklady zjišťovaných chyb a nedostatků
    • Graf č. 1: Audit legality – počet porušení zákonnosti v jednotlivých krajích v roce 2013 podle závažnosti
   3. Přezkoumávání hospodaření zabezpečované auditorem
    • Graf č. 2: Struktura obcí včetně městských částí hl. m. Prahy podle velikosti, které přezkoumávají auditoři a krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy
    • Tabulka č. 6: Porovnání přezkoumání hospodaření za roky 2012 a 2013
   4. Dílčí shrnutí
    • Tabulka č. 6: Porovnání výsledků v roce 2013 – audit legality
  3. Zajišťování činností podmiňujících výkon přezkoumání hospodaření
   1. Dohled nad přezkoumáním hospodaření
    • Dozor nad přezkoumáním
    • Kontrola výkonu přenesené působnosti
   2. Informační systém, modul plánování a přezkoumávání (IS MPP)
   3. Metodické řízení procesu přezkoumávání (auditu legality)
 3. Závěr a doporučení
  1. Závěr
  2. Úkoly
  3. Doporučení
 4. Přílohy
  • Příloha č. 1: Vývoj zabezpečení přezkoumání hospodaření
  • Příloha č. 2: Audit legality – Porovnání počtu územních celků podle porušení skupin právních předpisů V letech 2012 a 2013
  • Příloha č. 3: Audit legality – Porovnání počtu územních celků podle porušení skupin právních předpisů V letech 2012 a 2013 – grafické znázornění – výsledek přezoumání – uvedeno ve zprávách
  • Příloha č. 4: NEJČASTĚJI ZJIŠŤOVANÉ chyby a nedostatky při přezkoumání hospodaření za rok 2013 vykonané KÚ a MHMP – průběh přezkoumání
  • Příloha č. 5: NEJČASTĚJI ZJIŠŤOVANÉ chyby a nedostatky při přezkoumání hospodaření za rok 2013 vykonané KÚ a MHMP – ukončené přezkoumání – uvedeno ve zprávách o výsledku přezkoumání
  • Příloha č. 6: Audit legality – počet porušení zákonnosti v jednotlivých krajích v roce 2013 podle závažnosti
  • Příloha č. 7: Porovnání výsledků přezkoumání hospodaření za rok 2013 v jednotlivých krajích
  • Příloha č. 8: Výsledek dozorové činnosti za období od 1.7.2013 do 30.6.2014 podle okruhů dozoru (dozorované roky 2010, 2011 a 2012)
  • Příloha č. 9: Počet dozorů za období od 1.7.2013 do 30.6.2014
  • Příloha č. 10 – ponechat grafy?

Nejčtenější