Novinky

Výsledky přezkoumání hospodaření a dozorové činnosti za rok 2012 (ÚSC a DSO)

Výsledky přezkoumání hospodaření a dozorové činnosti za rok 2012

odbor 17 - Kontrola
odbor 17 - Kontrola

Vydáno

 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejnosprávní kontrola
 • Veřejný sektor
 • Kontrola
 • Výsledky přezkoumání hospodaření
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Přezkoumávající orgán
 • Přezkoumávání hospodaření

Informace o zabezpečování povinností vyplývajících pro Ministerstvo financí ze zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí, a zákonů souvisejících v období od 1. července 2012 do 30. června 2013.

 • Úvod
 • Přezkoumání hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti
 • Přezkoumání hospodaření zabezpečovanými krajskými úřady a Magistrátem hl. m. Prahy
 • Přezkoumávání hospodaření zabezpečované auditorem
 • Dozor nad dodržováním zákona 
 •  

Přezkoumání hospodaření všech 13 krajů a 7 regionálních rad za sledované období vykonalo Ministerstvo financí ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb. a ustanovení § 16a zákona č. 248/2000 Sb.

Hlavní město Praha využilo možnosti dané ustanovením § 38 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. a zadalo přezkoumání svého hospodaření auditorské společnosti Deloitte Audit, s.r.o., stejně tak jako v předchozích letech, a proto nebylo do plánu přezkoumávání hospodaření zahrnuto.

Tabulka č. 1: Způsob zajištění přezkoumání hospodaření za sledované období

Tabulka č. 1: Způsob zajištění přezkoumání hospodaření za rok 2012
Přezkoumání hospodaření za rok 2012 Kraje Hl. m. Praha Regionální rady Obce DSO MČ hl. m. Prahy Celkem
Celkem územních celků 13 1 7 6 245 753 57 7 076
Přezkoumávající orgán KÚ a Magistrát HMP - - - 5 372 570 42 5 984
Ministerstvo financí 13 - 7 - - - 20
Auditoři / Auditorské společnosti - 1 - 873 183 15 1 072
Zdroj: IS MPP

 

O přezkoumání hospodaření krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy, jakožto přezkoumávající orgány, požádalo 5 984 územních celků (dále jen ÚC), z toho 5 372 obcí, 42 městských částí hl. m. Prahy a 570 dobrovolných svazků obcí.

Své rozhodnutí zadat přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti oznámilo přezkoumávajícím orgánům 1072 ÚC (hl. m. Praha, jeho 15 městských částí hl. m. Prahy, 873 obcí a 183 DSO).

 

Přezkoumání hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2012

Přezkoumání hospodaření krajů a regionálních rad lze charakterizovat následovně:

 • v rámci přezkoumání hospodaření byly zjištěny 3 závažné chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., oproti předchozím letům, kdy závažné nedostatky v hospodaření krajů nebyly zjišťovány,
 • v hospodaření krajů bylo dále zjištěno 41 méně závažných chyb a nedostatků ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., tedy téměř 2x více než při přezkoumání hospodaření za předchozí období,
 • podstatně se zvýšil počet nedostatků nenapravených v průběhu přezkoumání hospodaření, k jejichž nápravě bylo nutno přijmout opatření k zamezení systémových nedostatků a tím zároveň jejich opakování,
 • mírně se zvýšil počet chyb a nedostatků napravených v průběhu dílčích přezkoumání hospodaření,
 • kraje a regionální rady byly v 11 případech upozorněny na rizika v hospodaření, z čehož vyplývá, že i v této oblasti došlo k nárůstu na více než dvojnásobek.

 

Tabulka č. 2: Výsledky přezkoumání vykonaných Ministerstvem financí

Tabulka č. 2: Porovnání výsledků přezkoumání vykonaných Ministerstvem financí
Chyby a nedostatky Počet případů celkem
z toho: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
napravené v průběhu dílčích přezkoumání 44 34 26 13 19 15 19
k nimž bylo přijato opatření 10 15 6 0 2 6 22
k nimž nebylo možné přijmout opatření k nápravě 3 4 0 8 0 1 3
Celkem chyby a nedostatky 57 53 32 21 21 22 44
Upozornění na možná rizika 6 4 17 13 9 5 11
C E L K E M 63 57 49 34 30 27 55

  

Přezkoumání hospodaření zabezpečovanými krajskými úřady a Magistrátem hl. m. Prahy za rok 2012

Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo krajskými úřady a Magistrátem hl. m. Prahy zjištěno celkem 9 277 chyb a nedostatků.

Z hlediska předmětu přezkoumání hospodaření za rok 2012 byly zjištěny chyby a nedostatky především v oblasti rozpočtového procesu a v oblasti účetnictví.

Příklady zjišťovaných chyb a nedostatků podle vybraných právních předpisů:

 • Zákon č. 250/2000 Sb.
  • § 2 odst. 1
   - Nebyl sestaven rozpočtový výhled. Finanční hospodaření se neřídilo rozpočtovým výhledem nebo ročním rozpočtem.
  • § 4 odst. 4, 5
   - Při schvalování rozpočtu nebylo uvedeno, zda je rozpočet schválen jako vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový.
  • § 16 odst. 4
   - Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření v případě změn ve finančních vztazích k jinému rozpočtu nebo v případě, že hrozilo nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.
  • § 17 odst. 2, 3 a 5
   - Závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti.
  • § 17 odst. 6
   - Návrh závěrečného účtu nebyl vhodným způsobem zveřejněn.
   - Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením v souladu se zákonem.
 • Zákon č. 128/2000 Sb.
  • § 39 odst. 1
   - Nemovitost nebyla v záměru obce označena údaji podle katastrálního zákona platného ke dni zveřejnění.
   - Záměr obce prodat, pronajmout, darovat, směnit, vypůjčit nemovitost nebyl zveřejněn na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce.
  • § 41 odst. 1
   - Listina osvědčující právní úkon nebyla opatřena doložkou potvrzující platnost právního úkonu ve smyslu zákona.
  • § 43
   - Zastupitelstvo obce nepřijalo opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za uplynulý rok.
   - Závěrečný účet obce nebyl projednán zastupitelstvem obce do 30. června následujícího roku. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce nebyla součástí závěrečného účtu při jeho projednávání.
  • § 84 odst. 2, 4
   - Zastupitelstvo nerozhodlo o úkonu spadajícím do jeho vyhrazené pravomoci.
 • Zákon č. 563/1991 Sb.
  • § 2
   - Územní celek neúčtoval o předmětu účetnictví.
  • § 3 odst. 1
   - Územní celek neúčtoval o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí.
  • § 4 odst. 8
   - Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví.
  • § 7 odst. 1 a 2
   - Účetnictví nebylo vedeno tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz.
  • § 29 odst. 1
   - Územní celek inventarizací neověřil, zda skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví.
   - Územní celek nedodržel rozsah provedení inventarizace, resp. termín pro provedení inventarizace.
   - Územní celek neprovedl inventarizaci k okamžiku sestavení účetní závěrky nebo inventarizaci veškerého majetku a závazků.
  • § 30 odst. 1 a 4
   - Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.
  • § 33a odst. 1
   - Účetní záznam územního celku nebyl průkazný.
 • Zákon č. 420/2004 Sb.
  • § 13 odst. 1 písm. b)
   - Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu.
   - Nebyla přijata opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření nejpozději do 15 dnů od projednání závěrečného účtu.
   - Nebyla přijata opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření.
 • Zákon č. 320/2000 Sb.
  • § 26
   - Nebyla zajištěna předběžná řídící kontrola plánovaných a připravovaných operací.
  • § 27
   - Uvnitř orgánu veřejné správy nebyla zajištěna průběžná a následná kontrola.

Z celkového počtu 5 414 obcí a městských částí hl. m. Prahy, jejichž hospodaření přezkoumaly krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy, byl výsledek přezkoumání hospodaření za sledované období 2012 následující:

 • 3 505 obcí a městských částí hl. m. Prahy (64,7 %) – nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
 • 853 obcí a městských částí hl. m. Prahy (15,8 %) – zjištěny jen méně závažné chyby a nedostatky,
 • 1 056 obcí a městských částí hl. m. Prahy (19,5 %) – zjištěny závažné chyby a nedostatky.

Přezkoumávání hospodaření zabezpečované auditorem

V případě přezkoumávání hospodaření obcí, DSO a městských částí, zajišťované auditory a auditorskými společnostmi byly za rok 2012 chyby a nedostatky zjištěny u 198 obcí a městských částí hlavního města Prahy z celkového počtu 888 (bez hlavního města Prahy). To představuje 22,3 % z přezkoumávaných subjektů. Z uvedeného vyplývá, že počet obcí, DSO a městských částí, u nichž nebyly auditorem nalezeny chyby a nedostatky, je výrazně vyšší.

Tabulka č. 3: Porovnání výsledků přezkoumání hospodaření za období let 2011 a 2012

Tabulka č. 3: Porovnání výsledků přezkoumání hospodaření za roky 2011 a 2012
přezkoumané obce 2011 2012
Krajské úřady
a Magistrát hl. m. Prahy
Počet celkem 5 411 x 5 414 x
bez chyb 3 425 63,3% 3 505 64,7%
chyby a nedostatky 1 986 36,7% 1 909 35,3%
rizika (RZ) 148 x 147 x
Auditoři
a auditorské společnosti
Počet celkem 891 x 888 x
nedoručené zprávy 75 8,4% 32 3,6%
bez chyb 609 68,4% 658 74,10%
chyby a nedostatky 207 23,2% 198 22,3%
rizika (RZ) 87 x 82 x
Zdroj: IS MPP

 

Auditoři ve srovnání s kontrolory krajských úřadů častěji přezkoumávali územní celky s větším počtem obyvatel. Z celkového počtu obcí nad 20 000 obyvatel přezkoumávali 81 %. Krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy přezkoumávaly 95 % obcí a městských částí hl. m. Prahy s počtem obyvatel do 200.

Dozor nad dodržováním zákona

Z ustanovení § 20 zákona č. 420/2004 Sb. vyplývá pro Ministerstvo financí povinnost vykonávat dozorovou činnost. Dozory nad přezkoumáními hospodaření jsou zcela specifickou následnou kontrolní činností, která probíhá po ukončení přezkoumání hospodaření za předchozí kalendářní roky.

Ze získaných poznatků z dozorů vykonaných nad přezkoumáními hospodaření vyplývá, že:

 • přezkoumání hospodaření nebylo vždy vykonáváno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. zejména v těchto předmětech přezkoumání:
  • plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
  • účetnictví vedené územním celkem,
  • nakládání, hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, stav pohledávek a závazků.
 • smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření uzavřené mezi auditorem (auditorskou společností) a územním celkem vykazovaly tyto nejčastější nedostatky:
  • smlouva neobsahovala povinnost auditora vypracovat z dílčích přezkoumání zápisy a předat je územnímu celku,
  • smlouva neobsahovala vymezení předmětu ani hledisek přezkoumání hospodaření,
  • smlouva neobsahovala jasně stanovený závazek auditora k vypracování Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
 • zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření ne vždy obsahovaly úplné náležitosti stanovené zákonem č. 420/2004 Sb., např.:
  • nebyl uveden popis zjištěných chyb a nedostatků s odvoláním na platný zákon,
  • u chyby a nedostatku nebylo uvedeno označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých zjištění vychází.

Dokumenty ke stažení 

Informace o zabezpečování povinností vyplývajících pro Ministerstvo financí ze zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí za období od 1. července 2012 do 30. června 2013
Výsledky přezkoumání hospodaření a dozorové činnosti za rok 2012 (.PDF, 628 kB)

Přílohy k Informaci PH2012:

 

Seznam zkratek:
IS MPP – Informační systém Modul plánování a přezkoumávání
DSO – dobrovolný svazek obcí
ÚC – územní celek
MČ – městské části
PH – přezkoumávání hospodaření
KÚ – krajský úřad
HMP – hlavní město Praha
RÚIAN – Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
CSÚIS – Centrální systém účetních informací státu 

Zdroj: MF - odbor 17 -  Kontrola; publikováno 19. 12. 2013

Nejčtenější