Novinky

Výsledky přezkoumání a dozorové činnosti - rok 2010

odbor 17 - Kontrola
odbor 17 - Kontrola

Vydáno

 • Veřejný sektor
 • Kontrola
 • Výsledky přezkoumání hospodaření

Výsledky přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2010

Za rok 2010 bylo uskutečněno přezkoumání hospodaření u 7 093 územních celků, tj. u 13 krajů, 6 245 obcí (včetně hl. m. Prahy), 57 městských částí hl. m. Prahy (dále jen “městské části“), 771 dobrovolných svazků obcí (dále jen “DSO“) a 7 Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen „Regionální rada“).

Tabulka č. 1: Zabezpečení přezkoumání hospodaření za rok 2010
přezkoumání hospodaření za rok 2010 kraje Regionální
Rady
Hl. m.
Praha
obce DSO
hl. m.
Prahy
celkem
celkem územních celků 13 7 1 6 244 771 57 7 093
přezkoumávající orgán KÚ a Magistrát HMP       5 362 563 40 5 965
Ministerstvo financí 13 7         20
auditoři / auditorské společnosti     1 882 210 17 1 110

 

Informace o zabezpečování povinností vyplývajících pro Ministerstvo financí ze zákona č. 420/2004 Sb. , o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí, a zákonů souvisejících v období od 1. července 2010 do 30. června 2011

 • Přezkoumání krajů a Regionálních rad regiónů soudružnosti za rok 2010
 • Přezkoumání hospodaření obcí, městských částí hlavního města Prahy a dobrovolných svazků obcí za rok 2010
 • Výsledky dozorové činnosti za rok 2010

Přezkoumání krajů a Regionálních rad regiónů soudružnosti za rok 2010

Výsledky přezkoumání hospodaření za rok 2010 je možno charakterizovat následovně:

 • v rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.; (např.: neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu); pokračoval tak trend, nastoupený v minulém roce, jehož projevem je snižování především závažnosti zjišťovaných nedostatků;
 • v hospodaření krajů bylo zjištěno 21 méně závažných chyb a nedostatků ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.,
 • rizika pro budoucí vývoj v hospodaření byla nalezena u 7 krajů a nejčastěji se týkala oblasti účetnictví a hospodaření s majetkem.

Převážná většina zjištěných chyb a nedostatků byla napravena již v průběhu vlastního přezkoumání hospodaření; nebylo tak nutné vyžadovat přijetí následných opatření k nápravě.

Tabulka č 2: Četnost chyb a nedostatků zjištěných Ministerstvem financí při přezkoumávání hospodaření krajů za roky 2006 až 2010 z hlediska jejich struktury a nápravy
Chyby a nedostatky Počet případů celkem
2006 2007 2008 2009 2010
napravené v průběhu dílčích přezkoumání 44 34 26 13 19
které trvají nebo bylo přijato systémové opatření 10 15 6 0 2
k nimž nebylo možné přijmout opatření k nápravě 3 4 0 8 0
Celkem chyby a nedostatky 57 53 32 21 21
Upozornění na možná rizika 6 4 17 13 9
C E L K E M 63 57 59 34 30

Přezkoumání hospodaření obcí, městských částí hlavního města Prahy a dobrovolných svazků obcí za rok 2010

Graf č 1: Vývoj v počtu přezkoumání – obce

Graf č 1: Vývoj v počtu přezkoumání – obce

Graf č 2: Vývoj v počtu přezkoumání – dobrovolné svazky obcí

Graf č 2: Vývoj v počtu přezkoumání – dobrovolné svazky obcí

Graf č 3: Vývoj v počtu přezkoumání – městské části hl. m. Prahy

Graf č 3: Vývoj v počtu přezkoumání – městské části hl. m. Prahy

Na základě porovnání počtu obcí a DSO přezkoumávaných krajskými úřady a auditory lze konstatovat v jednotlivých letech v podstatě neměnný počet těchto subjektů a rostoucí počet městských částí hl. m. Prahy přezkoumávaných Magistrátem hl. m. Prahy.
Výsledky přezkoumání hospodaření obcí, městských částí hl. m. Prahy a dobrovolných svazků obcí za rok 2010 lze shrnout následovně:

 • největší podíl zjištěných chyb a nedostatků byl méně závažného charakteru,
 • z pohledu předmětu přezkoumání se chyby a nedostatky týkaly předmětu podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) a § 2 odst. 2 písm. h), které představovaly více než 88 % zjištění (tj. předmět přezkoumání plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků a předmět přezkoumání účetnictví vedené územním celkem),
 • bylo zjištěno více než 11,2 tis. chyb a nedostatků, nejčastěji byly porušovány povinnosti nebo překračována působnost územního celku stanovená zvláštními právními předpisy (např. nerespektování zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech) a dále pak porušování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. a Českých účetních standardů.

Graf č 4: Přezkoumání hospodaření za rok 2010 – porušení právních předpisů

Graf č 4: Přezkoumání hospodaření za rok 2010 – porušení právních předpisů

Výsledky dozorové činnosti za rok 2010

Dozory byly zaměřeny především na kontrolu přezkoumání hospodaření vykonaných auditory a auditorskými společnostmi, které tyto kontrolní činnosti provádějí na základě smluvního vztahu s územním celkem, a to z důvodu, že správnost přezkoumání vykonaných auditory nelze jinými mechanismy postihnout.

Graf č 5 : Počet dozorů za období od 1.7.2010 do 30.6.2011

Graf č 5 : Počet dozorů za období od 1.7.2010 do 30.6.2011

V období od 1.7.2010 do 30.6.2011bylo vykonáno celkem 59 dozorů. V rámci dozorové činnosti byla kontrolována přezkoumání hospodaření realizovaná v letech 2007 až 2009. Na základě získaných poznatků z dozorů, je nutné konstatovat, že se v zásadě jedná o obdobné poznatky jako v letech minulých.

Graf č 6: Výsledky dozoru státu nad přezkoumáním hospodaření za roky 2007, 2008 a 2009

Graf č 6: Výsledky dozoru státu nad přezkoumáním hospodaření za roky 2007, 2008 a 2009

(Zdroj: IS MPP)

V rámci dozorové činnosti bylo např. zjišťováno, že:

 • ne vždy bylo přezkoumání hospodaření smluvně zabezpečeno ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb.;
 • zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření často neobsahovaly náležitosti stanovené zákonem č. 420/2004 Sb.;
 • přezkoumání hospodaření nebylo vykonáváno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. především v předmětech přezkoumání:
  • plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
  • nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku.

Nejčtenější