Novinky

Výsledky přezkoumání a dozorové činnosti - rok 2008

odbor 17 - Kontrola
odbor 17 - Kontrola

Vydáno

 • Veřejný sektor
 • Kontrola
 • Výsledky přezkoumání hospodaření

Výsledky přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2008

Komplexní realizace přezkoumávání hospodaření územních celků v roce 2008 zahrnovala celkem 13 krajů, 6244 obcí včetně hlavního města Prahy, 57 městských částí hlavního města Prahy, 792 dobrovolných svazků obcí a 7 Regionálních rad regionů soudržnosti.
Informace o zabezpečování povinností vyplývajících pro Ministerstvo financí ze zákona č. 420/2004 Sb.Odkaz na externí web, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí, a zákonů souvisejících v období od 1. července 2008 do 30. června 2009

 • Výsledky dozorové činnosti za rok 2008
 • Přezkoumání krajů a Regionálních rad regiónů soudružnosti za rok 2008
 • Přezkoumání hospodaření obcí, městských částí hlavního města Prahy a dobrovolných svazků obcí za rok 2008

Přezkoumání krajů a Regionálních rad regiónů soudružnosti za rok 2008

Vlastní přezkoumávání hospodaření krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2008 vykonávané Ministerstvem financí v období od 1. července 2008 do 30. června 2009 bylo zaměřeno na dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření, o hospodaření s majetkem, o účetnictví, dále na soulad hospodaření s finančními prostředky podle schváleného rozpočtu na dodržování účelu použití poskytnutých dotací na další hlediska uvedená v ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí.

Při vlastním přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky, které jsou uvedeny v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. V porovnání s výsledky přezkoumání hospodaření za rok 2007 současně došlo k významnému poklesu celkového počtu zjištěných chyb a nedostatků. V hospodaření krajů tak bylo zjištěno pouze 32 nedostatků, což je o 21 méně než v uplynulém roce. Obdobná tendence byla zjištěna i v hospodaření Regionálních rad. U těchto subjektů přezkoumání došlo ke snížení celkového počtu zjištěných chyb a nedostatků z 18 na 8.

Převážná většina z uvedených chyb a nedostatků (za kraje i Regionální rady) byla napravena již v průběhu dílčích přezkoumání. Pouze v 6 případech bylo nutno nedostatky, resp. jejich trvání, eliminovat přijetím systémových opatření. Ve srovnání s minulým obdobím došlo ke snížení podílu chyb a nedostatků trvalého charakteru, u nichž nelze zabezpečit operativní uvedení do správného stavu, ale lze pouze zamezit jejich opakování. Obdobně jako v minulých letech byly nejčastěji zjišťovány chyby a nedostatky v oblasti účetnictví, zadávání a realizaci veřejných zakázek a v oblasti příjmů a výdajů rozpočtu.

Přezkoumání hospodaření obcí, městských částí hlavního města Prahy a dobrovolných svazků obcí za rok 2008

 • krajské úřady přezkoumaly ve sledovaném období hospodaření u 5 384 obcí, tj. 86,2 % z jejich celkového počtu 6 243 (bez hlavního města Prahy) a u 543 svazků obcí, tj. 69,6 % z celkového počtu 792, které měly být přezkoumány.
 • Magistrát vykonal přezkoumání hospodaření za rok 2008 u 38 městských částí, tj. 66,7 % z jejich celkového počtu 57.
 • Přezkoumání hospodaření u zbývajících obcí, městských částí a dobrovolných svazků obcí pak prováděli auditoři u 860 obcí včetně hlavního města Prahy, 19 městských částí a 249 svazků obcí.
 • Z 5 965 obcí a svazků obcí (vč. městských částí), jejichž hospodaření za rok 2008 krajské úřady a Magistrát přezkoumaly, byly závažné chyby a nedostatky zjištěny u 1 467 subjektů (cca 24,6 % celkového počtu) a méně závažné chyby a nedostatky u 1 173 obcí a svazků obcí (cca 19,7 %). U více než poloviny subjektů (cca 55,7 %) nebyly krajskými úřady a Magistrátem chyby ani nedostatky zjištěny.
 • Z hlediska výsledků přezkoumání hospodaření městských částí hlavního města Prahy lze uvést, že pouze u 6 z 38 (cca 15,8 %) Magistrát neshledal chyby a nedostatky. Zatímco u 15 městských částí byly vykázány chyby a nedostatky méně závažného charakteru, u 17 byly zjištěny závažné chyby a nedostatky.
 • Ze srovnání těchto výsledků s výsledky přezkoumání hospodaření vykonanými auditory vyplývá, že auditoři konstatovali zjištění závažných chyb a nedostatků pouze u 46 přezkoumávaných obcí, městských částí a svazku obcí (u cca 4,1 % jimi přezkoumávaných subjektů) a u 90 dalších (u cca 8,0 %) auditoři zjistili chyby a nedostatky méně závažného charakteru.

Výsledky dozorové činnosti za rok 2008

 • Na základě plánem stanoveného počtu subjektů dozorů bylo ve 2. pololetí 2008 vykonáno 30 dozorů a v 1. pololetí 2009 bylo vykonáno 28 dozorů. ). Jednotlivé dozory byly na základě zpracované metodiky vždy vykonávány výběrovým způsobem. To znamená, že byly jednotně zaměřeny na zhodnocení úrovně smluvního vztahu uzavřeného mezi konkrétní obcí a auditorem a na vyhodnocení souladu obsahu zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření s podmínkami stanovenými zákonem č. 420/2004 Sb.Odkaz na externí web, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí a uzavřenou smlouvou. Za účelem optimálního výkonu dozorů byly vytvořeny zcela nové metodické materiály určující obsahovou stránku dozorové činnosti i její procesní postup.
 • Dozorová činnost nad výkonem přezkoumání hospodaření uskutečněných krajskými úřady a Magistrátem dosud nebyla zahájena. Důvodem je skutečnost, že po legislativních změnách zákonů č. 128/2000 Sb.Odkaz na externí web., o obcích , č. 129/2000 Sb.Odkaz na externí web , o krajích a č. 131/2000 Sb.Odkaz na externí web, o hl. městě Praze , neexistují potřebné zákonné předpoklady k tomu, aby bylo možné dozor uskutečnit na základě prvotních podkladů získaných na příslušné obci, dobrovolných svazků obcí nebo městských částí.
 • Na základě dosud získaných výsledků z dozorů vykonaných nad přezkoumáními hospodaření u 58 celkem dozorovaných obcí a městských částí (kde přezkoumání vykonali auditoři) lze konstatovat, že zjištěné chyby a nedostatky se soustřeďují především do následujících oblastí:
  • Problematiky smluv uzavíraných mezi subjektem přezkoumání hospodaření a auditorem. Jedná se zejména o nedodržování ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb. při uzavírání jednotlivých smluv, o obsahový nesoulad příslušné smlouvy se zákonem č. 254/2000 Sb. Odkaz na externí web, o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, atd.
  • Obsahu zpráv o přezkoumání hospodaření zpracovaných auditory a způsobu jejich projednání.
  • Jde např. o nesoulad obsahu zpráv o výsledku přezkoumání hospodaření s vymezením uvedeným v ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o projednání těchto zpráv s finančním výborem zastupitelstva ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 254/2000 Sb., nebo o to že zjištění auditora nebyla promítnuta do jednotlivých zpráv, i když se v rozporu se zákonem objevila např. ve zprávě o ověření účetní závěrky, v průběžných zprávách auditora, v průvodních dopisech, jimiž je obci předávána zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření apod.
  • Rozpočtového hospodaření, nakládání a hospodaření s majetkem, věcné a formální správnosti dokladů.
  • Uvedené poznatky byly získány z dozorů uskutečněných v zásadě nad výsledky přezkoumání hospodaření malých a středních měst a městských částí. Pro budoucí období však bude nezbytné dozory uskutečňovat i u obcí s řádově vyššími počty obyvatel.
  • Žádný ze zjištěných nedostatků však ještě nebyl v konkrétním případě vyhodnocen za tak zásadní, aby Ministerstvo financí vedl k nutnosti předat Komoře auditorů ČR písemnou zprávu o výsledku dozoru k dalšímu postupu (možnost kárného řízení).
 • Uvedené poznatky byly získány z dozorů uskutečněných v zásadě nad výsledky přezkoumání hospodaření malých a středních měst a městských částí. Pro budoucí období však bude nezbytné dozory uskutečňovat i u obcí s řádově vyššími počty obyvatel.
 • Žádný ze zjištěných nedostatků však ještě nebyl v konkrétním případě vyhodnocen za tak zásadní, aby Ministerstvo financí vedl k nutnosti předat Komoře auditorů ČR písemnou zprávu o výsledku dozoru k dalšímu postupu (možnost kárného řízení).

Nejčtenější