Novinky

Dozor státu

oddělení 1701 - Přezkum hospodaření: Centrální pracoviště
oddělení 1701 - Přezkum hospodaření: Centrální pracoviště

Vydáno

 • Finanční kontrola
 • Ministerstvo financí
 • Státní dozor
 • Veřejný sektor
 • Přezkoumávající orgán
 • Dozorující orgán
 • Přezkoumávání hospodaření

Dozor státu nad přezkoumáním hospodaření (§ 20 zákona č. 420/2004 Sb.) přísluší Ministerstvu financí.

Úvod

Přezkoumání hospodaření územních celků upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).

Povinnost dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok nezávislým kontrolním subjektem je územním celkům uložena v § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu, který podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, musí být projednán zastupitelstvem územního celku nejpozději do 30. června příslušného roku.
Podle zákona č. 420/2004 Sb. může přezkoumání hospodaření obce nebo dobrovolných svazků obcí vykonat krajský úřad nebo auditor (na základě zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech).

Ministerstvo financí metodicky řídí a usměrňuje výkon přezkoumávání hospodaření územních celků. Do jeho kompetence náleží výlučně přezkoumání hospodaření krajů, Regionálních rad regionů soudržnosti, a případně hlavního města Prahy, pokud o to požádá.

Dozory nad přezkoumáním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, městských částí hlavního města Prahy, podle ustanovení § 20 zákona č. 420/2004 Sb., jsou specifickou následnou kontrolní činností. Předmětem dozorové činnosti není hospodaření obcí, ale naplňování kritérií přezkoumávání přezkoumávajícími subjekty, tj. krajskými úřady a auditory. Dozor se vykonává pouze nad skončeným přezkoumáním hospodaření. V žádném případě se nejedná o další ověřování hospodaření obce, které již bylo uzavřeno projednáním závěrečného účtu obce zastupitelstvem. Při dozorech se výlučně kontroluje činnost krajských úřadů, Magistrátu hl. m. Prahy a auditorů (auditorských společností). Ověřuje se při nich, zda přezkoumání bylo vykonáno v souladu s příslušnými právními předpisy. Kontroluje se, zda přezkoumávající při výběrovém způsobu šetření přezkoumal především vymezený rozsah předmětu přezkoumání (§ 2 zákona č. 420/2004 Sb.), a to podle hledisek přezkoumání (§ 3 zákona č. 420/2004 Sb.), a dále zda zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření odpovídá ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb.

Orgány provádějící dozor nad přezkoumáním hospodaření.

Ministerstvu financí (§ 20 zákona č. 420/2004 Sb.) je uloženo vykonávat dozor nad přezkoumáním hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Z pověření Ministerstva financí, v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, mohou vykonávat dozorovou činnost také územní finanční orgány.

Povinnosti dozorujícího orgánu a orgánu územního celku

Vybrané povinnosti kontrolorů, uskutečňujících dozor nad výkonem přezkoumání hospodaření

 • oznámit představiteli územního celku, uvedenému v § 11 zákona č. 420/2000 Sb., nebo osobě jím pověřené, zahájení dozoru nad přezkoumáním hospodaření a prokázat se při něm písemným pověřením a služebním průkazem,
 • postupovat tak, aby při dozoru byl zjištěn skutečný stav věci. Na základě dokumentů (např. smlouvy o přezkoumání hospodaření, zápisů z dílčích přezkoumání, zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření) porovnat skutečnosti uvedené přezkoumávajícím orgánem s doklady a jinými písemnostmi o finančním hospodaření a o hospodaření a nakládání s hmotným i s nehmotným majetkem územního celku; zajistit, aby na základě úplných a pravdivých informací při výběrovém způsobu šetření byly použity metody zabezpečující reprezentativnost daného výběru,
 • šetřit práva a právem chráněné zájmy územního celku, jeho zaměstnanců a členů jeho volených orgánů,
 • zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při dozoru, pokud nejde o soudní řízení, nebo pokud příslušného kontrolora nezbaví povinnosti mlčenlivosti ten, v jehož zájmu kontrolor tuto povinnost má; jde-li o veřejný zájem, může kontrolora zbavit mlčenlivosti příslušný vedoucí státní zaměstnanec, zařazený v Ministerstvu financí, je-li dozorujícím orgánem Ministerstvo financí, případně vedoucí státní zaměstnanec zařazený v GFŘ, pokud dozorovou činnost vykonávají z pověření Ministerstva financí územní finanční orgány,
 • písemně potvrdit převzetí kopií nebo originálů písemností a jiných nosičů dat, které byly od územního celku vyžádány; v případě převzetí originálních písemností a záznamů ponechat územnímu celku jejich kopie,
 • zajistit řádnou ochranu převzatých originálních písemností a dalších nosičů dat proti jejich ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití,
 • vrátit neprodleně územnímu celku převzaté originály písemností a jiných nosičů dat, případně kopie dalších písemností a nosičů dat, pominou-li důvody, pro které byly vyžádány,
 • zaznamenat poznatky a zjištění z dozoru nad přezkoumáním hospodaření do informačního systému modul plánování a přezkoumání,
 • vést o průběhu dozoru spisovou dokumentaci,
 • vyhotovit a předat statutárnímu zástupci územního celku Záznam o ukončení dozoru na místě; tj. doklad obsahující základní údaje o uskutečněném dozoru, zejména: složení dozorové skupiny, termín provedení dozoru, dozorované období, kontrolovaný subjekt přezkoumávající (krajský úřad, Magistrát hl. m. Prahy, auditor/auditorská společnost).

Povinnosti územního celku

Při provádění dozoru poskytne kontrolujícím obdobnou součinnost jako při výkonu kontroly samostatné působnosti, která je uložena obcím v ustanovení § 129a odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, městským částem hl. m. Prahy v ustanovení § 114 odst. 9 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a to přiměřeně v rozsahu ustanovení § 6 a § 7 zákona č. 420/2004 Sb., tzn.:

 • umožnit kontrolorům vstupovat do objektů, na pozemky a do jiných prostor, pokud souvisejí s předmětem dozoru,
 • poskytnout kontrolorům materiální a technické zabezpečení k vykonání dozoru v nezbytném rozsahu, který odpovídá jeho technickému vybavení,
 • zajistit součinnost svých zaměstnanců, případně členů volených orgánů územního celku, jejichž účast je při dozoru nutná,
 • zdržet se jednání, které by mohlo vést ke zmaření účelu dozoru státu nad přezkoumáním hospodaření,
 • poskytnout kontrolorům informace, písemnosti a další nosiče dat v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 písm. c), d), e) a f) zákona č. 420/2000 Sb.

Vlastní průběh a postupy aplikované při dozoru

Dozory jsou především zaměřeny na kontrolu provedeného přezkoumání hospodaření, které u územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí vykonal buď krajský úřad, nebo auditor (auditorská společnost). Magistrát hlavního města Prahy provádí toto přezkoumání u městských částí. Auditoři (auditorské společnosti) vykonávají tuto činnost na základě smluvního vztahu s územními celky, dobrovolnými svazky obcí a městskými částmi hlavního města Prahy.

Při provádění dozorů jsou převážně využívány obdobné kontrolní postupy jako při vlastním přezkoumávání hospodaření. Ověřují se informace uvedené přezkoumávajícím orgánem ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření územního celku za příslušný rok, v originálních dokladech a písemnostech a na nosičích dat. Navíc dozorující osoby požadují informace o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků a jejich splnění. V případech, že přezkoumání územního celku vykonal auditor (auditorská společnost) požaduje dozorující orgán rovněž příslušné smlouvy.

Působení auditora i krajského úřadu v rámci zákona č. 420/2004 Sb., je omezeno pouze na kontrolní činnost bez možnosti zásahu do samostatné působnosti obce. Tento princip je obcím zaručen Ústavou ČR.

Výstup

Při ukončení dozorové činnosti je statutární zástupce územního celku vedoucím dozorové skupiny informován o zjištěních vyplývajících z dozoru.

Poznatky získané při dozorech nad přezkoumáními hospodaření územních celků jsou Ministerstvem financí projednávány s krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy a Komorou auditorů ČR, s cílem zkvalitnění a sjednocení metodiky při přezkoumávání hospodaření v následujících letech.

Kontakty na MF - pro problematiku přezkoumávání hospodaření územních celků

Odbor 17 - Kontrola
odd. 1701 Přezkum hospodaření: Centrální pracoviště

Doporučované

Nejčtenější