Novinky

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2013

odbor 17 - Kontrola
odbor 17 - Kontrola

Vydáno

 • Finanční kontrola
 • Zákon o finanční kontrole
 • Veřejná správa
 • Zpráva
 • Veřejné finance
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Veřejný sektor

Od 1.5.2014 byla tato agenda převedena do kompetence oddělení 4701 - Harmonizace systému finanční kontroly.

Zprávu za rok 2013 projednala vláda dne 16. června 2014 a přijala Usnesení vlády č. 445/2014 (.PDF, 62 kB), kterým vzala roční zprávu na vědomí.

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2013 (.PDF, 571 kB) předložená, podle ustanovení § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zahrnuje hodnocení jednotlivých součástí systémů finanční kontroly. Zpráva zobecňuje poznatky z ročních zpráv, které předložili Ministerstvu financí správci kapitol státního rozpočtu, kraje, hlavní město Praha a regionální rady regionů soudržnosti.

 • I. Úvod
 • II. Finanční řízení a kontrola
 • III. Veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky České republiky
 • IV. Veřejnosprávní kontroly a audity finančních prostředků ze zahraničí
 • V. Interní audit v orgánech veřejné správy
 • VI. Ochrana proti podvodnému jednání, spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům
 • VII. Centrální harmonizace finanční kontroly ve veřejné správě
 • VIII. Souhrnné zhodnocení výsledků finanční kontroly s návrhy opatření ke zvýšení účinnosti finanční kontroly ve veřejné správě
 • Příloha č. 1 Přehled závažných zjištění z vykonaných finančních kontrol
 • Příloha č. 2 Přehled výsledků veřejnosprávních kontrol a auditů finančních prostředků ze zahraničí
 • Příloha č. 3 Přehled nesrovnalostí postoupených Evropskému úřadu pro boj proti podvodům
 • Příloha č. 4 Přehled výročních kontrolních zpráv za rok 2013 postoupených Auditním orgánem Evropské komisi za jednotlivé operační programy se stanoviskem o funkčnosti řídících a kontrolních systémů

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější