Novinky

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2016

oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu
oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu

Vydáno

 • Finanční kontrola
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejná správa
 • Veřejné finance
 • Veřejný sektor
 • Zákon o finanční kontrole
 • Zpráva

Zprávu za rok 2016 projednala vláda dne 10. července 2017 a přijala Usnesení vlády č. 511/2017, kterým vzala roční zprávu na vědomí.

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2016 byla předložena vládě České republiky v souladu s § 22 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Zpráva respektuje usnesení vlády České republiky č. 509 ze dne 8. června 2016 přijaté ke Zprávě o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2015, kterým se ukládá členům vlády a vedoucím ostatních správních úřadů zaměřovat i nadále finanční kontroly a interní audity na dodržování zákona o veřejných zakázkách, odhalování porušování rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů a odhalování skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu při hospodaření s finančními prostředky a majetkem.

Jednotlivé zprávy byly předloženy:

 • správci kapitol státního rozpočtu,
 • jinými organizačními složkami státu a státními příspěvkovými organizacemi, u kterých správce kapitoly státního rozpočtu nenahradil funkci útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly,
 • státními fondy,
 • jinými právnickými osobami zřízenými k plnění úkolů veřejné správy zvláštními právními předpisy,
 • právnickými osobami zřízenými na základě zvláštních právních předpisů, které hospodaří s veřejnými prostředky,
 • kraji a hlavním městem Prahou,
 • obcemi a městskými částmi hl. m. Prahy, které nemají zavedenou funkci útvaru interního auditu
 • obcemi a městskými částmi hl. m. Prahy, které zavedly funkci útvaru interního auditu,
 • příspěvkovými organizacemi, u kterých orgán veřejné správy, který je jejích zřizovatelem, nenahradil funkci útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly,
 • orgány samosprávy městských částí nebo městských obvodů, jestliže jim statutární město ve své pravomoci stanovilo předložit zprávu.

Zhodnocení výsledků finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2016 provedlo prostřednictvím Informačního systému finanční kontroly ve veřejné správě 7 677 orgánů veřejné správy (celkem 11 071 včetně podřízených organizací), z toho 509 orgánů státní správy, 7 161 orgánů a organizací v působnosti územních samosprávných celků, včetně hlavního města Prahy a 7 Regionálních rad regionů soudržnosti.

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější