Novinky

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2015

oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu
oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu

Vydáno

 • Finanční kontrola
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejná správa
 • Veřejné finance
 • Veřejný sektor
 • Vnitřní finanční kontrola
 • Zákon o finanční kontrole

Zprávu za rok 2015 projednala vláda dne 8. června 2016 a přijala Usnesení vlády č. 509/2016, kterým vzala roční zprávu na vědomí.

Zpráva obsahuje souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťované orgány veřejné správy a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly včetně přehledu nejvýznamnějších kontrolních zjištění.

Součástí zprávy je vyhodnocení plnění usnesení vlády České republiky č. 454 ze dne 8. června 2015 ke Zprávě o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2014, které ukládá členům vlády a vedoucím ostatních správních úřadů provést vyhodnocení plnění bodu II/1 tohoto usnesení v rámci Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2015 a stanoví povinnost zaměřovat finanční kontroly a interní audity v orgánech veřejné správy na dodržování zákona o veřejných zakázkách, odhalování porušování rozpočtové kázně a odhalování skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu při hospodaření s finančními prostředky a majetkem.

Hodnocené výsledky ve zprávě vychází z poznatků z jednotlivých zpráv a tabulkových příloh, které předložily:

 • správci rozpočtových kapitol,
 • jiné organizační složky státu,
 • státní příspěvkové organizace,
 • státní fondy,
 • kraje a hlavní město Praha,
 • Regionální rady regionů soudržnosti,
 • obce, statutární města, městské obvody a městské části,
 • příspěvkové organizace územních samosprávných celků,
 • jiné právnické osoby zřízené k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem, a
 • právnické osoby zřízené na základě zvláštního právního předpisu, které hospodaří s veřejnými prostředky.

Zhodnocení výsledků finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2015 provedlo prostřednictvím informačního systému finanční kontroly 7 696 orgánů veřejné správy, z toho 535 orgánů státní správy, 7 153 orgánů a organizací v působnosti územních samosprávných celků a Hlavní město Praha a 7 Regionálních rad regionů soudržnosti.

Ve zprávě byly rovněž využity poznatky, zkušenosti a zjištění Ministerstva financí z výkonu činnosti v oblasti finanční kontroly.

Dokumenty ke stažení

 

 

Doporučované

Nejčtenější