Novinky

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2014

oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu
oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu

Vydáno

 • SMART Governance
 • Vnitřní finanční kontrola
 • Finanční kontrola
 • Zákon o finanční kontrole
 • Veřejná správa
 • Zpráva
 • Veřejné finance
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Veřejný sektor

Zprávu za rok 2014 projednala vláda dne 8. 6. 2015 a přijala usnesení č. 454/2015, kterým vzala roční zprávu na vědomí.

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2014 (dále jen zpráva) je předložena vládě České republiky v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády č. 1058/2014 ze dne 15. prosince 2014 o Plánu nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2015.

Předložená zpráva je zpracována v souladu s vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole. Zpráva hodnotí výsledky jednotlivých součástí finanční kontroly, vyhodnocuje roční výsledky a účinnost systému finančního řízení a kontroly v odpovědnosti řídících a výkonných struktur, vyhodnocuje výsledky veřejnosprávních kontrol hospodaření s prostředky veřejných rozpočtů České republiky a veřejnosprávních kontrol a auditů finančních prostředků ze zahraničí. Zpráva současně hodnotí i výsledky účinnosti interního auditu v orgánech veřejné správy, ochranu proti podvodnému jednání a podává přehled o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol a centrální harmonizace finanční kontroly ve veřejné správě.

Součástí zprávy je vyhodnocení plnění usnesení vlády České republiky č. 445/2014 ke Zprávě o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2013, kterým bylo členům vlády a vedoucím ostatních správních úřadů uloženo zajistit přijetí opatření ke zvýšení účinnosti finančního řízení a kontroly v odpovědnosti řídících a výkonných struktur, interního auditu a veřejnosprávních kontrol při prosazování řádného hospodaření s finančními prostředky a majetkem orgánů státní správy; zajistit zaměření finanční kontroly zejména na odhalování podezření nasvědčujícímu tomu, že při hospodaření s finančními prostředky a majetkem došlo ke spáchání trestných činů, zajistit zaměření finančních kontrol na zjišťování nedostatků v dodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a na porušování rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Hodnocení výsledků finančních kontrol uvedené ve zprávě vychází z poznatků z jednotlivých zpráv o výsledcích finančních kontrol za rok 2014, které v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole předkládají Ministerstvu financí všichni správci kapitol státního rozpočtu, všechny kraje včetně hlavního města Prahy a všechny regionální rady regionů soudržnosti. Roční zprávy správců kapitol státního rozpočtu zahrnují poznatky ze zpráv jimi zřízených orgánů státní správy. Roční zprávy krajů a hlavního města Prahy zahrnují poznatky ze zpráv předložených jimi zřízenými organizacemi, statutárními městy, městy, městskými částmi a obcemi. Ve zprávě jsou využity i zkušenosti a poznatky Ministerstva financí z výkonu činnosti Auditního orgánu, z jeho metodické a koordinační činnosti při zajišťování finančních kontrol prostředků Evropské unie poskytnutých České republice, podle ustanovení § 7 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Zhodnocení výsledků finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2014 provedlo prostřednictvím Informačního systému finanční kontroly ve veřejné správě celkem 11 229 orgánů veřejné správy, z toho 592 orgánů státní správy, 10 630 orgánů a organizací v působnosti územních samosprávných celků a 7 regionálních rad regionů soudržnosti.

 

 • I. Úvod
 • II. Finanční řízení a kontrola
 • III. Veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky České republiky
 • IV. Veřejnosprávní kontroly a audity finančních prostředků ze zahraničí
 • V. Interní audit v orgánech veřejné správy
 • VI. Ochrana proti podvodnému jednání, spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům
 • VII. Centrální harmonizace finanční kontroly ve veřejné správě
 • VIII. Souhrnné zhodnocení výsledků finanční kontroly s návrhy opatření ke zvýšení účinnosti finanční kontroly ve veřejné správě
 • Příloha č. 1 Přehled závažných zjištění z vykonaných finančních kontrol
 • Příloha č. 2 Přehled výsledků veřejnosprávních kontrol a auditů finančních prostředků ze zahraničí
 • Příloha č. 3 Přehled nesrovnalostí postoupených Evropskému úřadu pro boj proti podvodům
 • Příloha č. 4 Přehled výročních kontrolních zpráv za rok 2014 postoupených Auditním orgánem ČR Evropské komisi, za jednotlivé operační programy, se stanoviskem o funkčnosti řídících a kontrolních systémů

 

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější