Novinky

Analýza systému kontrol územních samosprávných celků

oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu
oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu

Vydáno

  • Veřejné finance
  • Finanční kontrola
  • Kontrola
  • Veřejný sektor
  • Územní samosprávný celek
Aktualizováno 2. 5. 2017 10:20
  • Aktualizace textu

Analýza systému kontrol byla schválena na jednání vlády 19. 4. 2017 a bude předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k dalšímu projednání.

Analýza byla vytvořena v součinnosti s kontrolními orgány, kraji a Svazem měst a obcí v průběhu druhé poloviny roku 2016. Primárním cílem této analýzy je identifikovat případné duplicity v kontrolním systému a navrhnout opatření, jak je omezit či ideálně plně eliminovat. Navrhnutá opatření by měla přispět k efektivnějšímu fungování kontrolního systému, včetně harmonogramu jejich implementace.

V rámci analýzy jsou nejprve podrobně představeny jednotlivé typy kontrol. Materiál dále obsahuje analýzu rozdílů v rozhodovací praxi, která na základě případových studií demonstruje, proč může v téže věci u dvou různých orgánů dojít k rozdílným rozhodnutím. Následuje analýza nákladů, tj. zhodnocení náročnosti kontrol jak na straně kontrolujících orgánů, tak na straně obcí. Analýza využívání výsledků z kontrol vyhodnocuje, zda jsou výsledky z jednotlivých kontrol dále efektivně sdíleny a využívány. Na závěr je zpracováno vyhodnocení fungování stávajícího systému a jsou navrhnuta opatření, která povedou k odstranění zjištěných nedostatků, včetně harmonogramu implementace změn.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější