Novinky

Úvěry CEB v ČR

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

 • Přímé úvěry
 • Rada Evropy
 • Rozvojová banka Rady Evropy
 • Veřejný sektor
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Hospodaření resortu
Aktualizováno 22. 11. 2013 16:50
 • Aktualizace obsahu - vztahy ČR - CEB ke dni 31.3.2013
 • Aktualizace obsahu - vztahy ČR - CEB ke dni 30.6.2013
 • Aktualizace obsahu - vztahy ČR - CEB ke dni 30.9.2013
 • Za ČR je členem Řídícího výboru (Governing Board) Tomáš Boček, velvyslanec a stálý představitel České republiky při Radě Evropy, který byl 22. 11. 2013 zvolen rovněž místopředsedou Řídícího výboru CEB

Všeobecné informace

Základní informace

Obecná informace

Rozvojová banka Rady Evropy - CEB - (Council of Europe Development Bank ), která do 1. listopadu 1999 nesla název Fond sociálního rozvoje Rady Evropy, byla založena v roce 1956, je přičleněna k Radě Evropy a podléhá její nejvyšší pravomoci. CEB je multilaterální rozvojová banka se sociálním určením. Je právně a finančně samostatná a představuje hlavní nástroj politiky solidarity rozvíjené Radou Evropy. CEB zakládá svoji aktivitu na upsaném kapitálu a vlastních disponibilních fondech. Sídlem CEB je Paříž.

V současné době má CEB 40 členů. 14. července 2013 schválil Řídící výbor CEB přistoupení Kosova, které se stane členem nejpozději do jednoho roku po dokončení všech souvisejících procesů.

CEB přispívá na rozvoj sociálních investičních programů podle svých kritérií a poskytuje tak půjčky svým členským zemím nebo finančním institucím schváleným vládami těchto zemí.

Prioritním cílem CEB je napomáhat řešit sociální problémy v členských zemích, především v oblasti pomoci uprchlíkům, přistěhovalcům a obětem přírodních nebo ekologických katastrof. CEB poskytuje úvěry zejména na projekty na vytváření a ochranu pracovních míst v malých a středních podnicích, na výstavbu sociálních bytů, na sociální infrastrukturu, na projekty na ochranu životního prostředí, na podporu vzdělávání a zdraví, modernizaci zemědělství, zlepšení kvality životního prostředí ve znevýhodněných městských oblastech a ochranu kulturního dědictví (včetně restaurování historických památek).

Řídícími orgány CEB jsou Řídící výbor a Správní rada (v těchto orgánech má každá členská země jednoho zástupce) a Výbor auditorů.

Řídící výbor (Governing Board) se skládá z předsedy a z jednoho zástupce za každý členský stát. Řídící rada rozhoduje o orientaci aktivit CEB, stanovuje podmínky členství v CEB pro ostatní státy, rozhoduje o navýšeních kapitálu, schvaluje výroční zprávy, účty a celkovou rozvahu CEB. Řídící výbor si sám volí svého předsedu a předsedu Správní rady CEB, dále jmenuje guvernéra CEB a členy Sboru auditorů.

Správní rada (Administrative Council) se skládá z předsedy a jednoho zástupce za každý členský stát. Správní rada CEB vykonává pravomoci, které na ní byly delegovány Řídícím výborem, zakládá a dohlíží na provádění politik CEB, schvaluje investiční projekty předkládané vládami členských států a hlasuje o provozním rozpočtu CEB. Předseda Správní rady CEB je volen Řídícím výborem CEB.

Guvernér (Governor) je právním zástupcem CEB. Provádí finanční politiku CEB v souladu se směrnicemi Správní rady CEB, zastupuje CEB ve všech jejích transakcích. Přezkoumává technické a finanční aspekty požadavků na financování předložených CEB a zpravuje o nich Správní radu CEB.

Výbor auditorů (Auditing Board) se skládá z tří členů jmenovaných Řídícím výborem CEB. Kontroluje přesnost závěrečných účtů, po tom, co byly přezkoumány externím auditorem.

Vztahy ČR a CEB

Obecná informace

Česká republika je členem CEB od 12. února 1999 (usnesení vlády č. 757 ze dne 18. listopadu 1998).

Podíl ČR na upsaném kapitálu CEB činí 0,787% (43 037 000 EUR) z celkové hodnoty upsaného kapitálu CEB (5 465 660 000 EUR). K poslednímu navýšení celkového upsaného kapitálu CEB došlo 31. prosince 2011. 

Zastoupení ČR v CEB

 • Za ČR je členem Řídícího výboru (Governing Board) Tomáš Boček, velvyslanec a stálý představitel České republiky při Radě Evropy, který byl 22. 11. 2013 zvolen rovněž místopředsedou Řídícího výboru CEB.
 • Za ČR je členem Správní rady (Administrative Council) Petr Pavelek, ředitel odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku Ministerstva financí.

 

Úvěry CEB v ČR

ČR nepřijala od CEB na úrovni státu doposud žádný přímý úvěr.

Od zahájení činnosti CEB v ČR v roce 1999 do 30. září 2013 uzavřela CEB v ČR úvěrové smlouvy v celkové hodnotě cca 105 mil. EUR, tj. cca 2 625 mil. Kč (při kurzu 25 Kč/EUR). Činnost CEB je na území ČR realizována především prostřednictvím úvěrových linek přes komerční banky (např. ČMZRB, a.s., či VÚB Banka, a.s.). Úvěry jsou zaměřeny především na podporu malých a středních podniků v ČR. V současné době se CEB snaží rozvíjet spolupráci s kraji a municipalitami.

Hlavní dokumenty

Doporučované

Nejčtenější