Novinky

MP/15/2017 - Využívání referenčních údajů z registrů v řízení o místních poplatcích

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Místní poplatky
  • Poplatky
  • Daně a cla
  • Veřejný sektor

Otázka:

Správci místních poplatků, postupující podle zákona o místních poplatcích a daňového řádu, by měli mít pro identifikaci daňového subjektu k dispozici i rodné číslo. Je uvedený požadavek, týkající se jinak zákonem o místních poplatcích stanoveného přístupu správce poplatků do základních registrů, oprávněný?

Odpověď:

Ustanovení § 16 zákona o místních poplatcích umožňuje správcům místních poplatků, aby při plnění úkolů v rámci své působnosti mohli využívat referenční údaje ze základního registru obyvatel, údaje z informačního systému evidence obyvatel a údaje z informačního systému cizinců.

Smyslem ustanovení je nepochybně usnadnit správcům místních poplatků výkon jejich pravomocí. Jedná se o významnou pravomoc, která by však neměla být, mj. také s ohledem na citlivost požadovaných údajů a požadavek mlčenlivosti v rámci správy místních poplatků, nadužívána.

Zákonodárce si byl potřeby ochrany před zneužitím této pravomoci pravděpodobně vědom, a proto výše cit. ustanovení § 16 zákona o místních poplatcích v odstavci 5 stanoví, že „Z údajů podle odstavců 1 až 4“ lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.“.

Vždy by se tedy mělo jednat o plnění daného úkolu správce poplatku v konkrétním případě. Uvedená skutečnost by měla být v každý okamžik doložitelná, aby se zamezilo možnému zneužití. Použití pojmů „konkrétní případ“ a „splnění daného úkolu“ podle našeho názoru výrazně limituje obecný odkaz na věcnou působnost svěřenou správcům místních poplatků zákonem o místních poplatcích, vyjádřenou v úvodu cit. ustanovení slovy „využívají pro účely řízení o místních poplatcích“. Žádat o poskytnutí údajů z vyjmenovaných databází je proto možné pouze při splnění stanovených podmínek. S ohledem na skutečnost, že přístup do uvedených databází se děje dálkovým a nepřetržitým způsobem, nutno brát v úvahu, že neregulovaný přístup by mohl být velmi rizikový. Je proto věcí příslušných orgánů územních samosprávných celků, aby adekvátními prostředky zajistily bezpečný výkon nahlížecích oprávnění při respektování potřeb úředních osob při plnění daného úkolu v konkrétním případě řízení o místních poplatcích.

Doporučované

Nejčtenější