Novinky

MP/13/2017 - Vyměření poplatku při přechodu poplatkové povinnosti

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Daně a cla
  • Poplatky
  • Veřejný sektor
  • Místní poplatky

Otázka:

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byl poplatkovému subjektu vyměřen platebním výměrem. Po určitém čase bylo zjištěno, že na něj přešla poplatková povinnost nezletilé osoby. Je možné tuto povinnost vyměřit poplatkovému subjektu dalším platebním výměrem?

Odpověď:

Podle § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem, nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši. Podle § 12 odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích přechází poplatková povinnost poplatníka, který je ke dni splatnosti nezletilý, na zákonného zástupce a tento poplatek je správce poplatku povinen zákonnému zástupci vyměřit.

Pokud tedy správce poplatku při kontrole osobního daňového účtu nezletilého poplatníka zjistí, že jeho poplatková povinnost nebyla uhrazena v termínu splatnosti, zvolí si osobu zákonného zástupce, které poplatkovou povinnost nezletilého poplatníka vyměří v souladu s § 139 odst. 1 a 3 daňového řádu platebním výměrem. Je plně v dispozici správce poplatku, zda poplatkovou povinnost vyměří zákonnému zástupci jedním platebním výměrem, kde ve výrokové části dále upřesní jeho poplatkovou povinnost a povinnost, která na něj přešla z titulu zákonného zástupce, nebo vydá dva samostatné platební výměry. V souvislosti s výše uvedeným je nutné akcentovat skutečnost, že dochází k přechodu daňové povinnosti, jejímž původním nositelem byl nezletilý poplatník. Nejedná se tedy o poplatkovou povinnost, která by se po celou dobu její existence týkala zákonného zástupce. V době, kdy byla zákonnému zástupci vyměřena platebním výměrem jeho vlastní poplatková povinnost, nemuselo ještě dojít k zákonným důvodům pro přechod poplatkové povinnosti nezletilce na jeho osobu.

Doporučované

Nejčtenější