Novinky

MP/17/2017 - Poskytování informací z poplatkového řízení notářům

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Otázka:

Jedná se o porušení mlčenlivosti správce poplatku dle § 52 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), pokud poskytne informace z poplatkového řízení notáři v rámci jím projednávaného dědického řízení? Jinými slovy – existuje pro poskytování informací notářům výjimka z povinnosti mlčenlivosti daná daňovým řádem případně jiným právním předpisem?

Odpověď:

Ustanovení § 53 odst. 1 písm. c) bodu 2. daňového řádu stanoví, že „O porušení povinnosti mlčenlivosti nejde, poskytne-li správce daně informace získané při správě daní soudu, jde-li o uplatnění práva správcem daně při správě daní.“ Toto prolomení daňové mlčenlivosti, vztahující se na poskytnutí informací soudu v souvislosti s uplatněním práva správcem daně při správě daní lze aplikovat nejen při faktickém uplatnění práva na úhradu daně v řízeních vedených soudem (například přihlášením nedoplatku v řízení o pozůstalosti), ale dopadá například i na poskytnutí informace soudu ohledně existence vratitelného přeplatku. Pojem „uplatnění práva“ v § 53 odst. 1 písm. c) bodu 2. daňového řádu je nutno vykládat jako domáhání se soudní cestou jednoznačného určení práv a povinností v daném případě, a to bez ohledu na to, zda z pohledu správce daně jsou předmětem nejistoty aktiva či pasiva v rámci pozůstalosti.

Z výše uvedeného vyplývá, že v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 písm. c) bodu 2. daňového řádu nejde o porušení mlčenlivosti, poskytne-li správce daně informace při správě daní notáři (na základě zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, provádí úkony soudu prvního stupně v řízení o pozůstalosti jako soudní komisař notář, kterého tím soud pověřil), jde-li o aktiva či pasiva pozůstalosti, tedy o uplatnění práva správcem daně (poplatku) při správě daní (poplatku).

Závěrem dodáváme, že došlo k revizi doposud prezentovaného názoru odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí (jednalo se o užší výklad dotčeného ustanovení, tzn. poskytovat notářům pouze informace o daňových nedoplatcích zůstavitelů), a to z důvodu sjednocení názorů a stanovisek s ostatními resortními organizacemi Ministerstva financí, které vykonávají správu daní.

Doporučované

Nejčtenější