Novinky

SP/01/2017 - Osvobození od správního poplatku – Úkony pro využití volebního práva

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Správní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Otázka:

Jakým úkonům pro účely využití volebního práva je možné přiznat osvobození od správního poplatku ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 písmeno f) zákona o správních poplatcích?

Odpověď:

Volební právo znamená právo občanů účastnit se voleb do státních a samosprávných orgánů a funkcí. Rozlišuje se přitom volební právo aktivní, které znamená, že občan je oprávněn volit, a volební právo pasivní, které znamená, že občan disponuje oprávněním kandidovat a být volen.

Na základě ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona o správních poplatcích přiznává zákon osvobození od správního poplatku úkonům pro účely využití volebního práva všeobecně, tedy úkonům souvisejícím s výkonem aktivního i pasivního volebního práva. Jedná se o osvobození všech úkonů bez výjimky. Osvobození bude proto přiznáno i v případě ověření podpisu voliče na plné moci pro účely vyzvednutí voličského průkazu na úřadě. Také vydání osvědčení o státním občanství ČR pro účely voleb kandidáta do Evropského parlamentu podléhá osvobození od správního poplatku.

V souvislosti s přiznáním osvobození od správních poplatků za ověřování podpisů a listin znovu připomínáme, že se jedná o osvobození podle zákona o správních poplatcích. Pokud žadatel požádá o ověření na kontaktním místě veřejné správy (Českém podacím ověřovacím informačním národním terminálu - Czech POINT), osvobození od správního poplatku může přiznat pouze to pracoviště Czech POINTu, které postupuje podle zákona o správních poplatcích a vybírá za ověření správní poplatek. Podle § 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou takovými pracovišti krajské úřady, matriční úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis. Pracoviště České pošty, s. p., Hospodářská komora České republiky, notáři a banky, kterým byla Ministerstvem vnitra udělena autorizace k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy, nepostupují podle zákona o správních poplatcích, nevybírají za provedené úkony správní poplatky, proto nemohou přiznat osvobození od správního poplatku.

Doporučované

Nejčtenější