Novinky

SP/06/2017 - Osvobození od správního poplatku – Spolky

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Správní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Otázka:

V položkách 3, 4 a 5 sazebníku zákona o správních poplatcích jsou osvobozena, mimo jiné, občanská sdružení. S účinností od 1. 1. 2014 se všechna sdružení změnila na spolky. Jak je to nyní s osvobozováním spolků od správního poplatku, když v zákoně o správních poplatcích se o spolcích vůbec nehovoří?

Odpověď:

Zákon o správních poplatcích resp. jeho sazebník v položkách 3, 4 a 5 v ustanoveních „Osvobození“ v bodech 2. přiznává osvobození nadacím a nadačním fondům, občanským sdružením a odborovým organizacím a obecně prospěšným společnostem, založeným k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.

Vzhledem k tomu, že se s účinností od 1. 1. 2014 občanská sdružení považují za spolky podle občanského zákoníku, zastává Ministerstvo financí stejný názor jako Ministerstvo vnitra, a sice že osvobození od správního poplatku za vydání stejnopisu matričních dokladů, opisu, kopie fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, atd. nebo při provedení vidimace a legalizace je možno spolkům přiznat. V návaznosti na shora uvedené se proto navrhuje příslušná úprava v položkách 3, 4 a 5, části Osvobození v bodu 2 sazebníku, jejíž účinnost se předpokládá k 1. 1. 2019.

Doporučované

Nejčtenější