Novinky

MP/07/2017 - Místní poplatek ze psů - Psi pro myslivost

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Otázka:

V jakém rozsahu lze uplatnit osvobození místního poplatku ze psů, konkrétně ohledně osvobození od poplatku u mysliveckého psa? Uživatel honitby, myslivecký spolek, má 50 členů, z toho 40 členů vlastní psa, který má odpovídající zkoušky loveckého psa. Může uplatnit nárok na osvobození od poplatku pro všechny psy?

Odpověď:

Od poplatku ze psů je podle § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích osvobozena osoba držitele psa, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. V uvedeném případě se jedná o zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, podle něhož má povinnost držet a v honitbě používat lovecké psy uživatel honitby.

Bližší pokyny o používání loveckých psů, o jejich počtu stanoveném pro jednotlivé druhy honiteb a společné lovy stanoví prováděcí vyhláška k uvedenému zákonu, a to tak, že počty držených psů jsou stanoveny vždy v minimálním počtu. Zastáváme názor, že při uplatnění osvobození je s ohledem na uvedenou skutečnost třeba respektovat, že uživatel honitby je oprávněn disponovat i větším počtem loveckých psů, než je minimální počet určený vyhláškou a v rámci evidence využití honitby je také zapsat do evidence loveckých psů v honitbě používaných.

Jde podle našeho názoru dále i o to, že např. v honitbě o výměře do 1000 ha (v níž je stanoven počet držených psů - nejméně 1 pes se zkouškami z výkonu pro vyhledávání drobné zvěře, dohledání drobné zvěře a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře a nejméně 1 pes se zkouškou z výkonu norování) zřejmě uživatel honitby nepředkládá k zápisu do evidence pouze dva konkrétně identifikované psy konkrétních vlastníků, ale seznam psů, které v honitbě používá, a to případně i alternativně, podle potřeby.

Doporučované

Nejčtenější