Novinky

MP/05/2017 – Místní poplatek za užívání veřejného prostranství – Předvolební propagační akce (aktualizováno ke dni 21. 6. 2019)

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Místní poplatky
  • Poplatky
  • Daně a cla
  • Veřejný sektor
Aktualizováno 21. 6. 2019
  • Přidáno doplnění na základě požadavku Ministerstva vnitra

Otázka:

Lze považovat a jako zvláštní užívání veřejného prostranství ve smyslu zákona o místních poplatcích zpoplatňovat umístění stanů, pultů či dalších zařízení při pořádání předvolebních propagačních akcí politických stran?

Odpověď:

Jestliže zákon o místních poplatcích v ustanovení § 4 odst. 1 uvádí mezi zvláštními způsoby užívání veřejného prostranství „užívání pro reklamní akce“ či „umístění reklamních zařízení“, lze podle našeho názoru umístění stanů, pultů či dalších zařízení při pořádání předvolebních propagačních akcí politických stran posuzovat jako zvláštní užívání veřejného prostranství ve smyslu cit. ustanovení zákona o místních poplatcích.

Poplatníkem místního poplatku za užívání veřejného prostranství je podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích fyzická nebo právnická osoba, která veřejné prostranství užívá. Vzhledem k tomu, že zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v § 3 odst. 1, že strany a hnutí jsou právnickými osobami, je nepochybné, že politická strana či hnutí je poplatníkem místního poplatku z hlediska zákonné definice poplatníka.

Základním kritériem pro stanovení výše místního poplatku za užívání veřejného prostranství je podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích rozsah záboru veřejného prostranství, které je jinak v obecně závazné vyhlášce příslušné obce určeno jako místo uvedenému poplatku podléhající.

Doplnění na základě požadavku Ministerstva vnitra:

V případě konání shromáždění oznámených v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, je správce místního poplatku povinen respektovat uplatnění práva shromažďovacího.

Umístění stanů, pultů, propagačních příp. jiných zařízení, které jinak podléhá zpoplatnění místním poplatkem za užívání veřejného prostranství podle § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nebude v uvedeném případě správcem poplatku posuzováno jako zvláštní užívání veřejného prostranství. Důvodem je skutečnost, že podstatou záboru veřejného prostranství je shromáždění osob, které podle zákona o právu shromažďovacím svolal a oznámil jeho svolavatel.

Nejčtenější