Novinky

MP/10/2017 - Místní poplatek za užívání veřejného prostranství - Cvičení maminek s dětmi

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Veřejný sektor
  • Daně a cla

Otázka:

Provozuji na komerční bázi cvičení maminek s kočárky v městském parku. Cvičení probíhá tak, že cca 5 maminek běhá s kočárky po vymezených cestách a občas se zastaví k provedení cviků, jako jsou kliky, nebo protahovací cviky na travnaté ploše parku. Žádným způsobem neomezujeme ostatní v užívání parku v době našeho cvičení. Park je volně přístupný veřejnosti, podle oficiálních stránek obce je určen k rekreaci a sportu. Obecní úřad tvrdí, že se v našem případě jedná o zvláštní a tudíž zpoplatněné užívání, jehož definičním znakem je komerční charakter a užívání v rozporu s účelem.

Odpověď:

Z dikce zákona o místních poplatcích vyplývá, že výše uvedený místní poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za užívání veřejného prostranství takovým způsobem, kdy jeho užívání jedním nebo několika uživateli brání obecnému užívání širokou veřejností, tzn. že nikdo, mimo ně, nemůže toto veřejné prostranství užívat. Způsoby užívání veřejného prostranství uvedené v zákoně o místních poplatcích jsou stanoveny taxativně. Jiný způsob užívání veřejného prostranství nelze tímto poplatkem zpoplatnit.

Pojem veřejného prostranství je v zákoně o místních poplatcích vymezen odkazem na ustanovení § 34 zákona o obcích (obecní zřízení). Ve smyslu citovaného ustanovení se za veřejné prostranství považují všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Jedná se o příkladný výčet míst, která obec může ve své obecně závazné vyhlášce určit za veřejné prostranství a osobám, které užívají veřejné prostranství způsobem, uvedeným v taxativním výčtu zákonem o místních poplatcích, stanovit povinnost platit místní poplatek.

Pro určení výše poplatku je v souladu se zákonem o místních poplatcích rozhodný rozsah záboru užívaného veřejného prostranství, tj. počet metrů čtverečních (i započatých) užívaného veřejného prostranství, dále doba užívání, tj. počet dní užívání (včetně započatých), a sazba poplatku stanovená obecně závaznou vyhláškou obce.

Jsme toho názoru, že popisované cvičení maminek s kočárky v městském parku je užíváním veřejného prostranství, které nesplňuje požadavek zákona o místních poplatcích, mj. tím, že nelze konkrétně stanovit rozsah záboru v metrech čtverečních rozhodný pro výpočet výše poplatku. Dále spatřujeme problém v tom, že v popsaném případě lze pochybovat o tom, že způsob užívání brání tomu, aby městský park byl užíván ostatní veřejností.

Doporučované

Nejčtenější