Novinky

Informace k promíjení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

odbor 39 - Správní činnosti
odbor 39 - Správní činnosti

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Daně a cla

Obecní úřady, správci místních poplatků, na základě ustanovení § 16a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, mohou

  • z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu zcela nebo částečně prominout výše uvedený místní poplatek nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit.

Ustanovení § 16a cit. zákona lze použít i pro poplatkové povinnosti nezletilých poplatníků, vzniklé v období od 1. 7. 2012 do 1. 1. 2016, které přetrvávají do současnosti, tj. doposud neuplynula lhůta pro placení daně podle ustanovení § 160 daňového řádu.

O prominutí uvedeného místního poplatku rozhoduje správce poplatku pouze na základě žádosti poplatníka.

Nejčtenější