Novinky

Organizace správy daně z nemovitostí od 1. ledna 2013 (Informační leták GFŘ)

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Generální finanční ředitelství
  • Veřejný sektor
  • Daň
  • Daně a cla
  • Daň z nemovitosti, pozemková daň
  • Správce daně

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí

Organizace správy daně z nemovitostí od 1. ledna 2013 (Informační leták GFŘ)

Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze. Správu daně z nemovitostí vykonávají na území příslušného kraje a hlavního města Prahy (dále jen „příslušný kraj“) prostřednictvím svých územních pracovišť (dále jen „ÚzP“), u nichž jsou uloženy spisy poplatníků (dále jen „spravující ÚzP“). Územní pracoviště finančních úřadů jsou zřízena v obcích, v nichž do konce roku 2012 měly sídlo finanční úřady zřízené zákonem č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „původní FÚ“). Územní pracoviště, která se nenacházejí v sídle příslušného kraje, jsou stanovena Vyhláškou Ministerstva financí č. 48/2012 Sb.

Místně příslušným správcem daně z nemovitostí je ten finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se předmětné nemovitosti nacházejí. Daňové povinnosti k dani z nemovitostí za všechny nemovitosti poplatníka, které se nacházejí na území příslušného kraje, jsou soustředěny do jednoho daňového spisu poplatníka uloženého na jednom spravujícím ÚzP příslušného finančního úřadu. Sloučení stávajících daňových povinností do jednoho spisu je k 1. lednu 2013 provedeno automaticky z moci úřední, bez nutnosti jakéhokoli úkonu poplatníka. Nedochází-li tedy oproti zdaňovacímu období 2012 ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, není nutný žádný úkon ze strany poplatníka. Spravující ÚzP je určeno podle jednotného níže popsaného algoritmu.

  • Postup stanovení spravujícího ÚzP poplatníka daně z nemovitostí v příslušném kraji

včetně

  • Přehled Určených územních pracovišť v sídlech finančních úřadů
  • Schéma postupu stanovení spravujícího ÚzP poplatníka daně z nemovitostí v příslušném kraji

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ), publikováno 19.11.2012

Doporučované

Nejčtenější