Novinky

Zdravotnictví

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

 • Regulace
 • Cenová regulace a kontrola
 • Ceny
 • Soukromý sektor
 • Zdravotnictví
Aktualizováno 15. 4. 2019
 • Aktualizace textu
 • Úprava obsahu, aktualizace textu
 • Aktualizace textu - doplněny údaje za rok 2017
 • Aktualizace textu - doplněny údaje za rok 2018

1992

1. 1. 1992 maximální ceny zdravotnických výrobků pro konečného spotřebitele, obchodní přirážky na stupni velkoobchodu, sazby taxy laborum; maximální ceny oční optiky.

15. 4. 1992 stanovení maximální ceny jednoho bodu ve výši 0,60 Kč; maximální ceny zdravotnických výrobků podle individuálních zakázek (požadavků) pacientů vydávaných na lékařský předpis nahrazeny věcným usměrňováním cen; věcné usměrňování cen zdravotnické péče poskytované státními i nestátními zdravotnickými zařízeními za přímou úhradu.

15. 6. 1992 veterinární výrobky přeřazeny do regulace cen věcným usměrňováním; stanovení maximálních cen při úhradách za umělé přerušení těhotenství z jiných než zdravotních důvodů.

1993

1. 1. 1993 zvýšení maximálních cen farmaceutických výrobků od výrobců o 17 %, protetických výrobků o 26 % a brýlových obrub o 22 %; zvýšení maximální ceny jednoho bodu z 0,60 Kč na 0,75 Kč.

1. 4. 1993 rozšíření regulace maximální cenou na zdravotní výkony

 • hrazené orgány státní správy z prostředků státního rozpočtu,
 • orgány justice, prokuratury a policie z prostředků vlastního rozpočtu.

1. 7. 1993 zvýšení maximálních cen všech zdravotnických výrobků v průměru o 1 % až 2 % (zavedení cel při dovozu).

1. 9. 1993 rozčlenění maximální ceny výkonu umělé přerušení těhotenství na maximální ceny výkonů:

 • poskytovaných praktickým lékařem - gynekologem,
 • laboratorní vyšetření,
 • nemocniční péči.

1994

1. 4. 1994 maximální ceny farmaceutických a imunobiologických výrobků sníženy o 0,4 %.

1995

1. 1. 1995 byla zvýšena maximální cena jednoho bodu z 0,75 Kč na 0,80 Kč.

1. 4. 1995 byl vydán nový „Seznam výrobků a výkonů ve zdravotnictví a optických výkonů“ s maximálními cenami výrobců a dovozců. Ceny se v průměru zvýšily o 1 %.

U vybraných zdravotnických výrobků, u kterých došlo k největšímu nárůstu maximálních cen výrobců a dovozců, byly sníženy maximální sazby obchodních přirážek.

1996

1. 7. 1996 byl vydán nový „Seznam maximálních cen léků a prostředků zdravotnické techniky“ s maximálními cenami výrobců a dovozců a sníženy maximální obchodní přirážky prodejců léků, dentálních výrobků a kontaktních čoček.

Celková cenová úroveň léků a prostředků zdravotnické techniky z tuzemska i z dovozu se zvýšila o 1,8 %.

Ceny tuzemských léků se zvýšily o 3,3 %, zatímco ceny dovážených poklesly o 1,1 % (celkový cenový index léků 99,9).

Ceny prostředků zdravotnické techniky se v průměru zvýšily o 6,4 %, z toho tuzemských o 12,7 % a dovážených o 3,4 %.

Obchodní přirážka klesla u léků a dentálních výrobků z 38 % na 35 % a u kontaktních čoček ze 44 % na 41 %.

1997

1. 1. 1997 se zvýšila maximální cena jednoho bodu za zdravotní výkon z 0,80 Kč na 1,00 Kč, to je o 25 %. Ke stejnému datu vzrostly maximální ceny speciálních optických výkonů a oprav a údržby výrobků oční optiky o cca 8,8 %.

1. 7. 1997 se snížily maximální ceny léků a prostředků zdravotnické techniky v průměru o 6,6 %.

1998

1. 1. 1998 došlo k přeřazení části léků (v převážné části nehrazených z prostředků zdravotního pojištění) z okruhu výrobků se stanovenými maximálními cenami do volnější formy věcného usměrňování cen.

1. 5. 1998 vstoupil v platnost nový seznam maximálních cen výroby a dovozu léků a prostředků zdravotnické techniky. Cenová úroveň se zvýšila v průměru o 8,5 %, z toho u léků o 8,6 % (u tuzemských výrobků o 3,5 % a u léků z dovozu o 10, 9 %, a to především v důsledku výraznějšího uvolnění fluktuačního pásma koruny a následně jejího oslabení vůči měnám zemí dovozu) a u prostředků zdravotnické techniky o 6,8 %.

1999

1. 5. 1999 vstoupil v platnost nový Seznam maximálních cen výroby a dovozu léků a prostředků zdravotnické techniky. Cenová úroveň se snížila v průměru o 3,7 %, z toho u léků o 3,8 % (tuzemsko + 0,4 %, dovážené výrobky - 4,8 %) a u prostředků zdravotnické techniky o 0,6 % (tuzemsko + 4,6 %, dovážené výrobky - 3,8 %).

1. 8. byla snížena maximální přirážka obchodu (velkoobchod a maloobchod) u léků z 35 % na 32 % z ceny výroby či dovozu.

2000

Na základě usnesení vlády č. 641/1999 nedošlo jako v jiných létech k vydání seznamu nových maximálních cen léků a zdravotnických výrobků a platily nadále ceny z roku 1999. Ke změnám cen jednotlivých výrobků docházelo, v souladu s usnesením vlády, pouze na základě návrhu Ministerstva zdravotnictví.

2001

1. 7. 2001 vstoupily v platnost nové maximální ceny léků a zdravotnických výrobků. Výsledkem oboustranných cenových pohybů konkrétních tuzemských i dovážených výrobků opakovaně dodávaných na trh bylo zachování stability celkové cenové hladiny (Index 99,8).

Z věcného usměrňování cen byly vypuštěny veterinární výrobky a současně zpřesněna regulační pravidla.

1. 1. 2001 se zvýšila maximální cena jednoho bodu zdravotního výkonu z 1,00 Kč na 1,10 Kč.

Platnost maximální ceny byla současně rozšířena i na zdravotní výkony hrazené cizími zdravotními pojišťovnami z těch států, s nimiž má Česká republika uzavřené příslušné mezinárodní dohody.

2002

1. 5. 2002 vstoupily v platnost maximální ceny specifických zdravotních výkonů prováděných zdravotnickým zařízením na žádost orgánů státní správy (hrazené z prostředků státního rozpočtu) a dále na žádost orgánů justice, státního zastupitelství nebo policie (hrazené z rozpočtů uvedených institucí).

1. 7. 2002 vstoupily v platnost nové maximální ceny léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Výsledkem oboustranných cenových pohybů konkrétních tuzemských i dovážených výrobků opakovaně dodávaných na trh bylo zachování stability celkové cenové hladiny (index 98,83).

2003

K 1. 8. 2003 vstoupily v platnost nové maximální ceny specifických zdravotních výkonů prováděných zdravotnickým zařízením na žádost orgánů státní správy (hrazené z prostředků státního rozpočtu) a dále na žádost orgánů justice, státního zastupitelství nebo policie (hrazené z rozpočtů uvedených institucí).

Podle kapitoly 7 bodu 1 přílohy k vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 101/2002 Sb., dochází každoročně od 1. 7. ke zvýšení minutové režijní sazby přiřazené touto vyhláškou k výkonům jednotlivých autorských odborností o průměrnou roční míru inflace za uplynulý rok, publikovanou Českým statistickým úřadem. V roce 2003 se jednalo o zvýšení minutové režijní sazby ve výši 1,8 %.

1. 7. 2003 vstoupily v platnost nové maximální ceny léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Výsledkem oboustranných cenových pohybů konkrétních tuzemských i dovážených výrobků opakovaně dodávaných na trh bylo zachování stability celkové cenové hladiny (index 97,13). Což představuje snížení cenové hladiny oproti požadavkům předkladatelů o 1,3 mld. Kč (z toho snížení cenové hladiny u léčivých přípravků činí 1,2 mld. Kč).

2004

K 1. 5. 2004 v souvislosti se vstupem do EU byl rozšířen o další položky seznam specifických zdravotních výkonů prováděných zdravotnickým zařízením na žádost orgánů státní správy (hrazené z prostředků státního rozpočtu) a dále na žádost orgánů justice, státního zastupitelství nebo policie (hrazené z rozpočtů uvedených institucí) se stanovenými maximálními cenami.

K 1. 7. 2004 vstoupily v platnost nové maximální ceny léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Po promítnutí oboustranných cenových pohybů u opakovaně dodávaných tuzemských a dovážených výrobků na český trh bylo zachování celkové cenové stability cenové hladiny (index 99,7). Ve finančním vyjádření snížení cenové hladiny oproti požadavkům předkladatelů činilo 2,3 mld. Kč, z toho u léčivých přípravků 2,2 mld. Kč.

2005

K 1. 1. 2005 na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví zrušena regulace formou stanovení maximálních cen výkonů za umělé přerušení těhotenství, pokud nejde o zdravotní výkon poskytovaný na základě zdravotního pojištění bez přímé finanční úhrady pacientkou. V případě, že je výkon prováděn účastníku veřejného zdravotního pojištění, podléhají ceny za tento výkon věcnému usměrňování cen.

K 1. 7. 2005 vstoupily v platnost nové maximální ceny léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Po promítnutí oboustranných cenových pohybů u opakovaně dodávaných tuzemských a dovážených výrobků na český trh došlo ke snížení cenové hladiny indexem 0,97. Ve finančním vyjádření snížení cenové hladiny oproti předchozímu období činilo 1,472 mld. Kč, z toho u léčivých přípravků došlo ke snížení o 1,364 mld. Kč. Oproti požadavkům předkladatelů činilo snížení u léčivých přípravků 2,078 mld. Kč.

2006

K 1. 1. 2006 zdravotní péče regulovaná maximálními cenami byla rozšířena o neodkladnou a nutnou zdravotní péči poskytovanou pojištěnci.

K 1. 7. 2006 vstoupily v platnost nové maximální ceny léčivých přípravků, dietních potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků u dodávek od tuzemských výrobců a zahraničních dodavatelů. Výsledkem oboustranných cenových pohybů konkrétních tuzemských a dovážených výrobků opakovaně dodávaných na trh bylo snížení cenové hladiny o 3,94 %, tj. o 2,677 mld. Kč.

Ke 2. 1. 2006 byla snížena maximální přirážka za výkony obchodu celkem za velkoobchodní i maloobchodní činnost u léčivých přípravků a dietních potravin pro zvláštní lékařské účely z 32 % na 29 %.

K 1. 8. 2006 byla jednotná maximální přirážka za výkony obchodu celkem za velkoobchodní i maloobchodní činnost u léčivých přípravků a dietních potravin pro zvláštní lékařské účely v jednotné výši 29 % změněna na diferencovanou, která se snižuje v závislosti na skutečně uplatněné ceně léčiva od tuzemského výrobce nebo zahraničního dodavatele. U radiofarmak byla stanovena jednosložková maximální přirážka ve výši 27 %.

2007

K 1. 1. 2007 byly zvýšeny maximální ceny specifických zdravotních výkonů prováděných zdravotnickým zařízením na žádost orgánů státní správy a hrazených z prostředků státního rozpočtu a dále na žádost orgánů justice, státního zastupitelství nebo policie a hrazených z prostředků jejich rozpočtů.

K 1. 2. 2007 byly do seznamu zboží s maximálními cenami doplněny maximální ceny pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři a k 1. 7. 007 byly zveřejněny určené podmínky této zdravotní péče. V platnosti nadále zůstaly maximální ceny léčivých přípravků, dietních potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků u dodávek od tuzemských výrobců a zahraničních dodavatelů platné od 1. 7. 2006. Seznam výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami byl do konce roku 2007 doplněn o sedm dodatků. Na žádost ministra zdravotnictví byly převedeny z maximálních cen do věcně usměrňovaných cen v průběhu roku 2007 vybrané očkovací látky.

2008

Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, byl s účinností od 1. 1. 2008 změněn zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a působnost při uplatňování a regulaci cen u zdravotních výkonů, léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, stomatologických výrobků a zdravotnických prostředků byla převedena z Ministerstva financí na Ministerstvo zdravotnictví. Rozhodnutí o stanovení maximálních cen léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely podle cenových předpisů vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv.

2009

Z celkového počtu obchodovaných léčivých přípravků (dále také „LP“) a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále také „PZLÚ“) 5 736 bylo v rozhodném období (1/2009 - 12/2009)

 • regulováno maximální cenou 2 352 LP a PZLÚ,
 • regulováno ohlášením ceny původce 2 169 LP a PZLÚ,
 • neregulováno 1 215 LP a PZLÚ.

Reálné ceny u těch léčiv, které podléhají regulaci ceny původce stanovením maximální ceny, zaznamenaly meziroční pokles o 2,11 %. Reálné ceny u deregulovaných léčivých přípravků zaznamenaly mírný nárůst o 0,78 %.

Ceny neregulovaných léčiv meziročně klesly o 4,58 %. Lze to přičíst ustálení vývoje cen těchto léčivých přípravků oproti roku 2008, kdy naopak prudce narostly důsledkem jejich deregulace k 1. 1. 2008.

2010

Od 1. 1. 2010 vstoupilo v platnost v souladu se zákonem č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony o státním rozpočtu, snížení stanovených maximálních cen výrobce a ohlášených cen původce ve výši 7 % (tzv. Janotův balíček). Z celkového počtu 8 961 hrazených kódů Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) došlo k 7 % poklesu ceny u 7 248 kódů SÚKL. Vliv 7 % snížení cen se projevoval v průběhu roku 2010 velmi pozvolna, a to díky doprodeji léků za nesnížené ceny v 1. čtvrtletí 2010.

Z celkového počtu obchodovaných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (6 454) bylo v rozhodném období (1/2010 - 12/2010)

 • regulováno maximální cenou 2 785 LP a PZLÚ,
 • regulováno ohlášením ceny původce 2 218 LP a PZLÚ,
 • neregulováno 1 451 LP a PZLÚ.

V oblasti cenové regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely došlo meziročně k následujícím posunům:

 • reálné ceny u těch léčiv, které podléhají regulaci ceny původce stanovením maximální ceny, zaznamenaly meziroční pokles o 5,12 %,
 • reálné ceny u deregulovaných léčivých přípravků zaznamenaly pokles o 7,54 %,
 • ceny neregulovaných léčiv meziročně vzrostly o 1,94 %.

Naproti tomu v roce 2010 podle údajů Českého statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“) došlo k nárůstu cen léčiv o 10,5 % (prosinec 2010/prosinec 2009), z toho léky předepsané lékařem vzrostly o 21,2 % a léky bez receptu a ostatní léčiva vzrostly pouze o 0,6 %.

2011

V roce 2011 došlo dle údajů ČSÚ k nárůstu cen léčiv o 10,5 % (prosinec 2011/prosinec 2010), z toho léky předepsané lékařem vzrostly o 1,6 % a léky bez receptu a ostatní léčiva vzrostly o 3,6 %. Ceny zdravotnických prostředků vzrostly v roce 2010 o 2,4 %, ceny ambulantní lékařské péče o 0,7 , ceny ústavní zdravotní péče o 42,9 % a ceny ambulantní stomatologické o 6,5 %.

2012

V roce 2012 došlo podle údajů ČSÚ k nárůstu cen léčiv o 10,5 % (prosinec 2012/prosinec 2011), z toho léky předepsané lékařem vzrostly o 16,8 % a léky bez receptu a ostatní léčiva vzrostly o 5,6 %.

Ceny zdravotnických prostředků vzrostly podle údajů ČSÚ o 1,4 %, ceny ambulantní lékařské péče vzrostly o 0,8 % a ceny ústavní zdravotní péče o 1,6 % a ceny ambulantní stomatologické vzrostly v roce 2012 o 6,2 %.

2013

V roce 2013 dle údajů ČSÚ došlo k růstu průměrných cen léčiv o 3,1 %, z toho léky předepsané lékařem vzrostly o 3,5 % a léky bez receptu a ostatní léčiva vzrostly o 2,9 %, ceny zdravotnických prostředků vzrostly v roce 2013 o 1,9 %, ceny ambulantní lékařské péče vzrostly o 0,8 % a ceny ústavní zdravotní péče naopak poklesly o 0,16 %. Ceny ambulantní stomatologické péče podle údajů ČSÚ vzrostly v roce 2013 o 2,8 %.

2014

V roce 2014 dle údajů ČSÚ došlo k nárůstu průměrných cen léčiv o 4,6 %, stejný nárůst zaznamenaly i obě podskupiny, kterými jsou léky předepsané lékařem a léky bez receptu a ostatní léčiva. Průměrné ceny ostatních zdravotnických výrobků vzrostly podle údajů ČSÚ v roce 2014 o 0,1 % a léčebné a protetické prostředky o 1,8 %. Průměrné ceny ambulantní lékařské péče vzrostly o 0,4 % a ceny ústavní zdravotní péče poklesly o 46,9 %, což bylo způsobeno zejména zrušením regulačního poplatku 100,00 Kč/den za pobyt v léčebném zřízení. Průměrné ceny ambulantní stomatologické péče podle údajů ČSÚ vzrostly v roce 2013 o 4,9 %.

2015

V roce 2015 nebyly provedeny Ministerstvem zdravotnictví (prostřednictvím cenového předpisu nebo cenového rozhodnutí) žádné změny v oblasti cenové regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely. Do některých výrobků se promítlo snížení sazby DPH z 15 % na 10 % k 1. 1. 2015.

V oblasti zdravotních služeb byl vydán nový Cenový předpis (1/2015/DZP) o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů. Cenový předpis byl upraven podle požadavků evropských právních předpisů, na základě kterého mají osoby, na které se nařízení vztahují, při regulaci cen zdravotních služeb stejné postavení jako pojištěnci veřejného zdravotního pojištění. Totéž se týká zahraničních pojištěnců ze států, s nimiž má Česká republika uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení upravující oblast zdravotního pojištění. Nově se zavádí způsob výpočtu výše náhrady nákladů na akutní lůžkovou péči při čerpání hrazených přeshraničních služeb a postupu podle tzv. koordinačních nařízení.

V oblasti zdravotnických prostředků nedošlo k významnějším změnám.

V roce 2015 dle údajů ČSÚ došlo k poklesu průměrných cen léčiv o 5,0 %, ceny léků bez předpisu a ostatní léčiva vzrostly dokonce o 3,2 % a průměrné ceny léků na předpis naopak klesly o 15,6 %. U ambulantní lékařské péče v roce 2015 byl zaznamenán pokles o 46,8 %, což je možné vysvětlit jako následek zrušení třicetikorunových regulačních poplatků za návštěvu u lékaře. Průměrná cena ústavní zdravotní péče naopak vzrostla o 7,9 %. Průměrná cena v roce 2015 za ambulantní stomatologickou péči dle údajů ČSÚ klesla o 3,3 %.

2016

V roce 2016 nebyly provedeny Ministerstvem zdravotnictví (prostřednictvím cenového předpisu nebo cenového rozhodnutí) žádné změny v oblasti cenové regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotních prostředků a v platnosti tedy zůstaly stejné předpisy jako v minulém roce.
Od 1. 4. 2016 je účinné Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 1/2016/FAR, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

V oblasti regulace cen zdravotních služeb byl pro rok 2016 vydán Cenový předpis 1/2016/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů.

Výkony zubních lékařů byly upraveny v souladu s vyhláškou č. 324/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 (dále jen „úhradová“ vyhláška), přičemž došlo k aktualizaci výše maximálních cen výkonů, popř. k úpravě názvosloví u některých výkonů.
Ani v roce 2016 nedošlo k výraznému snížení cen léčivých přípravků a některých potravin pro zvláštní lékařské účely následkem snížení DPH z 15 % na 10% s účinností již od 1. 1. 2015.

Dle údajů ČSÚ došlo k nárůstu průměrných cen léčiv o 2,0 %, ceny léků bez předpisu a ostatní léčiva vzrostly o 1,3 % a průměrné ceny léků na předpis dokonce vzrostly o 3,1 %. V případě ambulantní lékařské péče v roce 2016 došlo k nárůstu o 1,9 %, a průměrné ceny ústavní zdravotní péče naopak vzrostly o 4,9 %. Průměrná cena za ambulantní stomatologickou péči dle údajů ČSÚ narostla o 3,3 %.

2017

V roce 2017 nebyly provedeny Ministerstvem zdravotnictví žádné změny v oblasti cenové regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotních prostředků a v platnosti tedy zůstaly stejné předpisy jako v minulém roce.

V oblasti regulace cen zdravotnických prostředků nedošlo v roce 2017 k úpravě regulace a je stále platný Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 3/2012/FAR ze dne 16. 4. 2012, o regulaci cen zdravotnických prostředků, a Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 2/13-FAR ze dne 7. 12. 2012, kterým se stanoví seznam skupin zdravotnických prostředků s deregulovanými cenami výrobce.

Beze změny zůstalo Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 1/2016/FAR, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, které je účinné od 1. 4. 2016.

V oblasti regulace cen zdravotních služeb byly pro rok 2017 vydány 2 cenové předpisy (Cenový předpisy 1/2017/DZP a Cenový předpis 2/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů ze dne 18. 11. 2016 a 5. 9. 2017). Tyto cenové předpisy specifikují, jaké zdravotní služby jsou regulovány maximální cenou, cenou věcně usměrňovanou, stanovuje maximální cenu neodkladné zdravotní péče poskytované nesmluvními poskytovateli zdravotních služeb a také stanovuje cenu bodu při čerpání neodkladné zdravotní péče mimo území ČR, v členských státech EU a dále cenu bodu při čerpání hrazených přeshraničních služeb.

V souladu s novelou vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, byla v předpisu 1/2017/DPZ stanovena maximální cena specifických zdravotních výkonů s ohledem na každoroční navýšení minutové režijní sazby. S ohledem na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví a po konzultaci se zainteresovanými stranami byla maximální cena pro rok 2017 navýšena z 1,12 Kč na 1,14 Kč.

ČSÚ vykázal u ambulantní lékařské péče v roce 2017 průměrný nárůst o 4,7 %, průměrné ceny ústavní zdravotní péče pak vzrostly o 2,2 %. Průměrná cena v roce 2017 za ambulantní stomatologickou péči dle údajů ČSÚ vzrostla o 5,7 %.

2018

Stejně jako v roce 2017 ani v roce 2018 nebyly provedeny Ministerstvem zdravotnictví žádné změny v oblasti cenové regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a v platnosti tedy zůstaly stejné předpisy jako v minulém roce. V roce 2018 nedošlo ani ke změně sazby DPH.

V roce 2018 došlo v segmentu léčivých přípravků regulovaných obchodní přirážkou a maximální cenou k navýšení finančního objemu ke konci roku o 3,09 %. V segmentu přípravků regulovaných pouze obchodní přirážkou došlo ke zvýšení o 1,25 %. Větší dynamiku cen tak stále vykazuje segment léčivých přípravků regulovaných maximální cenou a obchodní přirážkou.

Individuálně připravované léčivé přípravky podléhaly i v roce 2018 cenové regulaci formou věcného usměrňování, a to v rámci podmínek daných platným Cenovým předpisem.

Celkové výdaje na individuálně připravované léčivé přípravky uhrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění za rok 2018 dosáhly hodnoty 3 005,8 mil. Kč, což představuje snížení výdajů oproti roku 2017 o 27,5 mil. Kč, v procentuálním vyjádření se jedná o snížení o 0,91 %.

I nadále zůstává beze změn platný a účinný Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 3/2012/FAR ze dne 16. 4. 2012, o regulaci cen zdravotnických prostředků a Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 2/13-FAR ze dne 7. 12. 2012, kterým se stanoví seznam skupin zdravotnických prostředků s deregulovanými cenami výrobce.

ČSÚ vykázal u ambulantní lékařské péče v roce 2018 průměrný pokles o 1,1 %, průměrné ceny ústavní zdravotní péče pak vzrostly o 6,3 %.
V roce 2018 provedl Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) celkem 124 cenových kontrol v oblasti léčivých přípravků, z nichž 110 kontrol proběhlo u poskytovatelů lékárenské péče (lékáren) a 14 kontrol u distributorů léčiv. Právní moci nabylo v roce 2018 celkem 39 rozhodnutí o uložení pokuty za cenové delikty v celkové výši 1 940 000 Kč.

Beze změny zůstalo pro rok 2018 rovněž Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 1/2016/FAR, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, které je účinné od 1. 4. 2016.

V oblasti regulace cen zdravotních služeb byl pro rok 2018 vydán Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2018/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištěni a specifických zdravotních výkonů ze dne 5. 12. 2017

S ohledem na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví a po konzultaci se zainteresovanými stranami byla maximální cena specifických zdravotních výkonů pro rok 2018 navýšena z 1,14 Kč na 1,20 Kč.

Průměrná cena v roce 2018 za ambulantní stomatologickou péči dle údajů ČSÚ narostla o 6,4 %. 

Doporučované

Nejčtenější