Novinky

Zdravotnictví

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Regulace
 • Cenová regulace a kontrola
 • Ceny
 • Soukromý sektor
 • Zdravotnictví
Aktualizováno 23. 6. 2022
 • Aktualizace textu
 • Úprava obsahu, aktualizace textu
 • Aktualizace textu - doplněny údaje za rok 2017
 • Aktualizace textu - doplněny údaje za rok 2018
 • Aktualizace textu - doplněny údaje za rok 2019 - 2021

1992

1. 1. 1992 maximální ceny zdravotnických výrobků pro konečného spotřebitele, obchodní přirážky na stupni velkoobchodu, sazby taxy laborum; maximální ceny oční optiky.

15. 4. 1992 stanovení maximální ceny jednoho bodu ve výši 0,60 Kč; maximální ceny zdravotnických výrobků podle individuálních zakázek (požadavků) pacientů vydávaných na lékařský předpis nahrazeny věcným usměrňováním cen; věcné usměrňování cen zdravotnické péče poskytované státními i nestátními zdravotnickými zařízeními za přímou úhradu.

15. 6. 1992 veterinární výrobky přeřazeny do regulace cen věcným usměrňováním; stanovení maximálních cen při úhradách za umělé přerušení těhotenství z jiných než zdravotních důvodů.

1993

1. 1. 1993 zvýšení maximálních cen farmaceutických výrobků od výrobců o 17 %, protetických výrobků o 26 % a brýlových obrub o 22 %; zvýšení maximální ceny jednoho bodu z 0,60 Kč na 0,75 Kč.

1. 4. 1993 rozšíření regulace maximální cenou na zdravotní výkony

 • hrazené orgány státní správy z prostředků státního rozpočtu,
 • orgány justice, prokuratury a policie z prostředků vlastního rozpočtu.

1. 7. 1993 zvýšení maximálních cen všech zdravotnických výrobků v průměru o 1 % až 2 % (zavedení cel při dovozu).

1. 9. 1993 rozčlenění maximální ceny výkonu umělé přerušení těhotenství na maximální ceny výkonů:

 • poskytovaných praktickým lékařem - gynekologem,
 • laboratorní vyšetření,
 • nemocniční péči.

1994

1. 4. 1994 maximální ceny farmaceutických a imunobiologických výrobků sníženy o 0,4 %.

1995

1. 1. 1995 byla zvýšena maximální cena jednoho bodu z 0,75 Kč na 0,80 Kč.

1. 4. 1995 byl vydán nový „Seznam výrobků a výkonů ve zdravotnictví a optických výkonů“ s maximálními cenami výrobců a dovozců. Ceny se v průměru zvýšily o 1 %.

U vybraných zdravotnických výrobků, u kterých došlo k největšímu nárůstu maximálních cen výrobců a dovozců, byly sníženy maximální sazby obchodních přirážek.

1996

1. 7. 1996 byl vydán nový „Seznam maximálních cen léků a prostředků zdravotnické techniky“ s maximálními cenami výrobců a dovozců a sníženy maximální obchodní přirážky prodejců léků, dentálních výrobků a kontaktních čoček.

Celková cenová úroveň léků a prostředků zdravotnické techniky z tuzemska i z dovozu se zvýšila o 1,8 %.

Ceny tuzemských léků se zvýšily o 3,3 %, zatímco ceny dovážených poklesly o 1,1 % (celkový cenový index léků 99,9).

Ceny prostředků zdravotnické techniky se v průměru zvýšily o 6,4 %, z toho tuzemských o 12,7 % a dovážených o 3,4 %.

Obchodní přirážka klesla u léků a dentálních výrobků z 38 % na 35 % a u kontaktních čoček ze 44 % na 41 %.

1997

1. 1. 1997 se zvýšila maximální cena jednoho bodu za zdravotní výkon z 0,80 Kč na 1,00 Kč, to je o 25 %. Ke stejnému datu vzrostly maximální ceny speciálních optických výkonů a oprav a údržby výrobků oční optiky o cca 8,8 %.

1. 7. 1997 se snížily maximální ceny léků a prostředků zdravotnické techniky v průměru o 6,6 %.

1998

1. 1. 1998 došlo k přeřazení části léků (v převážné části nehrazených z prostředků zdravotního pojištění) z okruhu výrobků se stanovenými maximálními cenami do volnější formy věcného usměrňování cen.

1. 5. 1998 vstoupil v platnost nový seznam maximálních cen výroby a dovozu léků a prostředků zdravotnické techniky. Cenová úroveň se zvýšila v průměru o 8,5 %, z toho u léků o 8,6 % (u tuzemských výrobků o 3,5 % a u léků z dovozu o 10, 9 %, a to především v důsledku výraznějšího uvolnění fluktuačního pásma koruny a následně jejího oslabení vůči měnám zemí dovozu) a u prostředků zdravotnické techniky o 6,8 %.

1999

1. 5. 1999 vstoupil v platnost nový Seznam maximálních cen výroby a dovozu léků a prostředků zdravotnické techniky. Cenová úroveň se snížila v průměru o 3,7 %, z toho u léků o 3,8 % (tuzemsko + 0,4 %, dovážené výrobky - 4,8 %) a u prostředků zdravotnické techniky o 0,6 % (tuzemsko + 4,6 %, dovážené výrobky - 3,8 %).

1. 8. byla snížena maximální přirážka obchodu (velkoobchod a maloobchod) u léků z 35 % na 32 % z ceny výroby či dovozu.

2000

Na základě usnesení vlády č. 641/1999 nedošlo jako v jiných létech k vydání seznamu nových maximálních cen léků a zdravotnických výrobků a platily nadále ceny z roku 1999. Ke změnám cen jednotlivých výrobků docházelo, v souladu s usnesením vlády, pouze na základě návrhu Ministerstva zdravotnictví.

2001

1. 7. 2001 vstoupily v platnost nové maximální ceny léků a zdravotnických výrobků. Výsledkem oboustranných cenových pohybů konkrétních tuzemských i dovážených výrobků opakovaně dodávaných na trh bylo zachování stability celkové cenové hladiny (Index 99,8).

Z věcného usměrňování cen byly vypuštěny veterinární výrobky a současně zpřesněna regulační pravidla.

1. 1. 2001 se zvýšila maximální cena jednoho bodu zdravotního výkonu z 1,00 Kč na 1,10 Kč.

Platnost maximální ceny byla současně rozšířena i na zdravotní výkony hrazené cizími zdravotními pojišťovnami z těch států, s nimiž má Česká republika uzavřené příslušné mezinárodní dohody.

2002

1. 5. 2002 vstoupily v platnost maximální ceny specifických zdravotních výkonů prováděných zdravotnickým zařízením na žádost orgánů státní správy (hrazené z prostředků státního rozpočtu) a dále na žádost orgánů justice, státního zastupitelství nebo policie (hrazené z rozpočtů uvedených institucí).

1. 7. 2002 vstoupily v platnost nové maximální ceny léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Výsledkem oboustranných cenových pohybů konkrétních tuzemských i dovážených výrobků opakovaně dodávaných na trh bylo zachování stability celkové cenové hladiny (index 98,83).

2003

K 1. 8. 2003 vstoupily v platnost nové maximální ceny specifických zdravotních výkonů prováděných zdravotnickým zařízením na žádost orgánů státní správy (hrazené z prostředků státního rozpočtu) a dále na žádost orgánů justice, státního zastupitelství nebo policie (hrazené z rozpočtů uvedených institucí).

Podle kapitoly 7 bodu 1 přílohy k vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 101/2002 Sb., dochází každoročně od 1. 7. ke zvýšení minutové režijní sazby přiřazené touto vyhláškou k výkonům jednotlivých autorských odborností o průměrnou roční míru inflace za uplynulý rok, publikovanou Českým statistickým úřadem. V roce 2003 se jednalo o zvýšení minutové režijní sazby ve výši 1,8 %.

1. 7. 2003 vstoupily v platnost nové maximální ceny léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Výsledkem oboustranných cenových pohybů konkrétních tuzemských i dovážených výrobků opakovaně dodávaných na trh bylo zachování stability celkové cenové hladiny (index 97,13). Což představuje snížení cenové hladiny oproti požadavkům předkladatelů o 1,3 mld. Kč (z toho snížení cenové hladiny u léčivých přípravků činí 1,2 mld. Kč).

2004

K 1. 5. 2004 v souvislosti se vstupem do EU byl rozšířen o další položky seznam specifických zdravotních výkonů prováděných zdravotnickým zařízením na žádost orgánů státní správy (hrazené z prostředků státního rozpočtu) a dále na žádost orgánů justice, státního zastupitelství nebo policie (hrazené z rozpočtů uvedených institucí) se stanovenými maximálními cenami.

K 1. 7. 2004 vstoupily v platnost nové maximální ceny léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Po promítnutí oboustranných cenových pohybů u opakovaně dodávaných tuzemských a dovážených výrobků na český trh bylo zachování celkové cenové stability cenové hladiny (index 99,7). Ve finančním vyjádření snížení cenové hladiny oproti požadavkům předkladatelů činilo 2,3 mld. Kč, z toho u léčivých přípravků 2,2 mld. Kč.

2005

K 1. 1. 2005 na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví zrušena regulace formou stanovení maximálních cen výkonů za umělé přerušení těhotenství, pokud nejde o zdravotní výkon poskytovaný na základě zdravotního pojištění bez přímé finanční úhrady pacientkou. V případě, že je výkon prováděn účastníku veřejného zdravotního pojištění, podléhají ceny za tento výkon věcnému usměrňování cen.

K 1. 7. 2005 vstoupily v platnost nové maximální ceny léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Po promítnutí oboustranných cenových pohybů u opakovaně dodávaných tuzemských a dovážených výrobků na český trh došlo ke snížení cenové hladiny indexem 0,97. Ve finančním vyjádření snížení cenové hladiny oproti předchozímu období činilo 1,472 mld. Kč, z toho u léčivých přípravků došlo ke snížení o 1,364 mld. Kč. Oproti požadavkům předkladatelů činilo snížení u léčivých přípravků 2,078 mld. Kč.

2006

K 1. 1. 2006 zdravotní péče regulovaná maximálními cenami byla rozšířena o neodkladnou a nutnou zdravotní péči poskytovanou pojištěnci.

K 1. 7. 2006 vstoupily v platnost nové maximální ceny léčivých přípravků, dietních potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků u dodávek od tuzemských výrobců a zahraničních dodavatelů. Výsledkem oboustranných cenových pohybů konkrétních tuzemských a dovážených výrobků opakovaně dodávaných na trh bylo snížení cenové hladiny o 3,94 %, tj. o 2,677 mld. Kč.

Ke 2. 1. 2006 byla snížena maximální přirážka za výkony obchodu celkem za velkoobchodní i maloobchodní činnost u léčivých přípravků a dietních potravin pro zvláštní lékařské účely z 32 % na 29 %.

K 1. 8. 2006 byla jednotná maximální přirážka za výkony obchodu celkem za velkoobchodní i maloobchodní činnost u léčivých přípravků a dietních potravin pro zvláštní lékařské účely v jednotné výši 29 % změněna na diferencovanou, která se snižuje v závislosti na skutečně uplatněné ceně léčiva od tuzemského výrobce nebo zahraničního dodavatele. U radiofarmak byla stanovena jednosložková maximální přirážka ve výši 27 %.

2007

K 1. 1. 2007 byly zvýšeny maximální ceny specifických zdravotních výkonů prováděných zdravotnickým zařízením na žádost orgánů státní správy a hrazených z prostředků státního rozpočtu a dále na žádost orgánů justice, státního zastupitelství nebo policie a hrazených z prostředků jejich rozpočtů.

K 1. 2. 2007 byly do seznamu zboží s maximálními cenami doplněny maximální ceny pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři a k 1. 7. 007 byly zveřejněny určené podmínky této zdravotní péče. V platnosti nadále zůstaly maximální ceny léčivých přípravků, dietních potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků u dodávek od tuzemských výrobců a zahraničních dodavatelů platné od 1. 7. 2006. Seznam výrobků a výkonů ve zdravotnictví a výkonů oční optiky s maximálními cenami byl do konce roku 2007 doplněn o sedm dodatků. Na žádost ministra zdravotnictví byly převedeny z maximálních cen do věcně usměrňovaných cen v průběhu roku 2007 vybrané očkovací látky.

2008

Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, byl s účinností od 1. 1. 2008 změněn zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a působnost při uplatňování a regulaci cen u zdravotních výkonů, léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, stomatologických výrobků a zdravotnických prostředků byla převedena z Ministerstva financí na Ministerstvo zdravotnictví. Rozhodnutí o stanovení maximálních cen léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely podle cenových předpisů vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv.

2009

Z celkového počtu obchodovaných léčivých přípravků (dále také „LP“) a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále také „PZLÚ“) 5 736 bylo v rozhodném období (1/2009 - 12/2009)

 • regulováno maximální cenou 2 352 LP a PZLÚ,
 • regulováno ohlášením ceny původce 2 169 LP a PZLÚ,
 • neregulováno 1 215 LP a PZLÚ.

Reálné ceny u těch léčiv, které podléhají regulaci ceny původce stanovením maximální ceny, zaznamenaly meziroční pokles o 2,11 %. Reálné ceny u deregulovaných léčivých přípravků zaznamenaly mírný nárůst o 0,78 %.

Ceny neregulovaných léčiv meziročně klesly o 4,58 %. Lze to přičíst ustálení vývoje cen těchto léčivých přípravků oproti roku 2008, kdy naopak prudce narostly důsledkem jejich deregulace k 1. 1. 2008.

2010

Od 1. 1. 2010 vstoupilo v platnost v souladu se zákonem č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony o státním rozpočtu, snížení stanovených maximálních cen výrobce a ohlášených cen původce ve výši 7 % (tzv. Janotův balíček). Z celkového počtu 8 961 hrazených kódů Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) došlo k 7 % poklesu ceny u 7 248 kódů SÚKL. Vliv 7 % snížení cen se projevoval v průběhu roku 2010 velmi pozvolna, a to díky doprodeji léků za nesnížené ceny v 1. čtvrtletí 2010.

Z celkového počtu obchodovaných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (6 454) bylo v rozhodném období (1/2010 - 12/2010)

 • regulováno maximální cenou 2 785 LP a PZLÚ,
 • regulováno ohlášením ceny původce 2 218 LP a PZLÚ,
 • neregulováno 1 451 LP a PZLÚ.

V oblasti cenové regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely došlo meziročně k následujícím posunům:

 • reálné ceny u těch léčiv, které podléhají regulaci ceny původce stanovením maximální ceny, zaznamenaly meziroční pokles o 5,12 %,
 • reálné ceny u deregulovaných léčivých přípravků zaznamenaly pokles o 7,54 %,
 • ceny neregulovaných léčiv meziročně vzrostly o 1,94 %.

Naproti tomu v roce 2010 podle údajů Českého statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“) došlo k nárůstu cen léčiv o 10,5 % (prosinec 2010/prosinec 2009), z toho léky předepsané lékařem vzrostly o 21,2 % a léky bez receptu a ostatní léčiva vzrostly pouze o 0,6 %.

2011

V roce 2011 došlo dle údajů ČSÚ k nárůstu cen léčiv o 10,5 % (prosinec 2011/prosinec 2010), z toho léky předepsané lékařem vzrostly o 1,6 % a léky bez receptu a ostatní léčiva vzrostly o 3,6 %. Ceny zdravotnických prostředků vzrostly v roce 2010 o 2,4 %, ceny ambulantní lékařské péče o 0,7 , ceny ústavní zdravotní péče o 42,9 % a ceny ambulantní stomatologické o 6,5 %.

2012

V roce 2012 došlo podle údajů ČSÚ k nárůstu cen léčiv o 10,5 % (prosinec 2012/prosinec 2011), z toho léky předepsané lékařem vzrostly o 16,8 % a léky bez receptu a ostatní léčiva vzrostly o 5,6 %.

Ceny zdravotnických prostředků vzrostly podle údajů ČSÚ o 1,4 %, ceny ambulantní lékařské péče vzrostly o 0,8 % a ceny ústavní zdravotní péče o 1,6 % a ceny ambulantní stomatologické vzrostly v roce 2012 o 6,2 %.

2013

V roce 2013 dle údajů ČSÚ došlo k růstu průměrných cen léčiv o 3,1 %, z toho léky předepsané lékařem vzrostly o 3,5 % a léky bez receptu a ostatní léčiva vzrostly o 2,9 %, ceny zdravotnických prostředků vzrostly v roce 2013 o 1,9 %, ceny ambulantní lékařské péče vzrostly o 0,8 % a ceny ústavní zdravotní péče naopak poklesly o 0,16 %. Ceny ambulantní stomatologické péče podle údajů ČSÚ vzrostly v roce 2013 o 2,8 %.

2014

V roce 2014 dle údajů ČSÚ došlo k nárůstu průměrných cen léčiv o 4,6 %, stejný nárůst zaznamenaly i obě podskupiny, kterými jsou léky předepsané lékařem a léky bez receptu a ostatní léčiva. Průměrné ceny ostatních zdravotnických výrobků vzrostly podle údajů ČSÚ v roce 2014 o 0,1 % a léčebné a protetické prostředky o 1,8 %. Průměrné ceny ambulantní lékařské péče vzrostly o 0,4 % a ceny ústavní zdravotní péče poklesly o 46,9 %, což bylo způsobeno zejména zrušením regulačního poplatku 100,00 Kč/den za pobyt v léčebném zřízení. Průměrné ceny ambulantní stomatologické péče podle údajů ČSÚ vzrostly v roce 2013 o 4,9 %.

2015

V roce 2015 nebyly provedeny Ministerstvem zdravotnictví (prostřednictvím cenového předpisu nebo cenového rozhodnutí) žádné změny v oblasti cenové regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely. Do některých výrobků se promítlo snížení sazby DPH z 15 % na 10 % k 1. 1. 2015.

V oblasti zdravotních služeb byl vydán nový Cenový předpis (1/2015/DZP) o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů. Cenový předpis byl upraven podle požadavků evropských právních předpisů, na základě kterého mají osoby, na které se nařízení vztahují, při regulaci cen zdravotních služeb stejné postavení jako pojištěnci veřejného zdravotního pojištění. Totéž se týká zahraničních pojištěnců ze států, s nimiž má Česká republika uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení upravující oblast zdravotního pojištění. Nově se zavádí způsob výpočtu výše náhrady nákladů na akutní lůžkovou péči při čerpání hrazených přeshraničních služeb a postupu podle tzv. koordinačních nařízení.

V oblasti zdravotnických prostředků nedošlo k významnějším změnám.

V roce 2015 dle údajů ČSÚ došlo k poklesu průměrných cen léčiv o 5,0 %, ceny léků bez předpisu a ostatní léčiva vzrostly dokonce o 3,2 % a průměrné ceny léků na předpis naopak klesly o 15,6 %. U ambulantní lékařské péče v roce 2015 byl zaznamenán pokles o 46,8 %, což je možné vysvětlit jako následek zrušení třicetikorunových regulačních poplatků za návštěvu u lékaře. Průměrná cena ústavní zdravotní péče naopak vzrostla o 7,9 %. Průměrná cena v roce 2015 za ambulantní stomatologickou péči dle údajů ČSÚ klesla o 3,3 %.

2016

V roce 2016 nebyly provedeny Ministerstvem zdravotnictví (prostřednictvím cenového předpisu nebo cenového rozhodnutí) žádné změny v oblasti cenové regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotních prostředků a v platnosti tedy zůstaly stejné předpisy jako v minulém roce.
Od 1. 4. 2016 je účinné Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 1/2016/FAR, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění.

V oblasti regulace cen zdravotních služeb byl pro rok 2016 vydán Cenový předpis 1/2016/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů.

Výkony zubních lékařů byly upraveny v souladu s vyhláškou č. 324/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 (dále jen „úhradová“ vyhláška), přičemž došlo k aktualizaci výše maximálních cen výkonů, popř. k úpravě názvosloví u některých výkonů.
Ani v roce 2016 nedošlo k výraznému snížení cen léčivých přípravků a některých potravin pro zvláštní lékařské účely následkem snížení DPH z 15 % na 10% s účinností již od 1. 1. 2015.

Dle údajů ČSÚ došlo k nárůstu průměrných cen léčiv o 2,0 %, ceny léků bez předpisu a ostatní léčiva vzrostly o 1,3 % a průměrné ceny léků na předpis dokonce vzrostly o 3,1 %. V případě ambulantní lékařské péče v roce 2016 došlo k nárůstu o 1,9 %, a průměrné ceny ústavní zdravotní péče naopak vzrostly o 4,9 %. Průměrná cena za ambulantní stomatologickou péči dle údajů ČSÚ narostla o 3,3 %.

2017

V roce 2017 nebyly provedeny Ministerstvem zdravotnictví žádné změny v oblasti cenové regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotních prostředků a v platnosti tedy zůstaly stejné předpisy jako v minulém roce.

V oblasti regulace cen zdravotnických prostředků nedošlo v roce 2017 k úpravě regulace a je stále platný Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 3/2012/FAR ze dne 16. 4. 2012, o regulaci cen zdravotnických prostředků, a Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 2/13-FAR ze dne 7. 12. 2012, kterým se stanoví seznam skupin zdravotnických prostředků s deregulovanými cenami výrobce.

Beze změny zůstalo Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 1/2016/FAR, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, které je účinné od 1. 4. 2016.

V oblasti regulace cen zdravotních služeb byly pro rok 2017 vydány 2 cenové předpisy (Cenový předpisy 1/2017/DZP a Cenový předpis 2/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů ze dne 18. 11. 2016 a 5. 9. 2017). Tyto cenové předpisy specifikují, jaké zdravotní služby jsou regulovány maximální cenou, cenou věcně usměrňovanou, stanovuje maximální cenu neodkladné zdravotní péče poskytované nesmluvními poskytovateli zdravotních služeb a také stanovuje cenu bodu při čerpání neodkladné zdravotní péče mimo území ČR, v členských státech EU a dále cenu bodu při čerpání hrazených přeshraničních služeb.

V souladu s novelou vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, byla v předpisu 1/2017/DPZ stanovena maximální cena specifických zdravotních výkonů s ohledem na každoroční navýšení minutové režijní sazby. S ohledem na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví a po konzultaci se zainteresovanými stranami byla maximální cena pro rok 2017 navýšena z 1,12 Kč na 1,14 Kč.

ČSÚ vykázal u ambulantní lékařské péče v roce 2017 průměrný nárůst o 4,7 %, průměrné ceny ústavní zdravotní péče pak vzrostly o 2,2 %. Průměrná cena v roce 2017 za ambulantní stomatologickou péči dle údajů ČSÚ vzrostla o 5,7 %.

2018

Stejně jako v roce 2017 ani v roce 2018 nebyly provedeny Ministerstvem zdravotnictví žádné změny v oblasti cenové regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a v platnosti tedy zůstaly stejné předpisy jako v minulém roce. V roce 2018 nedošlo ani ke změně sazby DPH.

V roce 2018 došlo v segmentu léčivých přípravků regulovaných obchodní přirážkou a maximální cenou k navýšení finančního objemu ke konci roku o 3,09 %. V segmentu přípravků regulovaných pouze obchodní přirážkou došlo ke zvýšení o 1,25 %. Větší dynamiku cen tak stále vykazuje segment léčivých přípravků regulovaných maximální cenou a obchodní přirážkou.

Individuálně připravované léčivé přípravky podléhaly i v roce 2018 cenové regulaci formou věcného usměrňování, a to v rámci podmínek daných platným Cenovým předpisem.

Celkové výdaje na individuálně připravované léčivé přípravky uhrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění za rok 2018 dosáhly hodnoty 3 005,8 mil. Kč, což představuje snížení výdajů oproti roku 2017 o 27,5 mil. Kč, v procentuálním vyjádření se jedná o snížení o 0,91 %.

I nadále zůstává beze změn platný a účinný Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 3/2012/FAR ze dne 16. 4. 2012, o regulaci cen zdravotnických prostředků a Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 2/13-FAR ze dne 7. 12. 2012, kterým se stanoví seznam skupin zdravotnických prostředků s deregulovanými cenami výrobce.

ČSÚ vykázal u ambulantní lékařské péče v roce 2018 průměrný pokles o 1,1 %, průměrné ceny ústavní zdravotní péče pak vzrostly o 6,3 %.

V roce 2018 provedl Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) celkem 124 cenových kontrol v oblasti léčivých přípravků, z nichž 110 kontrol proběhlo u poskytovatelů lékárenské péče (lékáren) a 14 kontrol u distributorů léčiv. Právní moci nabylo v roce 2018 celkem 39 rozhodnutí o uložení pokuty za cenové delikty v celkové výši 1 940 000 Kč.

Beze změny zůstalo pro rok 2018 rovněž Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 1/2016/FAR, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, které je účinné od 1. 4. 2016.

V oblasti regulace cen zdravotních služeb byl pro rok 2018 vydán Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2018/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištěni a specifických zdravotních výkonů ze dne 5. 12. 2017

S ohledem na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví a po konzultaci se zainteresovanými stranami byla maximální cena specifických zdravotních výkonů pro rok 2018 navýšena z 1,14 Kč na 1,20 Kč.

Průměrná cena v roce 2018 za ambulantní stomatologickou péči dle údajů ČSÚ narostla o 6,4 %. 

2019

V roce 2019 došlo ke změně cenového předpisu o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely. Od 1. ledna 2019 nabyl účinnosti Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 1/2019/FAR, ze dne 12. prosince 2018, o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely. Cenový předpis byl upřesněn v oblasti osob uvádějících hrazená léčiva na trh, na které dopadá cenová regulace. Bylo umožněno, aby osoby uvádějící hrazené léčivo na trh uplatňovaly kromě ceny původce též obchodní přirážku, dodávají-li blíže specifikované léčivo přímo poskytovateli zdravotnických služeb. 

Za účelem eliminace rizika neřízeného navyšování nákladů na ústavní/lůžkovou péči zejména u velmi nákladných přípravků se do článku II. odst. 4. doplnilo, že přípravky pro vzácná onemocnění, které nejsou přípravky pro moderní terapii, podléhají vždy regulaci ceny původce a regulaci maximální obchodní přirážkou (v situaci hrazení v lůžkové péči a nehrazení v ambulantní péči). Cenový předpis č. 1/2020/CAU vyškrtl z cenové regulace věcným usměrněním ceny původce léčivé přípravky, které nemají z důvodu cenového rozhodnutí regulovánu cenu původce stanovením maximální ceny výrobce. Tyto přípravky tedy nebudou mít nově nijak cenově regulovanou cenu původce. Na případné významné nárůsty ceny původce bude u nich reagováno vyřazením jejich ATC  skupiny z cenového rozhodnutí a tím pádem se jejich cena původce začne regulovat stanovením maximální ceny výrobce. Nově se upravuje rozsah výjimek pro radiofarmaka. Až na některé konkrétní výjimky platí pro všechny přípravky, u kterých je stanoven způsob regulace ceny původce věcným usměrňováním ceny, hranice přípustného meziročního růstu ceny původce maximálně o 3 %.

V oblasti přípravků podléhajících věcnému usměrňování ceny se nově umožňuje poskytovatelům lékárenské péče uplatnit k poměrné části pořizovací ceny spotřebovaných materiálů při přípravě individuálně připravovaného léčivého přípravku až 15% obchodní přirážku k nákupní ceně léčivých látek, pomocných látek a obalů a až 25 % obchodní přirážku k poměrné části pořizovací ceny spotřebovaných registrovaných hromadně vyráběných léčivých přípravků a směsí pomocných látek při výrobě individuálně připravovaného léčivého přípravku.

Od 1. ledna 2019 dále nabylo účinnosti Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, 1/19- FAR, ze dne 12. prosince 2018, kterým se stanovil seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny. Cenové rozhodnutí vymezuje okruh hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, jejichž maximální cena, za kterou je možno je uvádět na trh (tzv. cena původce), není úředně stanovena ve správním řízení formou správního rozhodnutí o maximální ceně výrobce, nýbrž je původcem léčiva pouze nahlášena Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle pravidel stanovených v § 10 vyhlášky č. 376/2011 Sb.

V roce 2019, došlo ke změně cenového předpisu o regulaci cen zdravotnických prostředků. Od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019 byl účinný Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 3/2012/FAR, ze dne 16. dubna 2012, o regulaci cen zdravotnických prostředků. 

Dne 1. 6. 2019 nabyl účinnosti Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2019/CAU ze dne 22. 5. 2019, který nahradil/zrušil Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 3/2012/FAR, ze dne 16. dubna 2012.  

Do 31. 5. 2019 platilo, že cena výrobce u veškerého zvlášť účtovaného materiálu není regulována a od 1. 6. 2019 podléhá cenové regulaci zdravotnický prostředek hrazený plně nebo částečně z veřejného zdravotního pojištění na základě předepsání na poukaz a dále zvlášť účtovaný zdravotnický materiál a přímo spotřebovaný materiál. Základem cenové regulace je od 1. 6. 2019 věcné usměrňování ceny založené v případě ceny původce na stanovení maximálního rozsahu meziročního navýšení ceny o 3 % a v případě sériových zdravotnických prostředků na stanovení maximální obchodní přirážky za výkony obchodu a distribuční činnost distributora a výdejce. V případě individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků (prostředků na zakázku) je uplatnění obchodní přirážky zakázáno.

Cenový předpis 1/2019/CAU dále nově reguluje cenu původce individuálně zhotovovaného zdravotnického prostředku, jenž smí zahrnout pouze ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk.

V oblasti regulace cen zdravotních služeb byl pro rok 2019 vydán Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištěni a specifických zdravotních výkonů ze dne 13. listopadu 2018.  Tento předpis specifikuje v oddíle A., jaké zdravotní služby jsou regulovány maximální cenou a v oddíle D. věcně usměrněnou cenou. V oddíle B. stanovuje maximální cenu neodkladné zdravotní péče poskytované nesmluvními poskytovateli zdravotních služeb a oddíle C. stanovuje cenu bodu při čerpání neodkladné zdravotní péče mimo území ČR, v členských státech EU a dále cenu bodu při čerpání hrazených přeshraničních služeb.

ČSÚ vykázal u ambulantní lékařské péče v roce 2018 průměrný pokles o 1,0 %, průměrné ceny ústavní zdravotní péče naopak vzrostly o 5,6 %.

V souladu s novelou vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, byla v předpisu stanovena maximální cena specifických zdravotních výkonů s ohledem na každoroční navýšení minutové režijní sazby. S ohledem na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví a po konzultaci se zainteresovanými stranami byla maximální cena pro rok 2019 navýšena z 1,20 Kč na 1,22 Kč.

Pro rok 2019 byly upraveny výkony zubních lékařů v souladu s vyhláškou č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení.

2020

K 1. 1. 2019 a 1. 1. 2020 došlo ke změně regulačních předpisů Ministerstva zdravotnictví ČR. Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR 5/2020/CAU doplnilo Cenový předpis č. 1/2020/CAU a nabylo účinnosti 1. 3. 2020. 

Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR 5/2020/CAU stanoví seznam ATC skupin, které v konkrétní lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny. Oproti předcházejícímu Cenovému rozhodnutí č. 1/19-FAR obsahuje Cenové rozhodnutí č. 5/2020/CAU pouze aktualizovaný seznam ATC skupin.

Za účelem eliminace rizika neřízeného navyšování nákladů na ústavní/lůžkovou péči zejména u velmi nákladných přípravků bylo do Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví ČR 1/2020/CAU doplněno, že přípravky pro vzácná onemocnění, které nejsou přípravky pro moderní terapii, podléhají vždy regulaci ceny původce a regulaci maximální obchodní přirážkou (v situaci hrazení v lůžkové péči a nehrazení v ambulantní péči). 

Cenový předpis č. 1/2020/CAU zrušil cenovou regulaci věcným usměrněním ceny původce léčivých přípravků, které nemají z důvodu cenového rozhodnutí regulovánu cenu původce stanovením maximální ceny výrobce. Tyto přípravky tedy nebudou mít nově nijak cenově regulovanou cenu původce. Na případné významné nárůsty ceny původce u těchto přípravků bude reagováno vyřazením jejich ATC skupiny z cenového rozhodnutí, následně by se jejich cena původce regulovala stanovením maximální ceny výrobce. 

Nově byl upraven rozsah výjimek pro radiofarmaka. Až na některé konkrétní výjimky platí pro všechny přípravky, u kterých je stanoven způsob regulace ceny původce věcným usměrňováním ceny, hranice přípustného meziročního růstu ceny původce maximálně o 3 %. Od 1. ledna 2020 se výjimky týkají také radiofarmak obsahující 90Y, 186Re a 169Er.

V oblasti léčivých přípravků podléhajících věcnému usměrňování ceny se nově umožnilo poskytovatelům lékárenské péče uplatnit k poměrné části pořizovací ceny spotřebovaných materiálů při přípravě individuálně připravovaného léčivého přípravku až 15 % obchodní přirážku k nákupní ceně léčivých látek, pomocných látek a obalů a až 25 % obchodní přirážku k poměrné části pořizovací ceny spotřebovaných registrovaných hromadně vyráběných léčivých přípravků a směsí pomocných látek při výrobě. Zavedení obchodní přirážky u surovin a obalů pro individuálně připravované léčivé přípravky u poskytovatelů lékárenské péče a změna z komponenty na složky bude mít za následek navýšení konečné ceny těchto přípravků.

S ohledem na stabilitu cenové regulace se podíl léčivých přípravků regulovaných pouze obchodní přirážkou oproti roku 2018 téměř nezměnil. V roce 2020 proti roku 2019 je již patrné zvýšení podílu přípravků regulovaných pouze obchodní přirážkou.

V roce 2020 došlo k výraznému poklesu počtu léčivých přípravků regulovaných maximální cenou, který je způsoben také zrušením úhrady (a tedy i regulace maximální cenou) u rok neobchodovaných léčivých přípravků.

V průběhu roku 2020 nedošlo ke změně sazeb maximálních obchodních přirážek daných cenovým předpisem Ministerstva zdravotnictví 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely. Sazby i pro rok 2020 tedy platí od 1. 1. 2019, kdy došlo ke snížení 7. pásma o dva procentní body a snížení sazby v posledním pásmu také o dva procentní body.

V případě léčivých přípravků regulovaných obchodní přirážkou a maximální cenou došlo k zvýšení průměrné ceny v posledním čtvrtletí roku 2020 o 14,53 %, kdy k navýšení průměrné ceny přispělo navýšení obchodovaných cen zejména v nejvyšším cenovém pásmu (nad 10 000 Kč). 

V případě léčivých přípravků regulovaných pouze obchodní přirážkou je při srovnání období posledních čtvrtletí roků 2019 a 2020 patrná vyšší fluktuace průměrné obchodované ceny za balení ve vyšších cenových pásmech.

V roce 2020 nadále platila cenová regulace zdravotnických prostředků zavedená v předchozím období, tj. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2019/CAU ze dne 22. května 2019, který nahradil Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 3/2012/FAR, ze dne 16. dubna 2012.

V oblasti regulace cen zdravotních služeb byl pro rok 2020 vydán Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2020/DZP, ze dne 10. prosince 2019, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů, který byl novelizován Cenovým předpisem Ministerstva zdravotnictví 7/2020/CAU ze dne 17. března 2020 a Cenovým předpisem Ministerstva zdravotnictví, ze dne 14. května 2020. 

Maximální cena specifických zdravotních výkonů je stanovena jako maximální cena a pro rok 2020 byla navýšena z 1,22 Kč na 1,30 Kč.

U zdravotních služeb zubních lékařů došlo v návaznosti na „úhradovou“ vyhlášku (vyhláška č. 428/2020 Sb.) došlo v návaznosti na navýšení cen touto vyhláškou u všech výkonů k aktualizaci výše maximální ceny výkonu. Průměrná cena v roce 2020 za ambulantní stomatologickou péči dle údajů ČSÚ narostla o 8,2 %. 

Maximální cena pro testování metodou PCR byla zavedena v souvislosti s epidemiologickou situací a zamezení šíření onemocnění COVID-19 Cenovým předpisem Ministerstva zdravotnictví 7/2020/CAU a 8/2020/CAU. Regulace byla stanovena maximální cenou bodu ve výši 100 % hodnoty bodu stanovené ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 268/2019 Sb.

2021

Způsob cenové regulace upravuje Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2020/CAU ze dne 10. 12. 2019 o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 5/2020/CAU, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny.

V letech 2020 a 2021 dochází k navýšení podílu přípravků regulovaných pouze obchodní přirážkou. V roce 2020 došlo oproti předchozímu roku k výraznému poklesu počtu léčivých přípravků regulovaných maximální cenou, který je způsoben také zrušením úhrady (a tedy i regulace maximální cenou) u rok neobchodovaných léčivých přípravků; v roce 2021 je již situace v porovnání s předchozím rokem poměrně stabilní. 

V průběhu roku 2020 a 2021 nedošlo ke změně sazeb maximálních obchodních přirážek daných cenovým předpisem Ministerstva zdravotnictví 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely. 

V případě léčivých přípravků regulovaných obchodní přirážkou a maximální cenou došlo k zvýšení průměrné ceny v posledním čtvrtletí roku 2021 o 2,45 %, kdy k navýšení průměrné ceny přispělo navýšení obchodovaných cen zejména v nejnižším cenovém pásmu (0–150 Kč). 

V případě léčivých přípravků regulovaných pouze obchodní přirážkou je při srovnání období posledních čtvrtletí roků 2020 a 2021 patrné snížení průměrné obchodované ceny za balení zejména v nižších cenových pásmech. 

Ke dni 1. 1. 2021 nabyl účinnosti Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 1/2021/OLZP, ze dne 30. 11. 2020, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, nahrazující Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 4/2020/CAU a obsahuje aktualizované ceny (maximální) individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití a je nižší o 5 Kč za gram – nyní je maximální cena 143,75 Kč za gram. 

V roce 2021 nadále platila cenová regulace zdravotnických prostředků zavedená v předchozím období, tj. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2019/CAU ze dne 22. 5. 2019, který nahradil Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 3/2012/FAR, ze dne 16. 4. 2012.

Cenové regulaci podléhá zdravotnický prostředek hrazený plně nebo částečně z veřejného zdravotního pojištění (bez ohledu na skutečnost, zda je zboží v konkrétním případě skutečně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění nebo je plně hradí pacient) na základě předepsání na poukaz a dále zvlášť účtovaný zdravotnický materiál a přímo spotřebovaný materiál.

V oblasti regulace cen zdravotních služeb byl pro rok 2021 vydán Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2021/CAU, ze dne 24. 11. 2020, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů. Tento cenový předpis byl novelizován Cenovým předpisem Ministerstva zdravotnictví 2/2021/CAU ze dne 4. 6. 2021. 

Maximální cena specifických zdravotních výkonů je stanovena v Cenovém předpisu 1/2021/CAU a maximální cena pro rok 2021 navýšena z 1,32 Kč na 1,33 Kč. 

U zdravotních služeb zubních lékařů došlo v návaznosti na „úhradovou“ vyhlášku (vyhláška č. 428/2020 Sb.) došlo v návaznosti na navýšení cen touto vyhláškou u všech výkonů k aktualizaci výše maximální ceny výkonu. 

Průměrná cena v roce 2021 za ambulantní stomatologickou péči dle údajů ČSÚ narostla o 8,7 %.

V roce 2021 platilo Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č. 6/2020/CAU vydané dne 18. 2. 2020, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, které nahradilo Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 1/2019/FAR ze dne 15. 11. 2018. 

Cena bodu pro nesmluvní poskytovatele zdravotních služeb při poskytování neodkladné péče je nově stanovena jako pevná cena, tzn., není možné se od ní odchýlit, jelikož jde o cenu účtovanou v případě, že neexistuje smluvní vztah, a v takovém případě se maximální cena nejeví jako vhodná (a dosavadní maximální cena byla i nyní v praxi aplikována, jako kdyby šlo o cenu pevnou).

Maximální cena pro testování metodou PCR byla stanovena jako maximální cena bodu ve výši 100 % hodnoty bodu a byla také zavedena maximální cena pro samoplátce v případě testování metodou PCR:

 • s účinností od 1. 1. 2021 došlo ke snížení úhrady z veřejného zdravotního pojištění u výkonu detekce nukleové kyseliny SARS-COV-2 pomocí metody PCR z 1 647 Kč na 1 310 Kč, tudíž bylo obdobně i zde navrženo snížení maximální ceny této zdravotní služby pro samoplátce z 1 647 Kč na 1 310 Kč (Cenový předpis 1/2021/CAU). 
 • s účinností od 8. 6. 2021 došlo ke snížení úhrady z veřejného zdravotního pojištění u výkonů detekce nukleové kyseliny SARS-COV-2 pomocí metody PCR z 1 310 Kč na 614 Kč a vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS-COV-2 z 351 Kč na 201 Kč, tudíž bylo obdobně i zde navrženo snížení maximální ceny těchto zdravotních služeb pro samoplátce (Cenový předpis 2/2021/CAU).

Doporučované

Nejčtenější