Novinky

Použití železniční infrastruktury celostátních a regionálních drah

odbor 16 - Cenová politika
odbor 16 - Cenová politika

Vydáno

  • Regulace
  • Cenová regulace a kontrola
  • Ceny
  • Soukromý sektor
  • Železniční doprava
Aktualizováno 23. 6. 2022
  • Aktualizace textu
  • Úprava obsahu, aktualizace textu
  • Úprava nadpisu
  • Aktualizace textu - doplněny údaje za rok 2018
  • Aktualizace textu - doplněny údaje za rok 2019 - 2021

1993

1. 9. 1993 stanovena maximální cena za použití (pronájem) dopravní cesty za vlak a 1 km jízdy 176,00 Kč a dodání elektrické trakční energie za 1 km 17,00 Kč.

1994

1. 1. 1994 zavedena maximální cena za použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních drah.

1995

Beze změny.

1996

Maximální cena za použití železniční vnitrostátní dopravní cesty se nezměnila.

1997

Maximální ceny a podmínky použití železniční vnitrostátní dopravní cesty byly v roce 1997 stejné jako v roce předchozím.

1998

1. 1. 1998 byly zvýšeny maximální ceny za použití železniční vnitrostátní cesty celostátních a regionálních drah o 20,8 % v průměru, z toho pro osobní dopravu o 4,5 % a pro nákladní dopravu o 26,1 %.

1999 - 2002

Beze změny.

2003

1. 1. 2003 byla upravena maximální cena za použití železniční vnitrostátní dopravní cesty celostátních a regionálních drah ze třísložkové na dvousložkovou, a to na složku za řízení provozu a na složku za infrastrukturu dopravní cesty s tím, že ve vzorci pro výpočet maximální ceny za použití železniční vnitrostátní dopravní cesty byly zavedeny nové koeficienty (koeficient zohledňující hmotnost vlaku při provozování dopravní cesty, koeficient zohledňující počet činných hnacích vozidel nezávislé trakce na elektrizovaných tratích, koeficient vztahující se k počtu činných hnacích jednotek). Maximální cena je stanovena zvlášť pro nákladní vlak a osobní vlak. Takto nově stanovená maximální cena byla v průměru o cca 44% nižší ve srovnání s trojsložkovou cenou platnou do 31. 12. 2002.

2004

1. 5. 2004 - maximální cena za použití železniční vnitrostátní dopravní cesty je stanovena bez daně z přidané hodnoty.

2005

1. 7. 2005 - upraveny maximální ceny a určené podmínky za použití železniční vnitrostátní dopravní cesty. Hlavními změnami úpravy je zavedení maximálních cen s ohledem na typ tratě, kterou dopravce využívá (tj. tratě zařazené do evropského železničního systému, ostatní celostátní tratě a tratě regionální) s tím, že maximální ceny byly schváleny ve výši, která představuje zvýšení průměrné ceny pro nákladní vlak o cca 10 %. Současně se změnou maximálních cen byly zavedeny slevy pro stanovené přepravy, které jsou uváděny v prohlášení o dráze vydávaném podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.

2006 - 2008

Beze změny.

2009

1. 1. 2009 – maximální dvousložkové ceny za použití železniční vnitrostátní dopravní cesty dráhy celostátní a drah regionálních pro nákladní vlak a pro vlak osobní přepravy v členění za složku provozování dopravní cesty (řízení provozu) a za složku zajištění provozuschopnosti dopravní cesty (infrastruktura dopravní cesty) byly sníženy o 20 %. Záměrem této úpravy bylo zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy, která je i nadále znevýhodněna proti dopravě silniční.

2010 - 2011

Beze změny.

2012

Nové maximální ceny platné k 1. 1. 2012 byly propočteny na základě vývoje nákladů za období 2009 – 2011. Na základě požadavku Ministerstva dopravy vedeného snahou o kompenzaci snížení rozpočtu kapitoly Ministerstva dopravy na příští rok ze strany Ministerstva financí (dále jen „MF“) byl upraven koeficient znevýhodňující užití železniční cesty s elektrifikací pro dieselová hnací vozidla a to z dosavadních 7,5 % na 25 %. Koeficient zvyšující cenu pro neelektrické lokomotivy, které nesplňují emisní limity, měl dopad zejména na ostatní dopravce mimo České dráhy (ČD). U části hnacích vozidel dopravců, kteří investovali do ekologických úprav motorů, aby tyto splňovaly nové emisní limity, došlo k mírnému poklesu cen za užití dopravní cesty snížením koeficientu ze 7,5 % na 6 %.

2013

Nové maximální ceny platné k 1. 1. 2013 byly propočteny na základě vývoje nákladů za rok 2012 a zvýšeny o 3,3 %. Toto navýšení se dotýkalo jen cen za použití železniční dopravní cesty pro osobní dopravu. U nákladní přepravy se ceny nezměnily, což odpovídá trendu sbližování cen za použití dopravní cesty pro oba druhy dopravy. Na zvýšení nákladů mělo největší vliv zvýšení nákladů na nákup svrškového materiálu (22 mil. Kč ročně) a zvýšení nákladů spojených s provozováním infrastruktury pro osobní vlaky (30 mil. Kč). U nákladní dopravy se předpokládalo ze strany Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) uplatňování nižších nabídkových cen oproti maximálním jako prvek posílení konkurenceschopnosti. Dále se zrušilo uplatňování sankcí pro dopravce při nevyužití objednané přepravní kapacity a případná smluvní ujednání o sankcích se staly předmětem dohody.

2014

Použití železniční dopravní cesty bylo na základě rozsudku Soudního dvora Evropské unie o žalobě Evropské komise proti Lucembursku, Slovinsku a České republice pro nesplnění jejich povinností vyplývajících ze směrnic upravujících fungování odvětví železniční dopravy s účinností od 1. prosince 2013 převedeno z regulace formou maximálních cen do formy věcně usměrňovaných cen.

2015

Beze změny.

2016

V souvislosti s přijetím Prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/909 ze dne 12. 6. 2015, o způsobech výpočtu nákladů přímo vynaložených na provoz železniční dopravy, a dále nabytím účinnosti Směrnice 2012/34/EU, o vytvoření jednotného železničního prostoru, byly určené podmínky stanovené výměrem MF doplněny o některá zpřesnění či doplnění tak, aby byly v souladu s právem EU.

2017

Cenová regulace platí pro dráhy celostátní, dráhy regionální a od 1. 4. 2017 i pro veřejně přístupné vlečky, pro veřejné užití veřejně nepřístupné vlečky a pro užití zařízení služeb pro účely bezprostředně související s provozováním drážní dopravy.

2018

V roce 2018 nebyla provedena žádná úprava pravidel regulace pro užití železniční infrastruktury celostátních a regionálních drah.

2019

V roce 2019 nebyla provedena žádná úprava pravidel regulace cen pro užití železniční infrastruktury celostátních a regionálních drah.

2020

S účinností od 1. 3. 2020 byl výměrem MF č. 02/2020 upřesněn text regulované položky v návaznosti na novelu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, ve které došlo k přečíslování odstavců v § 22a, které vymezují veřejné a neveřejné vlečky.

2021

Regulace této položky byla v roce 2021 beze změny. 

 

Doporučované

Nejčtenější