Novinky

Poštovní služby

odbor 16 - Cenová politika
odbor 16 - Cenová politika

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Ceny
  • Česká pošta
  • Regulace
  • Soukromý sektor
  • Poštovní služby
Aktualizováno 18. 5. 2018
  • Úprava obsahu, aktualizace textu
  • Aktualizace textu - doplněny údaje za roky 2017 a 2018

2005

U vnitrostátních poštovních služeb, jejichž účelem je dodání poštovních zásilek a poukázané peněžní částky, bylo nadále uplatňováno věcné usměrňování cen. Výše těchto cen nesmí překročit stanovené nejvýše přípustné částky.

K 1. 1. 2005 vstoupily v platnost nové maximální limity věcně usměrňovaných cen, cenová hladina vnitrostátních poštovních služeb celkem vzrostla podle údajů Českého statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“) o 15,5 %. Např. u obyčejného psaní standardního do 20 g včetně byla nejvýše přípustná částka zvýšena z 6,50 Kč na 7,50 Kč.

2008

K 1. 1. 2008 proběhlo zvýšení maximálních stropů u vybraných poštovních služeb v rámci věcného usměrňování cen. U vnitrostátních poštovních služeb je dlouhodobě uplatňována regulace cen formou věcného usměrňování. Tyto ceny tvoří, v souladu s danými pravidly, přímo poskytovatel, tj. Česká pošta, s. p., která může ceny jednotlivých produktů měnit v závislosti na vývoji ekonomicky oprávněných nákladů a potřeby přiměřeného zisku. Výše věcně usměrňovaných cen nesmí u základních služeb překročit nejvýše přípustné částky stanovené Ministerstvem financí. U produktu obyčejné psaní standard byly nejvýše přípustné částky zvýšeny ze 7,50 Kč na 10,00 Kč a současně byla zvýšena hmotnost této zásilky z 20 g na 50 g. Zároveň byl počet poštovních produktů se stanovenou nejvýše přípustnou částkou snížen. Z tohoto seznamu byly vyňaty balíky, jejichž trh je plně otevřen konkurenci a většina z těchto zásilek je používána podnikatelskými subjekty a poštovní poukázka C (hotovost-hotovost), jejíž počty v důsledku rozvoje bezhotovostního platebního styku nedosahují významného počtu. Rozsah souboru poštovních služeb podléhajících obecným pravidlům věcného usměrňování cen nebyl měněn.

2010

K 1. 7. 2010 se zvýšila nejvýše přípustná cena pro vnitrostátní poštovní službu „dodejka“ ze stávajících 6 Kč na 10 Kč. Dne 30. 7. 2010 s účinností od 1. 9. 2010 vydal Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) cenové rozhodnutí, kterým změnil maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí.

2011

K 1. 10. 2011 se zvýšila nejvýše přípustná cena pro vnitrostátní poštovní službu „Dodání do vlastních rukou a dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta“ ze stávajících 6,- Kč na 8,- Kč.

ČTÚ vydal dne 7. 7. 2011 cenové rozhodnutí, které se týká zařazení zemí do cenových skupin u balíkové služby do zahraničí, a dne 23. 9. 2011 vydal cenové rozhodnutí, které stanoví novou maximální cenu za službu „dodání do vlastních rukou adresáta“ v zahraničí a aktualizuje zařazení zemí do cenových skupin u balíkové služby do zahraničí.

Podle údajů ČSÚ došlo v roce 2011 (prosinec 2011/prosinec 2010) k nárůstu cen poštovních služeb o 5,7 %.

2013

Rozsah seznamu zboží s regulovanými cenami se v roce 2013 oproti roku 2012 změnil ve dvou případech. Z regulace věcným usměrňováním cen se vypustily ceny za vnitrostátní poštovní služby, kdy v souvislosti s novelou poštovního zákona dochází k přesunu kompetencí na ČTÚ, který ovšem v roce 2013 nevydal v oblasti poštovních služeb žádné rozhodnutí o ceně. Z novely zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o poštovních službách“) vyplývá povinnost pro držitele poštovní licence, tj. Českou poštu, s. p., poskytovat základní poštovní služby za nákladově orientované ceny. Povinnost stanovit ceny základních služeb tak, aby zahrnovaly efektivně a účelně vynaložené náklady a přiměřený zisk, je dána podle ustanovení § 33 odst. 5 zákona o poštovních službách. Povinností ČTÚ je kontrolovat tuto povinnost držitele poštovní licence a její případné porušení sankcionovat. Česká pošta, s. p., jako poskytovatel základních služeb, změnila ceny od 1. 8. 2013. ČTÚ ověřil plnění povinnosti nákladově orientovaných cen.
Ceny poštovních služeb podle údajů ČSÚ vzrostly v roce 2013 o 8,2 %.

2014

Od 1. 1. 2013 přešla působnost v regulaci cen vnitrostátních poštovních služeb z Ministerstva financí na ČTÚ. V oblasti poštovních služeb v roce 2014 nevydal ČTÚ žádné rozhodnutí o ceně.

Ceny poštovních služeb podle údajů ČSÚ vzrostly v roce 2014 o 4,5 %.

2015

ČTÚ v roce 2015 nevydal žádné rozhodnutí o ceně.

Bylo ukončeno správní řízení ve věci sporu o úpravě vzájemných práv a povinností při přístupu do poštovní infrastruktury České pošty, s. p. ČTÚ v rámci správního řízení ověřil účelnost a efektivnost vynaložených nákladů České pošty, s. p. tak, aby mohly být stanoveny nákladově orientované ceny dílčích služeb v rámci přístupu k poštovní infrastruktuře.

Česká pošta, s. p. zvýšila s účinností od 1. 2. 2015 ceny některých základních poštovních služeb. Ke zvýšení cen došlo na základě výše zmíněné zákonné povinnosti poskytovat základní služby za nákladově orientované ceny, kdy jednotkový nárůst nákladů je způsoben dlouhodobým poklesem poptávky po základních poštovních službách. Např. cena doporučeného psaní - standard se v roce 2015 zvýšila z 25 Kč na 34 Kč, cena obyčejného balíku do 2 kg se zvýšila z 52 Kč na 74 Kč. Česká pošta, s. p. dále od 1. 10. 2015 zvýšila ceny zásilek vyšších hmotnostních stupňů pro zákazníky Hybridní pošty.

Průměrné roční ceny poštovních služeb podle údajů ČSÚ meziročně vzrostly o 7,7 %.

2016

ČTÚ v roce 2016 nevydal žádné rozhodnutí o ceně, ale probíhala kontrola za účelem ověření nákladové orientace cen za přístup k prvkům poštovní infrastruktury ve věci sporu, kdy ČTÚ v rámci kontroly ověřoval účelnost a efektivnost vynaložených nákladů České pošty, s. p. tak, aby mohly být stanoveny nákladově orientované ceny pro přístup k jednotlivým prvkům poštovní infrastruktury. Prvky poštovní infrastruktury, ke kterým byl požadován přístup, jsou poštovní přihrádky, dodávací schrány a související soupis úplných informací o umístění dodacích schrán a databáze adres s informacemi o adresátech, kteří požádali o dodávání na jiné než odesílateli uvedené adresy a o jejich nových adresách. Správní řízení ve věci sporu nebylo v roce 2016 ukončeno.

Česká pošta, s. p. zvýšila s účinností od 1. 5. 2016 ceny některých základních poštovních služeb, což v zákonné lhůtě oznámila ČTÚ. Ke zvýšení cen došlo na základě výše zmíněné zákonné povinnosti poskytovat základní služby za nákladově orientované ceny, kdy jednotkový nárůst nákladů je způsoben dlouhodobým poklesem poptávky po základních poštovních službách. Například cena obyčejného psaní - standard se zvýšila z 13 Kč na 16 Kč, ceny doporučeného psaní všech hmotnostních stupňů vzrostly o 4 Kč, o 2 Kč vzrostly ceny obyčejných zásilek do zahraničí.

Průměrné roční ceny poštovních služeb podle údajů ČSÚ meziročně vzrostly o 10,4 %.

2017

ČTÚ v roce 2017 nevydal žádné rozhodnutí o ceně. ČTÚ připravil v roce 2017 novelu vyhlášky č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence. Tato vyhláška stanoví způsob vedení oddělené evidence nákladů a výnosů, metodiku účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazení včetně stanovení přiměřeného zisku a strukturu vykazovaných informací.

Česká pošta, s.p. zvýšila v roce 2017 ceny některých základních poštovních služeb. Nejvýznamnější změnou v oblasti cen základních poštovních služeb v roce 2017 bylo zdražení obyčejných zásilek a doporučených a cenných psaní do zahraničí o 5,- Kč ve všech kategoriích a hmotnostních stupních pro všechny destinace od 1. 1. 2017. U vnitrostátních doporučených balíků a cenných balíků došlo ke zvýšení ceny o 10 Kč. Poštovní poukazy hotovost – účet (poštovní poukázky A) zdražila Česká pošta, s.p. o 1 Kč. Zvýšila se i cena dobírky (z 12 Kč na 14 Kč) a základní cena doplatného za nevyplacené či částečně vyplacené vnitrostátní poštovní zásilky z 5 Kč na 15 Kč. Další zdražení k 1. 2. 2017 a k 1. 7. 2017 se týkala zejména zákazníků hradících poštovní služby Kreditem, případně využívajících tzv. Hybridní poštu.

Průměrné roční ceny poštovních služeb podle údajů ČSÚ meziročně vzrostly o 7,7 %.

2018

Vyhláška č. 404/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence, nabyla účinnosti 1. 1. 2018 a stanovuje novou výši ziskové přirážky v aktualizované podobě pro služby podléhající povinnosti nákladově orientovaných cen (tj. základní služby a služby přístupu k poštovní infrastruktuře) a upravuje strukturu informací vykazovaných ve výsledcích oddělené evidence nákladů a výnosů držitelem poštovní licence. Zisková přirážka k ekonomicky oprávněným nákladům byla snížena z původních 8,7 % na úroveň 6,36 %.

 

Nejčtenější