Novinky

Poštovní služby

odbor 16 - Cenová politika
odbor 16 - Cenová politika

Vydáno

  • Cenová regulace a kontrola
  • Ceny
  • Česká pošta
  • Regulace
  • Soukromý sektor
  • Poštovní služby
Aktualizováno 23. 6. 2022
  • Úprava obsahu, aktualizace textu
  • Aktualizace textu - doplněny údaje za roky 2017 a 2018
  • Aktualizace textu - doplněny údaje za rok 2019 - 2021

2005

U vnitrostátních poštovních služeb, jejichž účelem je dodání poštovních zásilek a poukázané peněžní částky, bylo nadále uplatňováno věcné usměrňování cen. Výše těchto cen nesmí překročit stanovené nejvýše přípustné částky.

K 1. 1. 2005 vstoupily v platnost nové maximální limity věcně usměrňovaných cen, cenová hladina vnitrostátních poštovních služeb celkem vzrostla podle údajů Českého statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“) o 15,5 %. Např. u obyčejného psaní standardního do 20 g včetně byla nejvýše přípustná částka zvýšena z 6,50 Kč na 7,50 Kč.

2008

K 1. 1. 2008 proběhlo zvýšení maximálních stropů u vybraných poštovních služeb v rámci věcného usměrňování cen. U vnitrostátních poštovních služeb je dlouhodobě uplatňována regulace cen formou věcného usměrňování. Tyto ceny tvoří, v souladu s danými pravidly, přímo poskytovatel, tj. Česká pošta, s. p., která může ceny jednotlivých produktů měnit v závislosti na vývoji ekonomicky oprávněných nákladů a potřeby přiměřeného zisku. Výše věcně usměrňovaných cen nesmí u základních služeb překročit nejvýše přípustné částky stanovené Ministerstvem financí. U produktu obyčejné psaní standard byly nejvýše přípustné částky zvýšeny ze 7,50 Kč na 10,00 Kč a současně byla zvýšena hmotnost této zásilky z 20 g na 50 g. Zároveň byl počet poštovních produktů se stanovenou nejvýše přípustnou částkou snížen. Z tohoto seznamu byly vyňaty balíky, jejichž trh je plně otevřen konkurenci a většina z těchto zásilek je používána podnikatelskými subjekty a poštovní poukázka C (hotovost-hotovost), jejíž počty v důsledku rozvoje bezhotovostního platebního styku nedosahují významného počtu. Rozsah souboru poštovních služeb podléhajících obecným pravidlům věcného usměrňování cen nebyl měněn.

2010

K 1. 7. 2010 se zvýšila nejvýše přípustná cena pro vnitrostátní poštovní službu „dodejka“ ze stávajících 6 Kč na 10 Kč. Dne 30. 7. 2010 s účinností od 1. 9. 2010 vydal Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) cenové rozhodnutí, kterým změnil maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí.

2011

K 1. 10. 2011 se zvýšila nejvýše přípustná cena pro vnitrostátní poštovní službu „Dodání do vlastních rukou a dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta“ ze stávajících 6,- Kč na 8,- Kč.

ČTÚ vydal dne 7. 7. 2011 cenové rozhodnutí, které se týká zařazení zemí do cenových skupin u balíkové služby do zahraničí, a dne 23. 9. 2011 vydal cenové rozhodnutí, které stanoví novou maximální cenu za službu „dodání do vlastních rukou adresáta“ v zahraničí a aktualizuje zařazení zemí do cenových skupin u balíkové služby do zahraničí.

Podle údajů ČSÚ došlo v roce 2011 (prosinec 2011/prosinec 2010) k nárůstu cen poštovních služeb o 5,7 %.

2013

Rozsah seznamu zboží s regulovanými cenami se v roce 2013 oproti roku 2012 změnil ve dvou případech. Z regulace věcným usměrňováním cen se vypustily ceny za vnitrostátní poštovní služby, kdy v souvislosti s novelou poštovního zákona dochází k přesunu kompetencí na ČTÚ, který ovšem v roce 2013 nevydal v oblasti poštovních služeb žádné rozhodnutí o ceně. Z novely zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o poštovních službách“) vyplývá povinnost pro držitele poštovní licence, tj. Českou poštu, s. p., poskytovat základní poštovní služby za nákladově orientované ceny. Povinnost stanovit ceny základních služeb tak, aby zahrnovaly efektivně a účelně vynaložené náklady a přiměřený zisk, je dána podle ustanovení § 33 odst. 5 zákona o poštovních službách. Povinností ČTÚ je kontrolovat tuto povinnost držitele poštovní licence a její případné porušení sankcionovat. Česká pošta, s. p., jako poskytovatel základních služeb, změnila ceny od 1. 8. 2013. ČTÚ ověřil plnění povinnosti nákladově orientovaných cen.
Ceny poštovních služeb podle údajů ČSÚ vzrostly v roce 2013 o 8,2 %.

2014

Od 1. 1. 2013 přešla působnost v regulaci cen vnitrostátních poštovních služeb z Ministerstva financí na ČTÚ. V oblasti poštovních služeb v roce 2014 nevydal ČTÚ žádné rozhodnutí o ceně.

Ceny poštovních služeb podle údajů ČSÚ vzrostly v roce 2014 o 4,5 %.

2015

ČTÚ v roce 2015 nevydal žádné rozhodnutí o ceně.

Bylo ukončeno správní řízení ve věci sporu o úpravě vzájemných práv a povinností při přístupu do poštovní infrastruktury České pošty, s. p. ČTÚ v rámci správního řízení ověřil účelnost a efektivnost vynaložených nákladů České pošty, s. p. tak, aby mohly být stanoveny nákladově orientované ceny dílčích služeb v rámci přístupu k poštovní infrastruktuře.

Česká pošta, s. p. zvýšila s účinností od 1. 2. 2015 ceny některých základních poštovních služeb. Ke zvýšení cen došlo na základě výše zmíněné zákonné povinnosti poskytovat základní služby za nákladově orientované ceny, kdy jednotkový nárůst nákladů je způsoben dlouhodobým poklesem poptávky po základních poštovních službách. Např. cena doporučeného psaní - standard se v roce 2015 zvýšila z 25 Kč na 34 Kč, cena obyčejného balíku do 2 kg se zvýšila z 52 Kč na 74 Kč. Česká pošta, s. p. dále od 1. 10. 2015 zvýšila ceny zásilek vyšších hmotnostních stupňů pro zákazníky Hybridní pošty.

Průměrné roční ceny poštovních služeb podle údajů ČSÚ meziročně vzrostly o 7,7 %.

2016

ČTÚ v roce 2016 nevydal žádné rozhodnutí o ceně, ale probíhala kontrola za účelem ověření nákladové orientace cen za přístup k prvkům poštovní infrastruktury ve věci sporu, kdy ČTÚ v rámci kontroly ověřoval účelnost a efektivnost vynaložených nákladů České pošty, s. p. tak, aby mohly být stanoveny nákladově orientované ceny pro přístup k jednotlivým prvkům poštovní infrastruktury. Prvky poštovní infrastruktury, ke kterým byl požadován přístup, jsou poštovní přihrádky, dodávací schrány a související soupis úplných informací o umístění dodacích schrán a databáze adres s informacemi o adresátech, kteří požádali o dodávání na jiné než odesílateli uvedené adresy a o jejich nových adresách. Správní řízení ve věci sporu nebylo v roce 2016 ukončeno.

Česká pošta, s. p. zvýšila s účinností od 1. 5. 2016 ceny některých základních poštovních služeb, což v zákonné lhůtě oznámila ČTÚ. Ke zvýšení cen došlo na základě výše zmíněné zákonné povinnosti poskytovat základní služby za nákladově orientované ceny, kdy jednotkový nárůst nákladů je způsoben dlouhodobým poklesem poptávky po základních poštovních službách. Například cena obyčejného psaní - standard se zvýšila z 13 Kč na 16 Kč, ceny doporučeného psaní všech hmotnostních stupňů vzrostly o 4 Kč, o 2 Kč vzrostly ceny obyčejných zásilek do zahraničí.

Průměrné roční ceny poštovních služeb podle údajů ČSÚ meziročně vzrostly o 10,4 %.

2017

ČTÚ v roce 2017 nevydal žádné rozhodnutí o ceně. ČTÚ připravil v roce 2017 novelu vyhlášky č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence. Tato vyhláška stanoví způsob vedení oddělené evidence nákladů a výnosů, metodiku účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazení včetně stanovení přiměřeného zisku a strukturu vykazovaných informací.

Česká pošta, s.p. zvýšila v roce 2017 ceny některých základních poštovních služeb. Nejvýznamnější změnou v oblasti cen základních poštovních služeb v roce 2017 bylo zdražení obyčejných zásilek a doporučených a cenných psaní do zahraničí o 5,- Kč ve všech kategoriích a hmotnostních stupních pro všechny destinace od 1. 1. 2017. U vnitrostátních doporučených balíků a cenných balíků došlo ke zvýšení ceny o 10 Kč. Poštovní poukazy hotovost – účet (poštovní poukázky A) zdražila Česká pošta, s.p. o 1 Kč. Zvýšila se i cena dobírky (z 12 Kč na 14 Kč) a základní cena doplatného za nevyplacené či částečně vyplacené vnitrostátní poštovní zásilky z 5 Kč na 15 Kč. Další zdražení k 1. 2. 2017 a k 1. 7. 2017 se týkala zejména zákazníků hradících poštovní služby Kreditem, případně využívajících tzv. Hybridní poštu.

Průměrné roční ceny poštovních služeb podle údajů ČSÚ meziročně vzrostly o 7,7 %.

2018

Vyhláška č. 404/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence, nabyla účinnosti 1. 1. 2018 a stanovuje novou výši ziskové přirážky v aktualizované podobě pro služby podléhající povinnosti nákladově orientovaných cen (tj. základní služby a služby přístupu k poštovní infrastruktuře) a upravuje strukturu informací vykazovaných ve výsledcích oddělené evidence nákladů a výnosů držitelem poštovní licence. Zisková přirážka k ekonomicky oprávněným nákladům byla snížena z původních 8,7 % na úroveň 6,36 %.

2019

V oblasti poštovních služeb ČTÚ v roce 2019 nevydal žádné rozhodnutí o ceně. Ze zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů vyplývá povinnost pro držitele poštovní licence, tj. Českou poštu, s.p., poskytovat základní poštovní služby za nákladově orientované ceny. Povinnost stanovit ceny základních služeb tak, aby zahrnovaly efektivně a účelně vynaložené náklady a přiměřený zisk, je dána ustanovením § 33 odst. 5 zákona o poštovních službách.  

Od 1. února 2019 zdražila Česká pošta, s.p. o 3 Kč poštovní poukazy hotovost ‒ účet (typ A) a účet ‒ hotovost (typ B), o 5 Kč pak poukazy hotovost – hotovost (typ C, D). Ke zdražení došlo od tohoto data rovněž u listovních zásilek do zahraničí, a to u obyčejných zásilek, doporučených zásilek a cenných psaní. Zvýšení v nejnižším hmotnostním stupni do 50 g činilo u prioritních zásilek 4 Kč. Stejný hmotnostní stupeň u doporučených zásilek podražil o 13 až 14 Kč, u cenných psaní o 17 až 18 Kč. U těžších zásilek bylo zdražení vyšší. Nejvýznamnější změnou v oblasti cen základních poštovních služeb v roce 2019 byla změna systému zpoplatňování balíků. Od 1. března 2019 jsou balíky namísto stanovení ceny dle hmotnosti zpoplatňovány dle jejich největšího rozměru. Nový systém představuje v některých případech (např. u lehčích, rozměrnějších doporučených balíčků) i několikanásobné zdražení poskytovaných služeb, u méně rozměrných a těžších balíků se cena zvýšila podstatně méně, případně se i snížila. 

Průměrné roční ceny poštovních služeb podle údajů ČSÚ meziročně vzrostly o 5,0 %.

2020

V oblasti poštovních služeb Český telekomunikační úřad v roce 2020 nevydal žádné rozhodnutí o ceně.

Česká pošta, s.p. zvýšila od 1. února 2020 ceny některých základních poštovních služeb, což v souladu s § 33 odst. 9 zákona o poštovních službách oznámila v zákonné lhůtě ČTÚ. Cena služby u zásilek s obchodními názvy Obyčejné psaní a Doporučené psaní došlo ke zvýšení o 7 Kč. Toto zdražení listovních zásilek se týkalo i zvýhodněných cen za podání se Zákaznickou kartou, v rámci Hybridní pošty, při úhradě cen Kreditem a při využití výplatního stroje.

Od 1. února 2020 Česká pošta, s.p. zavedla nový, dvourychlostní, systém doručování listovních zásilek: odesílatelé si od uvedeného data mohou zvolit, zda má být zásilka doručena nejrychlejším možným způsobem, obvykle následující pracovní den po podání za vyšší (standardní) cenu nebo zda si zvolí pomalejší ekonomický režim doručení se slevou. V ekonomickém režimu mají být zásilky dodány zpravidla do druhého pracovního dne po dni podání.

Počínaje datem 1. února 2021 Česká pošta, s.p. zvýšila o 3 Kč ceny doplňkových služeb Dodejka, Dodání do vlastních rukou a Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta u zásilek vnitrostátního styku a Dodejka a Dodání do vlastních rukou adresáta u zásilek mezinárodního styku.

U zásilek do ciziny došlo k rozdělení zásilek do Evropy na zásilky do zemí Evropské unie a mimo tyto země. Současně se zvýšila cena zásilek Obyčejná zásilka-mezinárodní, Doporučená zásilka-mezinárodní, Cenné psaní-mezinárodní v hmotnostních kategoriích nad 100 g do evropských zemí mimo Evropskou unii a u zásilek do zámoří o 11 Kč. U zásilek do 100 g a u zásilek do zemí Evropské unie zůstaly ceny zachovány.

Ke zvýšení cen těchto služeb došlo na základě výše zmíněné zákonné povinnosti poskytovat základní služby za nákladově orientované ceny, kdy jednotkový nárůst nákladů je způsoben dlouhodobým poklesem poptávky po základních poštovních službách. 

V souvislosti s cenovou regulací ČTÚ v oblasti poštovních služeb sleduje a vyhodnocuje vývoj úrovně cen základních služeb a pravidelně přezkoumává jejich cenovou dostupnost zejména s ohledem na spotřebitelské ceny, inflaci a průměrnou mzdu. V roce 2020 toto ověřování provedl ČTÚ dvakrát.

Průměrné roční ceny poštovních služeb podle údajů ČSÚ meziročně vzrostly o 3,3 %.

2021

V oblasti poštovních služeb Český telekomunikační úřad v roce 2021 nevydal žádné rozhodnutí o ceně.

V roce 2021 Česká pošta, s.p. zvýšila ceny svých základních služeb oproti cenám platným k 31. 12. 2020 zejména následovně: 
Česká pošta, s. p. zvýšila od 1. 1. 2021 ceny některých vnitrostátních základních služeb, což v souladu s § 33 odst. 9 zákona o poštovních službách oznámila v zákonné lhůtě ČTÚ. 

Pro smluvní zákazníky – uživatele výplatních strojů, při úhradě cen Kreditem a zákazníky Hybridní pošty zvýšila o 0,50 Kč do té doby zvýhodněné ceny u služby Obyčejné psaní a o 4 Kč zvýšila těmto smluvním zákazníkům zvýhodněné ceny služby Doporučené psaní a Cenné psaní. 

Pro velké (hromadné) odesilatele snížila o 2 % poskytované množstevní slevy u služby Obyčejné psaní v pásmech od 10 mil. Kč ročního obratu podání (včetně). Od uvedeného data dále snížila velkým (hromadným) odesilatelům u služeb Doporučené psaní a Cenné psaní množstevní slevy v pásmech od 5 mil. Kč ročního obratu o 0,75 %, od 10 mil. Kč ročního obratu podání o 3 % a od 100 mil. Kč ročního obratu podání o 4 %. Pro tuto skupinu smluvních zákazníků dále zrušila do té doby poskytované množstevní slevy u služeb Obyčejný balík a Cenný balík.

U základních služeb do zahraničí zdražila Česká pošta, s.p. od 1. 1. 2021 služby Obyčejná zásilka do zahraničí, Doporučená zásilka do zahraničí a Obyčejný tiskovinový pytel do zahraničí tím, že u těchto služeb zrušila do té doby možný levnější režim jejich podání „ekonomický“ a ponechala pouze dražší režim podání „prioritně“; dále o 8 Kč zvýšila základní ceny služby Doporučené psaní do zahraničí a ceny této služby pro zákazníky Hybridní pošty u všech doporučených zásilek adresovaných do zemí Evropské unie (dále jen „EU“) a u doporučených zásilek do váhového stupně do 100 g (včetně) do evropských zemí mimo EU. 

Od 1. 4. 2021 zvýšila Česká pošta, s.p. u vnitrostátních služeb Doporučené psaní prioritní, Doporučené psaní ekonomické, Poštovní poukázka A až D, Dobírková poštovní poukázka A a C, základní ceny a ceny pro odesilatele se Zákaznickou kartou o 5 Kč. 

Od 1. 7. 2021 došlo na základě legislativy EU promítnuté do zákona o dani z přidané hodnoty ke změně pravidel pro příchozí zásilky ze zemí mimo EU do 22 eur, které byly osvobozeny od daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Zásilky se zbožím pro soukromou potřebu fyzických osob do hodnoty 150 eur jsou nově celně projednávány a je jim vyměřena DPH. Limit 45 eur pro osvobození dárkových zásilek od DPH zůstal stejný, zásilky však musí být nově také celně projednány. 

Průměrné roční ceny poštovních služeb podle údajů ČSÚ meziročně vzrostly o 0,2 %.


 

Doporučované

Nejčtenější