Novinky

Nemovitosti hrazené z veřejných prostředků

odbor 16 - Cenová politika
odbor 16 - Cenová politika

Vydáno

  • Regulace
  • Cenová regulace a kontrola
  • Ceny
  • Soukromý sektor
  • Nemovitosti
Aktualizováno 23. 6. 2022
  • Úprava obsahu, aktualizace textu
  • Aktualizace textu - doplněny údaje za rok 2017
  • Aktualizace textu - doplněny údaje za rok 2018
  • Aktualizace textu - doplněny údaje za rok 2019 - 2021

Nemovitosti hrazené z prostředků státu

1995

Cenová regulace se vztahovala jen na kupní ceny nemovitostí, jejichž cena je plně či částečně hrazena z rozpočtových prostředků státu – „z toho jen věci se sjednanou cenou vyšší, než je cena zjištěná oceněním podle zvláštního předpisu“ s odkazem na vyhlášku Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů. Ministerstvo financí stanovovalo maximální cenu na základě návrhu vyšší sjednané ceny, než byla cena zjištěná, který předložil kupující. Součástí návrhu bylo odůvodnění výše ceny sjednané a znalecký posudek pro cenu zjištěnou podle zvláštního předpisu.

1999

U maximálních cen nemovitostí, jejichž cena je hrazena ze státního rozpočtu, byl vypuštěn konec názvu položky „z toho jen věci se sjednanou cenou…“ a v textu položky bylo uvedeno, že maximální cena je cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu s odkazem na zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

2001

Podmínky u maximálních cen nemovitostí doznaly změn v návaznosti na přijetí zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Maximální cenou byla cena zjištěná podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, pokud se neuplatnil postup podle § 12 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. V tomto případě kupující předkládal návrh na sjednání vyšší ceny včetně odůvodnění výše ceny sjednané a znalecký posudek pro cenu zjištěnou podle zákona o oceňování majetku.

2005

Text položky z roku 2001 (ustanovení o možnosti sjednávání vyšších cen bylo intenzivně využíváno zejména Ministerstvem dopravy, v souvislosti se stavbou pozemních komunikací - silničních obchvatů obcí, rekonstrukcí silnic I. třídy, výstavbou rychlostních komunikací a dálnic) byl v zájmu usnadnění výkupů pozemků doplněn tím, že „V případě pozemků oceňovaných postupem podle § 28 odst. 10 vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, je minimální cena zjištěná těchto pozemků 50 Kč/m2.“.

2007

U pozemku zastavěného drahou, dálnicí a silnicí, popřípadě pozemku podle stavebního zákona určeného k zastavění některou z uvedených veřejných pozemních komunikací oceňovaného podle § 28 odst. 7 vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o oceňování majetku, došlo ke zvýšení i diferenciaci minimálních cen pozemků od 40 Kč/m2 pro silnice III. třídy až po 80 Kč/m2 pro dálnice a rychlostní silnice. Řešena je i minimální cena pro dráhu železniční (se zjištěnou minimální cenou 60 Kč/m2 a souběžně byly stanoveny ceny také k usnadnění výkupu pozemků pro protipovodňová opatření zvyšující ceny zjištěné na minimální uvedenou úroveň ve výši 25 Kč/m2 a 50 Kč/m2 podle druhu pozemku.

2008

Řešení přijaté pro rok 2007 bylo pro rok 2008 doplněno stanovením ceny pozemku pro ekologické účely, ve výši 5 Kč/m2 jako nejméně přípustné.

2009

U pozemků, které jsou vykupovány do majetku státu za účelem výstavby železničních drah, dálnic, rychlostních komunikací, se od 1. 1. 2009 zvýšily minimální výkupní ceny o 25 % a u silnic I. třídy o 17 %, zatímco minimální ceny ostatních pozemků pro silnice II. a III. třídy zůstaly beze změny. Minimální ceny u pozemků, na nichž budou umístěny stavby protipovodňových opatření, se zvýšily o 20 % a minimální ceny nestavebních pozemků, určených pro ekologické účely, vzrostly o 50 %. Jedná se o postupné kroky přibližující cenovou úroveň při výkupu těchto pozemků státem reálnému stavu na trhu s nemovitostmi v České republice.

2010

V listopadu 2009 byl přijat zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. V zájmu zabránění možným kolizím při výkladech tohoto zákona byl s účinností od 1. 7. 2010 upraven text příslušné položky tak, že „maximální ceny podle této položky se neuplatní v případech, kdy se postupuje při sjednání kupních cen podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury“.

2013

V roce 2013 byl pouze zpřesněn text položky, kdy byl výčtově specifikován pojem „jiné prostředky státu“ v souladu s rozpočtovými pravidly. Z této regulované skupiny byly navíc od 1. 1. 2013 vyřazeny ty kupující subjekty, které se řídí zákonem č.77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, neboť se na ně zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, nevztahuje.

2015

U způsobu využití pozemku pro dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy došlo ke spojení do jedné skupiny s jednotnou nejméně přípustnou zjištěnou cenou 100 Kč/m2. Ke sloučení došlo i u silnic II. a silnic III. třídy, kdy zjištěná nejméně přípustná cena je shodně 50 Kč/m2.

2016

Beze změny.  

2017

Beze změny.  

2018

Beze změny. 

2019

Beze změny. 

2020

Beze změny. 

2021

Po provedené analýze byla regulace u nemovitostí hrazených zcela nebo zčásti ze státních prostředků s účinností od 1. 1. 2022 zrušena, protože byla shledána obsoletní. 

Vypuštění regulace této položky nemá dopad na určení ceny při úplatném nabývání majetku státem, které již dnes probíhá dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. 

V případech, kdy je postupováno dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a dále v případech, kdy kupujícím je subjekt, na který se vztahuje zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, nebylo možno použít omezení maximální cenou stanovenou regulací MF. 

Doporučované

Nejčtenější