Novinky

Nemovitosti hrazené z veřejných prostředků

odbor 16 - Cenová politika
odbor 16 - Cenová politika

Vydáno

  • Regulace
  • Cenová regulace a kontrola
  • Ceny
  • Soukromý sektor
  • Nemovitosti
Aktualizováno 15. 4. 2019
  • Úprava obsahu, aktualizace textu
  • Aktualizace textu - doplněny údaje za rok 2017
  • Aktualizace textu - doplněny údaje za rok 2018

Nemovitosti hrazené z prostředků státu

1995

Cenová regulace se vztahovala jen na kupní ceny nemovitostí, jejichž cena je plně či částečně hrazena z rozpočtových prostředků státu – „z toho jen věci se sjednanou cenou vyšší, než je cena zjištěná oceněním podle zvláštního předpisu“ s odkazem na vyhlášku Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů. Ministerstvo financí stanovovalo maximální cenu na základě návrhu vyšší sjednané ceny, než byla cena zjištěná, který předložil kupující. Součástí návrhu bylo odůvodnění výše ceny sjednané a znalecký posudek pro cenu zjištěnou podle zvláštního předpisu.

1999

U maximálních cen nemovitostí, jejichž cena je hrazena ze státního rozpočtu, byl vypuštěn konec názvu položky „z toho jen věci se sjednanou cenou…“ a v textu položky bylo uvedeno, že maximální cena je cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu s odkazem na zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

2001

Podmínky u maximálních cen nemovitostí doznaly změn v návaznosti na přijetí zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Maximální cenou byla cena zjištěná podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, pokud se neuplatnil postup podle § 12 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. V tomto případě kupující předkládal návrh na sjednání vyšší ceny včetně odůvodnění výše ceny sjednané a znalecký posudek pro cenu zjištěnou podle zákona o oceňování majetku.

2005

Text položky z roku 2001 (ustanovení o možnosti sjednávání vyšších cen bylo intenzivně využíváno zejména Ministerstvem dopravy, v souvislosti se stavbou pozemních komunikací - silničních obchvatů obcí, rekonstrukcí silnic I. třídy, výstavbou rychlostních komunikací a dálnic) byl v zájmu usnadnění výkupů pozemků doplněn tím, že „V případě pozemků oceňovaných postupem podle § 28 odst. 10 vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, je minimální cena zjištěná těchto pozemků 50 Kč/m2.“.

2007

U pozemku zastavěného drahou, dálnicí a silnicí, popřípadě pozemku podle stavebního zákona určeného k zastavění některou z uvedených veřejných pozemních komunikací oceňovaného podle § 28 odst. 7 vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o oceňování majetku, došlo ke zvýšení i diferenciaci minimálních cen pozemků od 40 Kč/m2 pro silnice III. třídy až po 80 Kč/m2 pro dálnice a rychlostní silnice. Řešena je i minimální cena pro dráhu železniční (se zjištěnou minimální cenou 60 Kč/m2 a souběžně byly stanoveny ceny také k usnadnění výkupu pozemků pro protipovodňová opatření zvyšující ceny zjištěné na minimální uvedenou úroveň ve výši 25 Kč/m2 a 50 Kč/m2 podle druhu pozemku.

2008

Řešení přijaté pro rok 2007 bylo pro rok 2008 doplněno stanovením ceny pozemku pro ekologické účely, ve výši 5 Kč/m2 jako nejméně přípustné.

2009

U pozemků, které jsou vykupovány do majetku státu za účelem výstavby železničních drah, dálnic, rychlostních komunikací, se od 1. 1. 2009 zvýšily minimální výkupní ceny o 25 % a u silnic I. třídy o 17 %, zatímco minimální ceny ostatních pozemků pro silnice II. a III. třídy zůstaly beze změny. Minimální ceny u pozemků, na nichž budou umístěny stavby protipovodňových opatření, se zvýšily o 20 % a minimální ceny nestavebních pozemků, určených pro ekologické účely, vzrostly o 50 %. Jedná se o postupné kroky přibližující cenovou úroveň při výkupu těchto pozemků státem reálnému stavu na trhu s nemovitostmi v České republice.

2010

V listopadu 2009 byl přijat zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. V zájmu zabránění možným kolizím při výkladech tohoto zákona byl s účinností od 1. 7. 2010 upraven text příslušné položky tak, že „maximální ceny podle této položky se neuplatní v případech, kdy se postupuje při sjednání kupních cen podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury“.

2013

V roce 2013 byl pouze zpřesněn text položky, kdy byl výčtově specifikován pojem „jiné prostředky státu“ v souladu s rozpočtovými pravidly. Z této regulované skupiny byly navíc od 1. 1. 2013 vyřazeny ty kupující subjekty, které se řídí zákonem č.77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, neboť se na ně zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, nevztahuje.

2015

U způsobu využití pozemku pro dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy došlo ke spojení do jedné skupiny s jednotnou nejméně přípustnou zjištěnou cenou 100 Kč/m2. Ke sloučení došlo i u silnic II. a silnic III. třídy, kdy zjištěná nejméně přípustná cena je shodně 50 Kč/m2.

2016

Beze změny.  

2017

Beze změny.  

2018

Beze změny. 

Nejčtenější