Novinky

Mléčné výrobky pro žáky

odbor 16 - Cenová politika
odbor 16 - Cenová politika

Vydáno

  • Regulace
  • Cenová regulace a kontrola
  • Ceny
  • Soukromý sektor
  • Mléčné výrobky pro žáky
Aktualizováno 13. 2. 2019
  • Aktualizace textu
  • Úprava obsahu, aktualizace textu
  • Aktualizace textu - doplněny údaje za rok 2017
  • Aktualizace textu - doplněny údaje za rok 2018

2004

K 1. 5. 2004 v souvislosti se vstupem do EU, byl rozšířen seznam zboží s regulovanými cenami o položku mléčné výrobky pro žáky se stanovenými maximálními cenami.

V těchto cenách bylo nezbytné zohlednit výši poskytovaných unijních podpor, stanovených na řadu let dopředu (nařízení Komise (ES) č. 2707/2000, resp. nařízení Komise (ES) č. 816/2004) a výši našich národních výrobkových podpor, schvalovaných každoročně s ohledem na finanční možnosti (nařízení vlády č. 205/2004 Sb.).

2005

Od 20. 9. 2006 nabyly účinnosti nové maximální ceny pro školní rok 2005/2006 na základě nařízení vlády č. 371/2005 Sb., kterým byly schváleny sazby národních podpor pro nový školní rok.

2006

K 1. 9. 2006 nabyly účinnosti nové maximální ceny pro školní rok 2006/2007 na základě nařízení vlády č. 339/2006 Sb., kterým byly schváleny sazby národních podpor pro dodávky mléčných výrobků do škol pro školní rok 2006/2007. Došlo k rozšíření dodávaného sortimentu.

2007

K 1. 9. 2007 nabyly účinnosti nové maximální ceny pro školní rok 2007/2008, zohledňující nové sazby národních podpor, stanovené nařízením vlády č. 211/2007 Sb. ze dne 25. července 2007. V návaznosti na diferenciaci sazeb národních podpor podle 2 druhů používané distribuce ve školách, nově zavedenou tímto nařízením vlády, došlo poprvé i k diferenciaci cen dle druhu použité distribuce. Sortiment mléčných výrobků dodávaných do škol se výrazně rozšířil.

2008

K 1. 1. 2008 bylo do cen mléčných výrobků, platných pro školní rok 2007/2008, nutné promítnout zvýšenou DPH, částečně byl též zohledněn i nárůst ceny mléka na trhu.

Od 1. 2. 2008 došlo k další úpravě maximálních cen na základě změn sazeb podpor ES ze samého konce roku 2007; při té příležitosti bylo přihlédnuto i k aktuálnímu vývoji cen mléka a vlivu DPH.

8. 9. 2008 vstoupily v platnost maximální ceny pro nový školní rok 2008/2009 respektující nové předpisy ES a nařízení vlády č. 319/2008 Sb. ze dne 20. srpna 2008, kterým došlo s účinností od 31. 8. 2008 k ukončení poskytování národních podpor. Zrušení národních podpor vedlo ke zvýšení cen u systému běžné distribuce od 1,80 Kč až 3,50 za kus a u automatů pak od 2,50 Kč až 3,70 Kč za kus. Také se i značně zúžil sortiment podporovaných mléčných výrobků, neboť valná část výrobků dodávaných do škol kvalitativní požadavky ES pro přiznání podpory pro nadlimitní obsah cukru nesplňovala.

2009

Seznam mléčných výrobků se stanovenými maximálními cenami pro školní rok 2008/2009 byl od ledna do června výměry MF 3x rozšiřován následně po schválení dodatečných žádostí o registrace Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“). Tyto „doregistrace“ byly umožněny nařízením vlády č. 319/2008 Sb. Ceny pro školáky byly až do konce června 2009 v důsledku zrušení národních podpor vysoké, došlo však alespoň k rozšíření sortimentu nabízených výrobků.

K 1. 9. 2009 nabyly účinnosti nové maximální ceny pro školní rok 2009/2010, zohledňující jak sazby podpor ES, tak nově opět i sazby našich národních podpor, schválené nařízením vlády č. 238/2009 Sb. ze dne 20. července 2009. Ceny se vlivem obou podpor výrazně snížily, pozitivně působily i obecně nízké ceny nakoupeného mléka, které mlékárny kalkulovaly ve svých výrobcích pro školy; oproti červnu došlo navíc k dalšímu zpestření nabídky pro školáky o dalších 15 nových výrobků.

2010

K 1. 1. 2010 byl seznam mléčných výrobků s maximálními cenami pro školní rok 2009/2010 rozšířen o dodatečně nově zaregistrované výrobky SZIF k dodávkám do škol. K dalšímu rozšíření sortimentu výrobků ve školách došlo od 1. 2. 2010 výměrem MF č. 02/2010 po předchozích dalších sedmi nově schválených registracích SZIF. Tyto dodatečné registrace byly dodávajícím mlékárnám umožněny nařízením vlády č. 238/2009 Sb. ze dne 20. 7. 2009.
Maximální ceny podporovaných mléčných výrobků pro školní rok 2010/2011 byly stanoveny výměrem MF č. 04/2010 ze dne 24. srpna 2010 s účinností od 1. září 2010. Bylo stanoveno celkem 74 maximálních cen. Ceny ve školách jsou vlivem poskytovaných podpor výrazně nižší než v běžné prodejní síti.

2011

Od 1. 1. 2011 se dodávky podporovaných mléčných výrobků do škol uskutečňovaly za ceny podle výměru MF č. 04/2010 ze dne 24. 8. 2010. K 1. 2. 2011 byly výměrem MF č. 02/2011 zvýšeny ceny mléčných výrobků z důvodu výrazně odlišného vývoje cen mléčné suroviny na trhu, než mlékárny předpokládaly. Maximální ceny podporovaných mléčných výrobků pro školní rok 2011/2012 byly stanoveny výměrem MF č. 04/2011 ze dne 24. srpna 2011 s účinností od 1. září 2011. Bylo stanoveno celkem 78 maximálních cen. Ceny mléčných výrobků ve školách jsou vlivem poskytovaných podpor výrazně nižší než v běžné prodejní síti.

2012

Od 1. 1. 2012 byly dodávky podporovaných mléčných výrobků do škol realizovány dle výměru MF č. 01/2012, kterým bylo stanoveno celkem 77 maximálních cen. Vycházelo se přitom z již dříve stanovených maximálních cen, do kterých bylo promítnuto zvýšení DPH od 1. 1. 2012. Maximální ceny pro školní rok 2012/2013 s účinností od 1. 9. 2012 byly stanoveny výměrem MF č. 03/2012 ze dne 20. 8. 2012. Ceny u běžného způsobu distribuce mléčných výrobků, který ve školách převažuje, se nezměnily. Mírně byly pouze zvýšeny ceny některých výrobků distribuovaných ve školách s použitím mléčných automatů.

2013

Od 1. 1. 2013 byly dodávky podporovaných mléčných výrobků do škol realizovány dle výměru MF č. 01/2013, kterým bylo stanoveno celkem 77 maximálních cen. Vycházelo se přitom z maximálních cen stanovených již dříve, s účinností od 1. 9. 2012, do kterých bylo promítnuto zvýšení DPH na 15 %. Maximální ceny pro školní rok 2013/2014 s účinností od 1. 9. 2013 byly stanoveny výměrem MF č. 02/2013. Celkový počet stanovených cen mléčných výrobků (mlék, sýrů, jogurtů, smetanových krémů atp.) se snížil na 67. Ke snížení došlo zejména proto, že jedna z dodávajících mlékáren přerušila pro školní rok 2013/2014 své dodávky do škol. K určité obměně dodavatelů i jejich výrobků jinak ale dochází každoročně. Ceny mléčných výrobků ve školách jsou vlivem poskytovaných podpor výrazně nižší než v běžné prodejní síti. Do programu bylo např. ve školním roce 2012/2013 zapojeno 2 959 škol a mléčné výrobky odebíralo cca 570 tisíc dětí.

2014

Od 1. 1. 2014 byly dodávky podporovaných mléčných výrobků do škol realizovány dle výměru MF č. 01/2014, kterým bylo stanoveno celkem 67 maximálních cen. Maximální ceny pro školní rok 2014/2015 s účinností od 1. 9. 2014 byly stanoveny výměrem MF č. 02/2014. Celkový počet stanovených cen mléčných výrobků (mlék, jogurtů, smetanových krémů apod.) se zvýšil na 78 položek. Ke zvýšení došlo v důsledku rozšíření dodávaného sortimentu výrobků u některých dodavatelů a schválenou registrací dalšího subjektu pro dodávky do škol. Úroveň cen u velké většiny výrobků nedoznala pro školní rok 2014/2015 oproti předchozímu roku změn, jen v některých případech bylo s ohledem na růst cen vstupů třeba cenu pro žáky zvýšit. Do programu bylo ve školním roce 2013/2014 zapojeno 3 001 škol; mléčné výrobky odebíralo cca 586 tis. dětí.

2015

Od 1. 1. 2015 byly dodávky podporovaných mléčných výrobků do škol realizovány dle výměru MF č. 01/2015, kterým bylo stanoveno celkem 78 maximálních cen. Vycházelo se přitom z již dříve stanovených maximálních cen od 1. 9. 2014 pro školní rok 2014/2015.

Maximální ceny pro školní rok 2015/2016 s účinností od 1. 9. 2015 byly stanoveny výměrem MF č. 02/2015. Dodatečně pak byly stanoveny výměrem MF č. 03/2015 s účinností od 1. 11. 2015 ceny dalších 20 dotovaných mléčných výrobků, které nově zaregistroval SZIF. Ceny mléčných výrobků ve školách jsou vlivem poskytovaných podpor výrazně nižší než v běžné prodejní síti. Do programu bylo ve školním roce 2014/2015 zapojeno 3 012 škol a mléčné výrobky odebíralo cca 605,5 tis. dětí.

2016

Od 1. 1. 2016 byly dodávky podporovaných mléčných výrobků do škol realizovány dle výměru MF č. 01/2016, kterým bylo stanoveno celkem 97 maximálních cen. Maximální ceny pro školní rok 2016/2017 s účinností od 1. 9. 2016 byly stanoveny výměrem MF č. 02/2016 a bylo stanoveno 101 cen. Ve školním roce 2015/2016 bylo zapojeno 3 018 škol (v roce 2014/2015 to bylo 3 012 škol) a mléčné výrobky odebíralo cca 625,6 tis. dětí (v roce 2014/2015 to bylo 605,5 tis. dětí).

2017

Od 1. 1. 2017 byly dodávky podporovaných ochucených i neochucených mléčných výrobků do škol realizovány dle cenového výměru MF č. 01/2017, kterým bylo stanoveno celkem 101 maximálních cen. Vycházelo se přitom z již dříve stanovených maximálních cen v roce 2016 pro školní rok 2016/2017.

Od 1. 9. 2017 jsou neochucené mléčné výrobky v rámci školního projektu dodávány žákům bezplatně.

Celkem se do projektu „Mléko do škol“ pro školní rok 2017/2018 zapojilo 3 862 základních a středních škol s počtem 920 857 žáků. Celková podpora ze zdrojů EU a ČR činila 278 095 114 Kč.

2018

Nově byly k 1. 1. 2018 zařazeny sýrové výrobky z Polska, jejichž cenový návrh byl předložen v listopadu 2017. U neochucených mléčných výrobků pro školáky jsou s účinností od 1. 12. 2018 stanoveny maximální ceny pro nově uváděné výrobky schválené do školního programu a byly vyřazeny staré výrobky, které již nesplňují podmínky tohoto programu. 

Doporučované

Nejčtenější