Novinky

Doprava osobní vnitrostátní autobusová

odbor 16 - Cenová politika
odbor 16 - Cenová politika

Vydáno

 • Cenová regulace a kontrola
 • Regulace
 • Ceny
 • Soukromý sektor
 • Autobusová doprava
Aktualizováno 23. 6. 2022
 • Aktualizace textu
 • Úprava obsahu, aktualizace textu
 • Aktualizace textu - doplněny údaje za rok 2017
 • Aktualizace textu - doplněny údaje za rok 2018
 • Aktualizace textu - doplněny údaje za rok 2019 - 2021

1991

1. 1. 1991 maximální ceny jízdného stanoveny na předliberalizační úrovni.

1992

1. 7. 1992 maximální ceny jízdného zvýšeny:

 • u obyčejného o 20 %
 • u dělnického o 100 %

1993

1. 1. 1993 zrušena kategorie dělnického jízdného.

1. 4. 1993 maximální ceny jízdného zvýšeny o 10 %.

1. 9. 1993 zvýšeny maximální ceny obyčejného jízdného o 10 %, jízdného pro tělesně postižené občany o 40 %, žákovského jízdného o 100 %.

1994

1. 7. 1994 zrušeny maximální ceny obyčejného jízdného a ceny převedeny do věcného usměrňování.

1. 9. 1994 zvýšeno žákovské jízdné o 100 %.

1995

1. 1. 1995 byla v rámci věcného usměrňování cen jízdného pro účely propočtu zisku aktualizována pořizovací cena autobusu ze 1,5 mil. Kč na 1,7 mil. Kč. Toto opatření se odrazilo v navýšení cenové hladiny jízdného v pravidelné autobusové dopravě od 1. 1. 1995 o cca 4 %.

1996

1. 1. 1996 byla pro účely věcného usměrňování cen zvýšena pořizovací cena autobusu ze 1,7 mil. Kč na 2,1 mil. Kč a současně zkrácena doba odpisování vozového parku z 10 na 8 let. V návaznosti na toto opatření stouply ceny (jízdné) v osobní autobusové dopravě v průměru o 16 %.

1997

1. 1. 1997 byla upravena pravidla věcného usměrňování cen osobní vnitrostátní autobusové dopravy. V rámci nich byla opět aktualizována pořizovací cena autobusu z 2,1 mil. Kč na 2,5 mil. Kč. Ceny jízdného se zvýšily o cca 7,5 %.

1998

1. 1. 1998 byla v rámci pravidel věcného usměrňování cen osobní vnitrostátní autobusové dopravy pro účely propočtu zisku a oprávněných nákladů aktualizována pořizovací cena autobusu z 2,5 mil. Kč na 2,79 mil. Kč a současně reagováno na vzestup cen nafty v předchozích dvou letech a změnu spotřebních daní pro rok 1998. Odhad navýšení celkové cenové hladiny linkové autobusové dopravy se pohyboval okolo 9 %. Skutečnost roku 1998 však dosáhla pouze cca 4 %.

1999

K 1. 1. 1999 byla aktualizována výchozí cenová základna pro věcné usměrňování cen v roce 1999 podle skutečně realizovaných průměrných cen za všechny dopravce v roce 1998. Současně byla z pravidel věcného usměrňování vypuštěna možnost promítání růstu provozních nákladů (příznivý vývoj cen pohonných hmot). Zvýšení cen se odhadovalo na cca 8 %. Skutečný vykázaný růst jízdného však byl pouze 2,4 %.

2000

Věcně usměrňované ceny se v průběhu roku zvýšily v průměru o 6,9 %.

2001

Pokračovalo věcné usměrňování cen. Během roku se ceny zvýšily o cca 8 %.

2002

1. 1. 2002 - v rámci pravidel věcného usměrňování cen osobní vnitrostátní autobusové dopravy pro účely propočtu přiměřeného zisku a ekonomicky oprávněných nákladů byla aktualizována pořizovací cena autobusu z 3 mil. Kč na 3,2 mil. Kč a současně snížením koeficientu růstu provozních nákladů (z 1,08 v roce 2001 na 1,01 v roce 2002) reagováno na příznivý vývoj cen pohonných hmot. Dále byla upravena základna pro propočet věcně usměrňované ceny jízdného v roce 2002 podle skutečně realizovaných cen jízdného za všechny dopravce v roce 2001. Odhad možného navýšení jízdného byl cca 8%, skutečnost r. 2002 však dosáhla cca 1,7 %.

2003

Pokračovalo věcné usměrňování cen. Snížením koeficientu růstu provozních nákladů (z 1,01 v roce 2002 na 1,00 v roce 2003) bylo reagováno na příznivý vývoj cen pohonných hmot.

V roce 2003 dopravci neprovedli úpravy cen jízdného a jízdné nezvyšovali.

2004

V rámci pravidel věcného usměrňování cen pro účely propočtu přiměřeného zisku a ekonomicky oprávněných nákladů byl pro rok 2004 koeficient růstu provozních nákladů z důvodu zvýšení spotřební daně pohonných hmot zvýšen z 1,00 v roce 2003 na 1,02 v roce 2004. V roce 2004 někteří dopravci provedli úpravy cen jízdného, změnami jízdného došlo k navýšení jízdného o cca 1,6 %.

K 1. 7 2004 se pro občany – držitele průkazů ZTP a ZTP/P v souladu s novelou vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, změnila sleva z jízdného z 62 % na 75 %. Zlevněné jízdné pro tuto skupinu cestujících je maximálně ve výši 25 % plného (obyčejného) jízdného stanovené dopravcem.

K 1. 9. 2004 bylo v souladu s usnesením vlády č. 624/2003 zavedeno zlevněné jízdné pro žáky a studenty všech škol v ČR do věku 26 let, kteří plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání ve střední, vyšší odborné nebo speciální škole v denní nebo prezenční formě studia k dojíždění z místa trvalého pobytu do místa sídla školy k účasti na školním vyučování nebo praktickém vyučování, praktické přípravě či praktické výuce a praxi.
Žáci škol ve věku do 15 let se přepravují za zlevněné jízdné – maximálně za 37,5 % plného (obyčejného) jízdného uplatňovaného dopravcem, žáci a studenti škol ve věku od 15 let do 26 let se přepravují za zlevněné jízdné – maximálně za 75 % plného (obyčejného) jízdného uplatňovaného dopravcem.

2005

Jízdné zůstává nadále regulováno věcným usměrňováním ceny s tím, že dopravci jsou povinni poskytovat slevy pro určité kategorie cestujících. V rámci pravidel věcného usměrňování cen pro účely propočtu přiměřeného zisku a ekonomicky oprávněných nákladů byl pro rok 2005 koeficient růstu provozních nákladů zvýšen z 1,02 v roce 2004 na 1,03 v roce 2005 a byla zvýšena základna pro propočet věcně usměrňované ceny jízdného v průměru o cca 2,18 %.
1. 9. 2005 - upraveny určené podmínky pro žákovské jízdné a nárok na žákovské jízdné byl rozšířen i pro žáky a studenty denního studia navštěvující školu v zahraničí, tj. těmto žákům a studentům je přiznávána sleva z místa trvalého bydliště do státní hranice.

2006

V rámci pravidel věcného usměrňování cen pro účely propočtu přiměřeného zisku a ekonomicky oprávněných nákladů byl pro rok 2006 koeficient růstu provozních nákladů zvýšen z 1,03 v roce 2005 na 1,05 v roce 2006 a byla zvýšena cena autobusu z 3,2 mil. Kč na 3,3 mil. Kč.

K 1. 1. 2006 byla v souvislosti s přijetím zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, zrušena bezplatná přeprava důchodců – držitelů průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederací politických vězňů České republiky, Ústřední radou Svazu PTP-VTNP a Sdružením bývalých politických vězňů České republiky.

2007

V rámci pravidel věcného usměrňování cen pro účely propočtu přiměřeného zisku a ekonomicky oprávněných nákladů byl pro rok 2007 koeficient růstu provozních nákladů zvýšen z 1,05 v roce 2006 na 1,10 v roce 2007 a byla zvýšena cena autobusu z 3,3 mil. Kč na 3,5 mil. Kč. Pro účely výpočtu přiměřeného zisku byl doplněn vzorec pro jeho výpočet, který tak nahradil dosud použitý slovní popis, a dále byly nadefinovány investice související s provozováním linkové dopravy.

K 1. 1. 2007 byly u žákovského jízdného upraveny určené podmínky pro trvalý pobyt žáka a studenta tak, aby na tuto slevu dosáhly i děti ve střídavé péči rozvedených rodičů, kdy dítě může prokázat pouze jedno trvalé bydliště, nebo děti cizích státních příslušníků na území ČR, kde mohou plnit povinnou školní docházku nebo se připravovat na budoucí povolání na střední nebo vysoké škole (za stejných podmínek jako občané ČR).

2008

V rámci pravidel věcného usměrňování cen pro účely propočtu přiměřeného zisku a ekonomicky oprávněných nákladů byl pro rok 2008 koeficient růstu provozních nákladů změněn z 1,10 v roce 2007 na 1,083 v roce 2008 a byla zvýšena cena autobusu z 3,5 mil. Kč na 4,0 mil. Kč. V souladu se změnou výše daně z přidané hodnoty z 5 % na 9 % byly s účinností od 1. 1. 2008 upraveny ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrněného jízdného.

2009

V rámci pravidel věcného usměrňování cen pro účely propočtu přiměřeného zisku a ekonomicky oprávněných nákladů byl pro rok 2009 koeficient růstu provozních nákladů změněn z 1,083 v roce 2008 na 1,063 v roce 2009 a byla zvýšena cena autobusu ze 4,0 mil. Kč na 4,4 mil. Kč.

2010

V rámci pravidel věcného usměrňování cen pro účely propočtu přiměřeného zisku a ekonomicky oprávněných nákladů zůstal pro rok 2010 koeficient růstu provozních nákladů 1,063. Z důvodu zvýšení snížené sazby DPH z 9 % na 10 % s účinností od 1. 1. 2010 byly upraveny ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného.

2011

K 1. 2. 2011 byla na základě přijatého zákona č. 425/2010 Sb., změna zákonů o platu a dalších náležitostech představitelů státní moci, zrušena bezplatná přeprava představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců.

2012

Pravidla pro věcné usměrňování cen pro účely propočtu přiměřeného zisku a ekonomicky oprávněných nákladů nebyla měněna pro rok 2012 a i koeficient růstu provozních nákladů zůstal ve výši 1,063. Ve vzorci pro výpočet zisku se pouze upravila vstupní pořizovací cena autobusu ze 4,4 mil. Kč na 4,5 mil. Kč. V určených podmínkách pro přiznání nároku na žákovské jízdné byl upraven termín „bydliště“ žáka a byla vypuštěna podmínka místa trvalého pobytu žáka na území ČR. Ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného byly upraveny o dopad ze zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 %.

2013

Pravidla pro věcné usměrňování cen pro účely propočtu přiměřeného zisku a ekonomicky oprávněných nákladů nebyla měněna pro rok 2013 a i koeficient růstu provozních nákladů zůstal ve výši 1,063. Ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného byly upraveny o dopad ze zvýšení snížené sazby DPH z 14 % na 15 %.

2014

Pravidla pro věcné usměrňování cen pro účely propočtu přiměřeného zisku a ekonomicky oprávněných nákladů nebyla měněna pro rok 2014 a i koeficient růstu provozních nákladů zůstal ve výši 1,063. Ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného nebyly upravovány.

ČSÚ vykázal za rok 2014 nárůst cen osobní autobusové dopravy o 0,6 %.

2015

V celém období let 2006 – 2015 byla osobní vnitrostátní doprava regulována věcným usměrňováním ceny s tím, že dopravci byli povinni poskytovat slevy pro určité kategorie cestujících. V pravidlech pro věcné usměrňování cen pro účely výpočtu přiměřeného zisku a ekonomicky oprávněných nákladů byl upraven postup pro určení počtu vozidel dopravce nezbytných pro zajišťování linkové dopravy, na základě kterého je v počtu vozidel zohledněna jeho velikost rozdílnou výší koeficientu, a to v členění pro autobusy, mikrobusy a osobní automobily. Ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného pro rok 2015 nebyly upravovány.

2016

V roce 2016 nedošlo k žádné zásadní změně v oblasti pravidel pro výpočet věcně usměrňovaných cen obyčejného (plného) jízdného s tím, že dopravci jsou povinni poskytovat slevy pro určité kategorie cestujících.

2017

V rámci pravidel pro výpočet věcně usměrňovaných cen jízdného se zvýšil koeficient „n“ zohledňující roční růst provozních nákladů z 1,063 v roce 2016 na 1,19 v roce 2017, a to ve vazbě na výsledek jednání vlády, zaměstnavatelů a odborů o odměňování řidičů v linkové dopravě (přeřazení řidičů z 3. skupiny do 5. skupiny prací v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb.). Pro účely výpočtu přiměřeného zisku byla zvýšena cena vozidla na 4,7 mil. Kč.

Podle údajů ČSÚ se průměrná cena v osobní silniční linkové dopravě v roce 2017 nezměnila.

2018

Vláda dne 27. března 2018 přijala usnesení č. 206/2018 o zavedení nové slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory, děti, žáky a studenty. V této souvislosti Ministerstvo financí vydalo novelu Výměru MF č. 01/2018, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami s účinností od 1. září 2018 (viz Výměr MF č. 02/2018 uveřejněný v Cenovém věstníku 5/2018).

Nové slevy z jízdného jsou stanoveny ve výši 75 % z plného (obyčejného) jízdného pro cestující ve věku 6 – 18 let, žáky a studenty ve věku 18 – 26 let a pro cestující starší 65 let. Všichni dopravci provozující veřejnou linkovou osobní vnitrostátní pravidelnou silniční dopravu jsou povinni nové slevy z jízdného poskytovat, pokud cestující splní podmínky pro její přiznání. Všem dopravcům jsou nové státem nařízené slevy kompenzovány prostřednictvím Ministerstva dopravy. Kompenzace nových slev se týká dopravců provozujících dopravu v rámci závazku veřejné služby v přepravě cestujících i mimo něj. 

2019

Jízdné v osobní vnitrostátní silniční linkové dopravě je regulováno věcným usměrňováním ceny s tím, že dopravci jsou povinni poskytovat slevy pro určité kategorie cestujících. 

V rámci pravidel pro výpočet věcně usměrňovaných cen jízdného zůstal i pro rok 2019 koeficient „n“ zohledňující roční růst provozních nákladů ve výši 1,19. Pro účely výpočtu přiměřeného zisku zůstala cena vozidla ve výši 4,7 mil. Kč.

Z důvodu přeřazení Pozemní hromadné pravidelné dopravy cestujících ze snížené sazby daně do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty tj. z 15 % na 10 % byly Výměrem MF č. 02/2019 s účinností od 1. 2. 2019 upraveny ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného ve veřejné linkové osobní vnitrostátní pravidelné silniční dopravě uvedené v příloze č. 7 k výměru MF.

Výměrem MF č. 05/2019 je pro účely určení výše kompenzace slev z jízdného s účinností od 1. 1. 2020 zaveden „finanční limit“. Sleva se nově počítá z výše jízdného reálně uplatněného (tj. zaplaceného), maximálně ovšem ze „zastropované“ částky jízdného, tj. z jízdného ve výši finančního limitu definovaného Ministerstvem dopravy v metodickém pokynu.

Podle ČSÚ se průměrná cena v roce 2019 v osobní silniční linkové dopravě snížila o 6,6 %.

2020

V rámci pravidel pro výpočet věcně usměrňovaných cen jízdného zůstal i pro rok 2020 koeficient „n“ zohledňující roční růst provozních nákladů ve výši 1,19. Pro účely výpočtu přiměřeného zisku zůstala cena vozidla ve výši 4,7 mil. Kč.

V příloze č. 7 byly po projednání s Ministerstvem dopravy upřesněny druhy průkazů, kterými se prokazuje věk žáků a studentů pro státem zaručený nárok na slevu z jízdného.

Podle ČSÚ se průměrná cena v roce 2020 v osobní autobusové dopravě zvýšila o 2,3 %.

2021

Jízdné v osobní vnitrostátní silniční linkové dopravě je regulováno věcným usměrňováním ceny s tím, že dopravci jsou povinni poskytovat slevy pro určité kategorie cestujících. 

V rámci pravidel pro výpočet věcně usměrňovaných cen jízdného zůstal i pro rok 2021 koeficient „n“ zohledňující roční růst provozních nákladů roku 2021 ve stejné výši jako v roce 2020, tj. ve výši 1,19. Pro účely výpočtu přiměřeného zisku i zde zůstala cena vozidla ve stejné výši jako v roce minulém – tj. ve výši 4,7 mil. Kč. Ve výměru MF č. 01/2021 u této položky byly provedeny zejména legislativně-technické změny. 

Podle ČSÚ se průměrná cena v roce 2021 v osobní autobusové dopravě zvýšila o 2,3 %.


 

Doporučované

Nejčtenější