Novinky

Výklad bodu 12. položky č. 2 části II. ve výměru MF č. 01/2018

odbor 16 - Cenová politika
odbor 16 - Cenová politika

Vydáno

  • Regulace
  • Cenová regulace a kontrola
  • Soukromý sektor
  • Stanovisko
  • Výměr MF

Platné znění:

„12. Přiměřený zisk zajišťující přiměřenou návratnost použitého kapitálu (PZNK) se vypočítá podle vzorce:

PZNK = OPK x WACC
kde:
OPK je celková hodnota kapitálu použitého pro potřeby výroby a prodeje zboží s regulovanou cenou,
WACC je míra výnosnosti použitého kapitálu stanovená Ministerstvem financí.

K přiměřenému zisku, zajišťujícímu návratnost použitého kapitálu (PZNK), lze v odůvodněných případech přičíst částku, která byla využita a skutečně vyčerpána nad hodnotu finančních prostředků podle plánu financování obnovy pokrytých vlastními a cizími zdroji v příslušném roce. Tato hodnota může být zahrnuta do přiměřeného zisku pouze za podmínky, že jde o společnost, která je vedle výroby a prodeje zboží s regulovanou cenou zároveň vlastníkem používané infrastruktury.

Finanční prostředky podle předchozího odstavce se evidují prokazatelným způsobem a nelze je využít pro financování jakýchkoli jiných aktivit subjektu. Deponují se na samostatně vedeném účtu, zřízeném u peněžního ústavu a jejich čerpání přímo souvisí s činnostmi podle plnění plánu financování obnovy, charakterizovanými jako rekonstrukce či modernizace, v souladu s právním předpisem upravujícím daň z příjmu. V prvním roce postupu podle předchozího odstavce se limit meziročního tempa růstu zisku (CPZ) stanovený v bodě 19. neuplatní pro subjekty splňující uvedená kritéria.“

Výklad:

Uvedené ustanovení v bodu 12. položky č. 2 má za cíl umožnit vodárenským subjektům fungujícím v tzv. smíšeném modelu provozování v rámci přiměřeného zisku generovat zdroje, které jsou tyto subjekty povinny plánovat a vytvářet v souladu s Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací (dále jen „plán financování obnovy“) zpracovávaných podle zákona o vodovodech a kanalizacích. Protože firmy fungující ve smíšeném modelu provozování nemají možnost inkasovat zdroje v podobě nájemného kryjícího v zásadě odpisy pronajímaného majetku vlastníku a přiměřený zisk s tímto majetkem souvisejícím, pravidla cenové regulace umožňují krytí tohoto výpadku zdrojů uvedeným způsobem. Přirozenou podmínkou pro zahrnutí takovýchto prostředků do přiměřeného zisku je zapracování příslušných objemů do plánu financování obnovy podloženého konkrétními plánovanými akcemi ve prospěch obnovy, udržování, rekonstrukce a modernizace tohoto majetku a jeho rozšiřování. Prvotní podmínkou je tedy jejich zdůvodnění plánem financování obnovy. Další podmínkou je, že do částky promítané do přiměřeného zisku lze zahrnout jen rozdíl mezi částkou vyplývající jako potřebnou pro generování plánu financování obnovy v příslušném kalkulačním období a mezi odpisy firmy z majetku vztahujícího se k vodohospodářské činnosti vytvořenými v tomto kalkulačním období v souladu s předpisy upravujícími oblast účetnictví. Tento rozdíl, který je způsobilý pro zahrnutí do přiměřeného zisku, musí být pro následné ověření a kontrolu doložitelný, že po stanoveném období akumulace prostředků skutečně byl využit a vyčerpán pro stanovený účel v souladu s plánem financování obnovy a ani v následujících účetních obdobích nebyl použit na jiný účel.

Nejčtenější