Novinky

Stanovení výše náhrady škody

odbor 16 - Cenová politika
odbor 16 - Cenová politika

Vydáno

  • Náhrady škody
  • Stanovisko
  • Regulace
  • Cenová regulace a kontrola
  • Soukromý sektor

Dotaz:

Může obec na základě zákona o cenách stanovit výši náhrady škody?

Odpověď:

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „zákon o cenách“) obsahuje v § 1 odst. 4 tzv. negativní vymezení předmětu jeho úpravy. V případech zde uvedených se nejedná o ceny ve smyslu peněžních částek sjednaných mezi prodávajícím a kupujícím zboží ve smyslu legislativní zkratky uvedené v § 1 odst. 1. Zákon o cenách dále v § 1 odst. 6 stanoví, že orgány oprávněné k regulaci cen podle tohoto zákona jsou uvedeny v zákonu upravujícím působnost orgánů České republiky v oblasti cen, a obdobně pak v § 14 odst. 1 stanoví, že cenovou kontrolu podle tohoto zákona provádějí cenové kontrolní orgány uvedené ve zvláštním právním předpisu. V obou případech se jedná o zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů. Cenové orgány a cenové kontrolní orgány uvedené v tomto „kompetenčním zákonu“ provádějí cenovou regulaci a cenovou kontrolu podle zákona o cenách, jedná se tedy o regulaci a kontrolu cen sjednávaných ve smyslu definice uvedené v zákonu o cenách.

Jestliže některé oblasti jsou vyloučeny z předmětu úpravy zákona o cenách, nemůže se na tyto oblasti vztahovat ani působnost v cenové regulaci a v cenové kontrole. Nelze tedy dovozovat, že by obec mohla stanovit maximální ceny náhrady škody. Je třeba respektovat skutečnost, že obec může regulovat ceny pouze v rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí Ministerstva financí (toto rozhodnutí však otázku náhrady škody neupravuje) a dále, že na náhrady škody se zákon o cenách nevztahuje. Náhrada škody se zcela vymyká definici ceny podle zákona o cenách, neboť podle nového občanského zákoníku se škoda nahrazuje prvotně uvedením do předešlého stavu a náhrada škody v penězích se přiznává až na zvláštní žádost poškozeného. Absentuje zde projev vůle prodávajícího a kupujícího dohodnout se o ceně za poskytnuté plnění.

Nejčtenější