Novinky

Nájemné za schránku v „kolumbáriu“ (v úložišti jednotlivých uren)

odbor 16 - Cenová politika
odbor 16 - Cenová politika

Vydáno

  • Regulace
  • Cenová regulace a kontrola
  • Stanovisko
  • Soukromý sektor

Dotaz:

Podléhá nájemné za schránku v „kolumbáriu“ regulaci cen?

Odpověď:

Nájemné za schránku v „kolumbáriu“ nepodléhá regulaci cen formou úředně stanovené ceny určené pro nájem z pozemků podle položky č. 2 oddílu A části I. výměru MF č. 01/2018, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (Cenový věstník částka 13/2017).

„Kolumbárium“ má různé formy, předmětem poskytovaného plnění je v těchto případech pronájem určitého prostoru v budově nebo ve stavbě, a nikoliv pronájem konkrétního pozemku, ke kterému by se vztahovala regulace podle výše uvedené položky č. 2. Konkrétní výše nájemného se sjednává dohodou zainteresovaných stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem cenové regulace v případě „kolumbárií“ jsou pouze ceny za služby hřbitovní poskytované na veřejném pohřebišti (jde buď o položku číslo 10 oddílu B části I. nebo položku číslo 11 části II. výměru). To platí v případech „kolumbária“ zpravidla umístěných na veřejných pohřebištích, kdy s nájmem schránky je spojeno poskytování hřbitovních služeb.

Nejčtenější