Novinky

Odkup pozemku pod silnicí

odbor 16 - Cenová politika
odbor 16 - Cenová politika

Vydáno

  • Regulace
  • Cenová regulace a kontrola
  • Soukromý sektor
  • Stanovisko
  • Prodej pozemků

Dotaz:

Může Krajský úřad při odkupu pozemku pod silnicí III. třídy do majetku kraje uplatnit kupní cenu ve výši 50,- Kč/m2 podle písmene b) položky č. 1 části I. oddílu A výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami; tzn., musí dodržet úředně stanovenou maximální cenu?

Odpověď:

Cenová regulace formou maximálních cen při nákupu nemovitostí se vztahuje pouze na ty případy, které vyhovují určeným podmínkám, uvedeným v položce č. 1 části I. oddílu A výměru MF č. 01/2017, tedy na ty případy, kdy v pozici kupujícího je stát, resp. subjekty v této položce vyjmenované. Na nemovitosti nakupované kraji či obcemi se tedy nevztahuje. Prodej pozemků pod komunikacemi III. třídy se v daném případě realizuje za ceny, sjednané dohodou mezi vlastníkem pozemku a krajem, který je vlastníkem komunikace. Výše kupní ceny by přitom měla vycházet z ceny pozemků v místě a čase obvyklé.

Nejčtenější