Novinky

Věřitelé

oddělení 3503 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3503 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

 • Poskytovatel úvěru
 • Regulace
 • Soukromý sektor
 • Spotřebitelský úvěr
 • Úvěr
 • Věřitel

Pro věřitele (poskytovatele)
Pro věřitele (poskytovatele) Informace v zákoně č. 145/2010 Sb.

Vstup do odvětví

Vstup do odvětví (příloha 2 živnostenského zákona, § 25 a § 26 zákona)

Bankovní poskytovatelé úvěru

Bankovní poskytovatelé spotřebitelského úvěru

Za bankovní poskytovatele spotřebitelského úvěru považujeme úvěrové instituce, tj. banky a spořitelní a úvěrní družstva. Jejich zvláštní postavení vyplývá ze skutečnosti, že jsou jako jediné oprávněné k přijímání vkladů od veřejnosti (nebo od členů v případě spořitelních a úvěrních družstev).

Činnost úvěrových institucí není živností. Oprávnění k provozování činnosti banky vzniká na základě udělení licence Českou národní bankou, která v něm vymezí rozsah povolených činností, jednou z těchto činností je i poskytování úvěrů a půjček veřejnosti. Podobně spořitelní a úvěrní družstva provozují činnost na základě povolení k činnosti spořitelního a úvěrního družstva udělovaného Českou národní bankou.

Nebankovní poskytovatelé úvěru

Nebankovní poskytovatelé úvěru

Všechny ostatní subjekty legálně poskytující úvěr v České republice podnikají na základě živnostenského oprávnění. Zákon o spotřebitelském úvěru nově stanovuje, že oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru je živností vázanou s názvem Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Pro úspěšné ohlášení této živnosti musí podnikatel prokázat kromě splnění všeobecných podmínek provozováni živnosti, také splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, kterými je v případě vázaných živností odborná způsobilost.

Vyžadovaná odborná způsobilost:

 1. střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo
 2. osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
 3. 3 roky praxe v oboru.

Zprostředkovatelé úvěru

Zprostředkovatelé úvěru

Jak už název nové vázané živnosti (viz výše) sám napovídá, zprostředkovatelé budou muset při ohlašování této živnosti splňovat stejné podmínky jako nebankovní poskytovatelé úvěru.

Poskytování spotřebitelského úvěru v přechodném období

Poskytování spotřebitelského úvěru v přechodném období

Podnikatel z nebankovního sektoru, který ke dni 1. ledna 2011 poskytoval spotřebitelský úvěr v rámci volné živnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, může v této činnosti pokračovat po dobu jednoho roku, tj. do 31. prosince 2011. Do té doby musí poskytovatel ohlásit příslušnou živnost vázanou, nebo ukončit poskytování spotřebitelského úvěru. Přechodné období platí obdobně i pro zprostředkovatele spotřebitelského úvěru.

Dozor nad dodržováním zákona

Dozor nad dodržováním zákona (§ 19)

Pokud jde o věřitele z bankovního sektoru, dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru vykonává od 1. ledna 2011 Česká národní banka, nad věřiteli z nebankovního sektoru Česká obchodní inspekce.

Česká národní banka při své činnosti postupuje podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a Česká obchodní inspekce se podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů. Tyto instituce při zjištění pochybení zahajují správní řízení, které je upravené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Úvěrové registry

Úvěrové registry (§ 9 odst. 2)

Za účelem zjednodušení a podpory přeshraničního poskytování úvěrů jsou provozovatelé úvěrových registrů (osoby, které jsou oprávněny zpracovávat údaje o spotřebitelích za účelem posouzení jejich úvěruschopnosti) podle nového zákona povinné umožnit nediskriminační přístup k údajům o spotřebitelích také věřitelům se sídlem v jiném členském státě Evropské unie.

Úvěrové registry proto budou muset takovým zahraničním subjektům umožnit přístup k informacím o spotřebitelích za stejných podmínek jako subjektům českým, přičemž podmínky nesmějí být nastaveny tak, aby je splňovaly pouze české subjekty.

Za účelem transparence mají uvěrové registry povinnosti zveřejnit podmínky přístupu k informacím v databázích dálkovým způsobem.

Povinnost umožnit přístup věřitelům z jiných členských států Evropské unie k informacím o spotřebitelích však nemají takové subjekty, které tyto informace neposkytují třetím osobám, tj. slouží pouze pro účely jednoho subjektu.

Správní delikty

Správní delikty

Za porušení vybraných ustanovení stanovuje zákon řadu správních deliktů. Subjektem těchto správních deliktů je věřitel, zprostředkovatel a osoba oprávněná zpracovávat údaje o spotřebitelích za účelem posouzení úvěruschopnosti (úvěrový registr). Za tyto správní delikty je možné uložit pokuty až do výše 5 000 000 Kč, konkrétně:

 • věřitelům a zprostředkovatelům do 5 000 000 Kč
 • osobám oprávněným zpracovávat údaje o spotřebitelích za účelem posouzení úvěruschopnost do 500 000 Kč.

Doporučované

Nejčtenější