Novinky

Spotřebitelé

oddělení 3503 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3503 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

 • Regulace
 • Smlouva
 • Smluvní vztah
 • Soukromý sektor
 • Spotřebitelský úvěr
Aktualizováno 18. 1. 2011

Informace pro spotřebitele a věřitele
Pro spotřebitele a věřitele Informace v zákoně č. 145/2010 Sb.
Před uzavřením smlouvy
Informace v reklamě
 • Informace v reklamě (§ 4)

Pokud je v reklamě na spotřebitelský úvěr uveden jakýkoliv údaj o nákladech, musí tato reklama obsahovat informace stanovené v příloze č. 1 zákona. Za údaj o nákladech je tak nutné považovat například údaj o výši úrokové sazby nebo o poplatcích, nikoliv však už prohlášení o tom, že se jedná o nejlepší úvěr na trhu.

Předsmluvní informace

 • Předsmluvní informace (§ 5)

V dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru je věřitel povinen poskytnout spotřebiteli informace uvedené v příloze č. 2. Je na věřiteli, aby v konkrétní situaci posoudil, co lze považovat za „dostatečný předstih před uzavřením smlouvy.“ Tento pojem proto zákon úmyslně blíže nespecifikuje. U některých druhů úvěru si lze představit i situaci, kdy poskytnutí předsmluvních informací a samotné uzavření smlouvy proběhne v rámci jednoho jednání.

Předsmluvní informace se poskytují na trvalém nosiči dat. Na základě definice v zákoně a v souladu s evropskou legislativou je za trvalý nosič dat možné považovat např. papír, disketu, CD či DVD nosič, pevný disk osobního počítače (např. s uloženou emailovou zprávou).

Internetovou stránku však lze za trvalý nosič dat považovat pouze pokud umožňuje:

 • spotřebiteli informaci ukládat,
 • spotřebiteli přistupovat k informacím po dobu přiměřenou účelu informace, tj. po dobu po kterou jsou informace pro spotřebitele relevantní - po dobu jednání o uzavření smlouvy (i pokud k uzavření smlouvy nedojde), po dobu trvání smluvního vztahu a také po dobu nezbytnou po skončení trvání smluvního vztahu
 • umožňuje uchování informace v nezměněné podobě, tj. musí být uchována takovým způsobem, který neumožňuje ji jednostranně měnit

Souhlas spotřebitele s poskytnutím dat prostřednictvím takové internetové stránky je však irelevantní.

Poskytnutím předsmluvních informací však věřitelovy povinnosti nekončí. Všechny předsmluvní informace je věřitel povinen také spotřebiteli náležitě vysvětlit tak, aby byl spotřebitel schopen posoudit, jestli nabízený spotřebitelský úvěr odpovídá jeho potřebám a finanční situaci.

Kopie návrhu smlouvy

 • Kopie návrhu smlouvy (§ 6 odst. 2) 

Věřitel je povinen spotřebiteli na požádaní poskytnout kopii návrhu smlouvy (nelze zaměňovat s návrhem na uzavření smlouvy podle § 43a a 43b občanského zákoníku). Tuto povinnost však věřitel nemá, pokud v tom okamžiku není věřitel ochoten spotřebiteli úvěr poskytnout. Tuto povinnost je věřitel povinen splnit bezplatně.

Posouzení úvěruschopnosti

 • Posouzení úvěruschopnosti (§ 9

Před poskytnutím spotřebitelského úvěru nebo významným navýšením jeho celkové výše je věřitel nově povinen posoudit schopnost spotřebitele tento úvěr splácet. Toto posouzení je věřitel povinen provést s odbornou péčí a na základě informací získaných od spotřebitele. Do úvěrových registrů je povinen nahlédnout pouze pokud je to nezbytné.

Informace podávané zprostředkovateli

 • Zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru (§ 5 odst. 6) 

Zprostředkovatel spotřebitelského úvěru je povinen poskytovat předsmluvní informace ve stejném rozsahu jako věřitel. Pokud tuto povinnost zprostředkovatel splní, uplatní se právní domněnka (má se za to), že ji splnil i věřitel. Je proto na věřitelích, aby si vhodným způsobem upravili smlouvy se zprostředkovateli a zajistili tak náležité poskytování předsmluvních informací spotřebitelům.

Uzavření smlouvy

Náležitosti smlouvy

 • Forma smlouvy 

Zákon předpisuje písemnou formu smlouvy o spotřebitelském úvěru, která tudíž musí být v souladu s tím, co o písemném právním úkonu stanoví občanský zákoník v § 40 a platná judikatura.
Smlouva musí být navíc spotřebiteli poskytnuta v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Obsahové náležitosti smlouvy

 • Informace ve smlouvě 

Samotná smlouva musí obsahovat informace stanovené v Přílohy č. 3 (.PDF, 94 kB)

Důsledky nedodržení formy nebo náležitostí smlouvy

 • Soukromoprávní důsledky nedodržení formy nebo neposkytnutí předepsaných informací (§ 6, § 8 a § 11

Nedodržení písemné formy nebo neuvedení informací ve smlouvě nemá za následek neplatnost smlouvy. Pokud však smlouva neobsahuje předepsané informace a spotřebitel tuto skutečnost uplatní u věřitele, aplikuje se § 8, podle kterého se spotřebitelský úvěr pokládá za úročený ve výši diskontní sazby vyhlašované Českou národní bankou  a to od počátku, přičemž ujednání o jiných platbách na spotřebitelský úvěr se stávají neplatnými.
Neuvedením informací se také prodlužuje 14denní lhůta pro odstoupení od smlouvy (§ 11) a to o období od uzavření smlouvy až do jejich poskytnutí. Lhůta pro odstoupení tedy skončí až 14 dní po jejich náležitém poskytnutí.

RPSN

Účelem roční procentní sazby nákladu (dále jen „RPSN“) je sloužit jako pomůcka pro srovnání nákladovosti úvěrů.

Od úrokové sazby se liší především tím, že zahrnuje všechny povinné náklady, které je v souvislosti s úvěrem nezbytné vynaložit. Jedná se např. o poplatky za vedení účtu, nebo náklady na jiné služby, které jsou podle smlouvy o spotřebitelském úvěru nezbytné pro poskytnutí úvěru.

Díky tomu má RPSN mnohem větší vypovídací hodnotu než úroková sazba. U mnohých věřitelů totiž poplatky spojené s poskytnutím úvěru často představují nejvýznamnější nákladovou položku.

Pomůcku pro výpočet RPSN zpracovala Evropská komise a tato pomůcka je dostupná na jejích webový stránkách:

Odkaz přímo na pomůcku, s kterou lze pomocí přepínače napravo nahoře pracovat i v Češtině:

V průběhu smluvního vztahu

Informace o změně výpůjční úrokové sazby

 • Informace o změně výpůjční úrokové sazby 

Věřitel je povinen spotřebitele informovat o každé změně výpůjční úrokové sazby a to v přiměřeném předstihu před tím, než tato úroková sazba vstoupí v platnost, tuto informaci je navíc povinen poskytnout na trvalém nosiči dat. Nesplněním této povinnosti nebude změna vůči spotřebiteli účinná.

Pokud se však bude výpůjční úroková sazba podle smlouvy odvozovat od referenční úrokové sazby, postačí, pokud bude vhodným způsobem zveřejněna, bude zpřístupněná v provozovnách věřitele a věřitel bude o této sazbě pravidelně a v přiměřeném intervalu informovat spotřebitele.

Referenční úrokovou sazbou je úroková sazba, která se použije jako základ pro výpočet jakéhokoli úroku, jenž má být uplatněn, a která pochází z veřejně přístupného zdroje a kterou mohou strany smlouvy ověřit, avšak nemohou ji jakkoliv přímo ovlivnit.

Informace o úvěru ve formě možnosti přečerpání

 • Informace o úvěru ve formě možnosti přečerpání 

V případě úvěru ve formě možnosti přečerpání je věřitel navíc povinen pravidelně a v přiměřeném intervalu prostřednictvím výpisu z účtu poskytovat spotřebiteli informace uvedené v Příloze č. 4 (.PDF, 81 kB)>

Ukončení smluvního vztahu

Výpovědí

Kromě obecných způsobů ukončení smluvního vztahu, zákon o spotřebitelském úvěru nabízí některé nové, resp. modifikované způsoby ukončení spotřebitelského úvěru, jejichž účelem je především zjednodušit a zlevnit spotřebiteli vyvázaní se ze smluvního vztahu s věřitelem.

Výpovědí může spotřebitel ukončit spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou kdykoliv a s okamžitou účinností, pokud nebyla sjednána výpovědní doba. Sjednaná výpovědní doba však nesmí být delší než jeden měsíc.

Naopak věřitel může ukončit spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou pouze je-li to sjednáno ve smlouvě. Tato výpovědní doba však nesmí být kratší než 2 měsíce.

Odstoupením

Spotřebitel má právo do 14 dnů od jejího uzavření odstoupit od smlouvy o spotřebitelském úvěru bez udání důvodu. Smyslem je umožnit spotřebitelům, kteří uzavřeli smlouvu o spotřebitelském úvěru např. ve spěchu, bez přečtení nevýhodné smlouvy nebo pod nátlakem věřitele se jednoduše vyvázat se smluvního vztahu. V takovém případě má věřitel nárok na vrácení jistiny a na úroky avšak pouze za období od uzavření smlouvy do vrácení jistiny spotřebitelem. Jedinou výjimkou jsou nevratné poplatky zaplacené orgánům veřejné správy a osobám pověřeným výkonem státní správy (např. poplatky u notáře), které věřitel může požadovat po spotřebiteli uhradit.

Pokud však ve smlouvě nebyly poskytnuty informace, které zákon vyžaduje (§ 6 odst. 1), tato lhůta skončí až 14 dní po jejich poskytnutí.

Okamžikem odstoupení zanikají také smlouvy o doplňkových službách, které spotřebitel uzavřel v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru.

Ukončení vázaného úvěru

 • Ukončení vázaného úvěru (§ 14

Smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru je smlouvou, která je závislá na smlouvě o koupi zboží nebo poskytnutí služby. Taková smlouva o spotřebitelském úvěru je závislou, pokud je úvěr určen výhradně k financování konkrétního zboží nebo služby (je účelově vázán) a

 • věřitel je zároveň prodávajícím nebo poskytovatelem, nebo
 • prodávající nebo poskytovatel je zprostředkovatelem smlouvy o spotřebitelském úvěru, nebo
 • konkrétní zboží nebo služba je výslovně uvedeno (jednotlivě určeno) ve smlouvě o spotřebitelském úvěru.

Pokud tedy spotřebitel platně odstoupí od smlouvy (§ 48 občanského zákoníku) o koupi zboží nebo poskytnutí služby (např. z důvodu vady zboží - § 597 občanského zákoníku, atd.) zaniká i smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru.

V případě vázaného úvěru může nastat i zvláštní případ ručení věřitele. Pokud bylo spotřebiteli soudem přiznáno právo na peněžité plnění vůči prodejci zboží nebo poskytovateli služby a ten toto právo dobrovolně neuspokojí, může se spotřebitel z titulu ručení obrátit na věřitele – poskytovatele vázaného spotřebitelského úvěru. Postačí také, pokud prodejce či poskytovatel dluh uzná, ale neuhradí ho.

Předčasné splacení

 • Předčasné splacení 

Spotřebitel má také právo spotřebitelský úvěr kdykoliv předčasně splatit. Věřitel v takovém případě může po spotřebiteli požadovat náhradu nákladů, které mu v souvislosti s předčasným splacením vznikly, jejich výše však musí být objektivně odůvodněná a nesmí překročit

 • 1 % z předčasně splacené částky jistiny, nebo
 • 0,5 %, pokud doba mezi předčasným splacením a předpokládaným splacením spotřebitelského úvěru podle smlouvy není delší než 1 rok.

Zprostředkování úvěru

Za účelem zvýšení transparence a důvěryhodnosti jsou zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru podle zákona v dokumentaci určené spotřebitelům povinni uvádět rozsah svých oprávnění. Zprostředkovatel proto musí seznámit spotřebitele s právním vztahem, který má s věřitelem nebo vícero věřiteli (jestli vykonává činnost pro jednoho věřitele nebo více věřitele, nebo nepracuje pro žádného věřitele, tj. pracuje výhradně pro spotřebitele a je případně spotřebitelem i odměňován). Spotřebitel tak bude moci lépe posoudit, do jaké míry dochází u zprostředkovatele ke střetu zájmů, jestli pro něho vybírá produkt z celého spektra úvěrů nabízených na trhu a jestli bude jednat v jeho nejlepším zájmu.

Odměna zprostředkovatele, pokud ji platí spotřebitel, musí být domluvena v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat a to před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru. Tuto odměnu je zprostředkovatel povinen sdělit také věřiteli pro účely výpočtu RPSN.

Mimosoudní řešení sporů

V legislativním procesu je novelizace zákona o finančním arbitrovi, která umožní spotřebitelům obrátit se se sporem ze spotřebitelského úvěru na finančního arbitra.

Do té doby lze spotřebitelům doporučit pokusit se spor s věřitelem vyřešit prostřednictvím Projektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Ministerstva průmyslu a obchodu . Seznam kontaktních míst je ke stažení zde .

Zdroj: MF - Odbor Finanční trhy II, publikováno 17.09.2010/ aktualizováno 18.01.2011

Doporučované

Nejčtenější