Novinky

Základní informace

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

  • Hypotéční úvěr
  • Regulace
  • Soukromý sektor
  • Finanční trh

Informace o transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnice 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 109/2010.

Dne 4. února 2014 vyšla v Úředním věstníku Evropské unie (dále EU) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení a o změně směrnic 2008/48/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 (dále jen „Směrnice“). Transpoziční lhůta je stanovena ke dni 21. března 2016.

Směrnice je založena na principu tzv. cílené harmonizace, kdy jsou některá výslovně uvedená ustanovení v režimu harmonizace maximální (výpočet RPSN, obsah a forma evropského standardizovaného informačního přehledu), většina však v režimu harmonizace minimální, kdy je možno zvolit přísnější národní úpravu. Směrnice obsahuje velké množství diskrecí a v mnoha případech umožňuje státům ponechat či zavést přísnější režim ochrany spotřebitele v daném segmentu trhu.

Jejím cílem je sjednocení a podpora vnitřního trhu s hypotečními úvěry a ochrana spotřebitele na trhu hypotečních úvěrů, která do maximální možné míry sleduje právní úpravu v oblasti spotřebitelských úvěrů. Směrnice v mnoha definicích odkazuje přímo na definice obsažené ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS, ve znění směrnice 2011/90/EU (Consumer Credit Directive, dále jen „CCD“) a zohledňuje nejnovější právní vývoj v oblasti spotřebitelských úvěrů, který je obsažen v Metodické pomůcce k výkladu směrnice 2008/48/ES (směrnice o spotřebitelském úvěru) ve vztahu k nákladům a roční procentní sazbě nákladů (Guidelines on the application of Directive 2008/48/EC (Consumer Credit Directive) in relation to costs and the Annual Percentage Rate of Charge).

Základními stavebními kameny nové směrnice, která obsahuje úpravu v mnohých směrech paralelní k právní úpravě spotřebitelských úvěrů dle směrnice 2008/48/ES, jsou především:

  • informační povinnosti (v reklamě, předsmluvní),
  • roční procentní sazba nákladů,
  • posuzování úvěruschopnosti spotřebitele a vhodnosti úvěru pro spotřebitele včetně přístupu do databází dlužníků,
  • právo spotřebitele na předčasné splacení úvěru,
  • požadavky na regulaci zprostředkovatelů úvěrů včetně evropského pasu pro tyto subjekty a
  • požadavky na adekvátní regulaci a dohled nad nebankovními poskytovateli hypotečních úvěrů včetně požadavků na odbornost osob jednajících se spotřebitelem.

Směrnice dále upravuje omezení kurzového rizika vyplývajícího pro spotřebitele z úvěrů v cizí měně, požadavky na stanovení stropu pro sankce vyplývající z prodlení dlužníka a další požadavky na zajištění shovívavosti věřitele vůči dlužníku v prodlení.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější