Novinky

Povinné značení lihu

ve spolupráci s oddělením 2101 - Tiskové a s Generálním ředitelstvím cel
ve spolupráci s oddělením 2101 - Tiskové a s Generálním ředitelstvím cel

Vydáno

 • Soukromý sektor
 • Povinné značení lihu
 • Černý trh s alkoholem
 • Alkohol
Aktualizováno 1. 11. 2013 9:20
 • Povinné značení lihu - Vyhláška č. 334/2013 Sb. k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu- s účinností od 1.12.2013

Informace k provedení ustanovení o povinném značení lihu

Informace k vyhlášce č. 334/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu - od 1. prosince 2013 

Vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů 29. října 2013,účinnosti nabude 1. prosince 2013, a to současně se zákonem č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu.

Dokumenty ke stažení

Vyhláškou jsou upraveny zejména následující otázky související s kontrolními páskami ke značení lihu.

Vzor, rozměry, náležitosti a ochranné prvky kontrolní pásky

Kontrolní páska bude k dispozici ve třech rozměrových verzích odpovídajících různým velikostem spotřebitelských balení lihu. Nový vzor kontrolní pásky bude mít zcela novou grafickou úpravu a nové uspořádání ochranných prvků provedené tak, aby vzájemně ověřovaly svoji autenticitu (např. překrytí hologramu měditiskem) a znemožnily různé způsoby padělání nebo umožnily snadnější identifikaci padělků.

Vzor, rozměry, náležitosti a ochranné prvky kontrolní pásky

Složení a způsob vytvoření evidenčního označení kontrolní pásky

Prostřednictvím tohoto evidenčního označení dojde k zavedení tzv. individualizace každé jednotlivé kontrolní pásky. Tato individualizace představuje jedno z klíčových opatření nové právní úpravy povinného značení lihu (dosud byly kontrolní pásky označeny pouze sériovým kódem, tedy všechny pásky jedné série měly shodné označení). Každá kontrolní páska bude jako jedinečná zavedena do registru kontrolních pásek, který bude přístupný nejen příslušným kontrolním orgánům, ale také veřejnosti.

Samotná kontrolní páska bude obsahovat označení, které bude na pásce natištěno a které bude tvořeno:

 • evidenčním kódem (který bude společný pro kontrolní pásky jedné objednávky),
 • individuálním kódem (který bude unikátním označením jednotlivé pásky) a
 • elektronicky čitelnou verzí individuálního kódu (ve formě tzv. QR kódu), která umožní jak snadnou kontrolu pomocí speciální čtečky, tak případné načtení pomocí „smart phonu“ pro následné zadání individuálního kódu do veřejně přístupného registru kontrolních pásek (toto zadání bude možné i prostým zadáním individuálního kódu do internetové aplikace registru).  

 

Složení a způsob vytvoření evidenčního označení kontrolní pásky

Údaj o obsahu lihu ve spotřebitelském balení

Tento údaj bude uveden v mililitrech lihu, obsažených v konkrétním balení (nikoliv jen v obsahovém pásmu jako dosud).

Prodejní cena kontrolní pásky

Tato cena bude stanovena na základě součtu nákladů spojených s výrobou kontrolní pásky a nákladů na její skladování, evidenci a distribuci, přičemž bude činit 0,44 Kč (dosud 0,40 Kč).

Způsob a lhůty pro vypořádání nespotřebovaných zásob kontrolních pásek

Vyhláška předpokládá možnost, aby o hodnotu kontrolních pásek stanovených neplatných „starých“ vzorů, které výrobci a dovozci lihu vrátí celnímu úřadu, byla snížena prodejní cena kontrolních pásek nových vzorů, které budou tito výrobci a dovozci lihu nakupovat po nabytí účinnosti nové vyhlášky.

Způsob umístění a upevnění kontrolní pásky na spotřebitelském balení lihu

 1. Kontrolní páska musí být na spotřebitelském balení lihu umístěna tak, aby nebylo možné bez jejího porušení spotřebitelské balení lihu otevřít nebo použít jeho obsah. U vratných obalů se před novým plněním odstraní levá i pravá část pásky, která zůstala na hrdle obalu v místě pod uzávěrem.
 2. Kontrolní páska musí být na spotřebitelském balení lihu upevněna tak, že je nalepena lícovou stranou nahoru přes uzávěr spotřebitelského balení lihu tak, aby střední část pásky byla na horní straně uzávěru, a aby pravá a levá část pásky byly nalepeny podél hrdla spotřebitelského balení lihu.
 3. Jestliže to tvar spotřebitelského balení lihu umožňuje, je kontrolní páska nalepena ve tvaru písmene U; není-li to s ohledem na tvar spotřebitelského balení lihu možné, je páska nalepena ve tvaru písmene L.
 4. Lepidlo použité k nalepení kontrolní pásky na spotřebitelské balení lihu musí mít takové vlastnosti, aby nedošlo k odlepení kontrolní pásky bez jejího porušení, a to ani vlivem povětrnostních nebo jiných vnějších vlivů.
 5. Kontrolní páska musí být nalepena tak, aby evidenční označení kontrolní pásky zůstalo čitelné, a nesmí být přelepena nebo překryta tak, aby evidenční označení kontrolní pásky nebylo čitelné bez porušení tohoto přelepení nebo překrytí.

 

Další administrativní aspekty nakládání s kontrolními páskami, včetně příslušných formulářů, které naleznete v samostatných Přílohách č. 2 až 5 k vyhlášce č. 334/2013 Sb.

 • způsob objednávání, převzetí a prodeje kontrolní pásky,
 • náležitosti a vzor objednávky kontrolní pásky,
 • způsob a forma vedení evidence kontrolních pásek,
 • způsob vracení kontrolní pásky,
 • obsah záznamu o výsledku inventury kontrolních pásek,
 • obsah dokladů o přepravě kontrolních pásek. 

 

Doplňující informace - GŘC

Informace Generálního ředitelství cel k problematice povinného značení lihu:

 


Informace k vyhlášce č. 310/2012 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu - od 26. září 2012 - do 30. listopadu 2013

Dne 3. října 2012 přijala vláda České republiky usnesení č. 735, k realizaci „plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami“, kterým zřídila pracovní skupinu složenou z náměstků ministrů zemědělství, financí, zdravotnictví, průmyslu a obchodu, vnitra, spravedlnosti a zástupců Unie výrobců a dovozců lihovin, Potravinářské komory České republiky a Asociace hotelů a restaurací České republiky. Současně uložila dotčeným resortům zpracovat konkrétní návrh postupu realizace opatření uvedených v části II usnesení, jejichž cílem je minimalizovat černý trh s lihovinami v České republice. (viz. Informace k realizaci „plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami“ -  publikována v říjnu 2012)

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější