Novinky

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu předložen vládě

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Finanční trh
  • Kapitálový trh
  • Soukromý sektor
  • Návrh zákona

Ministerstvo financí dne 10. června 2020 předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu. Odborné veřejnosti se pro informaci předkládají příslušné dokumenty ve verzi předložené do vlády.

Návrh zákona je předkládán zejména v souvislosti s potřebou realizace legislativních opatření vyplývajících z materiálu, kterým je Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice v roce 2019 – 2023, který byl schválen vládou České republiky dne 4. března 2019.

Jedním z legislativních opatření je zavedení Účtu dlouhodobých investic. Účet dlouhodobých investic je novým produktem na finančním trhu, který je alternativou k existujícím a státem daňově podporovaným produktům spoření na stáří, kterými jsou penzijní fondy a životní pojištění. Obdobně jako tyto produkty rovněž slouží k vytváření úspor na stáří. Jeho prostřednictvím bude možné investovat do akcií, dluhopisů, investičních fondů nebo dalších investičních nástrojů. Jedním z podnětů pro zavedení účtu dlouhodobých investic byla Zpráva Světové banky o kapitálovém trhu v České republice, podle které by klíčovým krokem k podněcování zájmu investorů o kapitálový trh bylo zavedení některé z forem „osobního spořicího účtu“ (individual savings account - ISA).

Dalším opatřením je zavedení nového typu účastnického fondu (tzv. alternativní účastnický fond), který má být alternativou k již existujícím dynamickým fondům s tím, že u tohoto typu fondu má být poplatková politika nastavena tak volně, aby bylo penzijním společnostem umožněno investovat např. i do aktiv typu „private equity fondů“, a potažmo nabídnout účastníkům v dlouhodobé perspektivě možné vyšší zhodnocení, byť za cenu vyšší rizikovosti takové investice.

Návrh zákona dále zavádí možnost vytvářet podfondy pro komanditní společnost na investiční listy a pro investiční fond, který je uzavřenou akciovou společností. Rovněž je navrhováno povinné používání XML formátu pro účely exekuce, které má vést ke snížení nákladů exekucí na finančním trhu.

V rámci boje proti rizikovým dluhopisům je navrhováno rozšíření emisních podmínek dluhopisů bez prospektu (konkrétně emise do 1 mil. euro) o údaje o emitentovi tak, aby investor měl možnost dostatečně posoudit rizikovost emitenta, potažmo celé emise. V dnešní době obsahují emisní podmínky (na rozdíl od prospektu) jen informace o dluhopisu. Bude navrženo, aby osoby nabízející tyto dluhopisy publikovaly tyto emisní podmínky na svých webových stránkách, a ve vztahu k této povinnosti bude zaveden dohled České národní banky, včetně možnosti uložit sankci.

Kromě návrhů, které přímo vyplývají z uvedené koncepce, obsahuje návrh zákona i další návrhy, které vyplynuly z konzultací a z požadavků praxe, např. v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech je reagováno na praktické problémy, v zákoně o dluhopisech se odstraňují duplicity ve vztahu k emisním podmínkám, je-li vyhotovován prospekt, a také se ruší požadavek, aby emisní podmínky státních dluhopisů byly uveřejňovány ve Sbírce zákonů. Dále je mj. navrhováno rozšíření působnosti burzovních rozhodčích soudů.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější