Novinky

Nařízení o sekuritizaci publikováno v Úředním věstníku Evropské unie

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Soukromý sektor
  • Kapitálový trh
  • Úřední věstník EU
  • Finanční trh

Dne 28. prosince 2017 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012. Toto bezprostředně použitelné a přímo závazné nařízení Evropské unie vstupuje v platnost ode dne 17. ledna 2018 a nabývá účinnosti dne 1. ledna 2019.

Právní rámec pro sekuritizační transakce podpoří integraci finančních trhů Evropské unie a diverzifikaci zdrojů. Nařízení rozlišuje mezi jednoduchými, transparentními a standardizovanými sekuritizacemi (STS) a mezi těmi ostatními (non-STS). Toto dělení je významné proto, aby investoři mohli učinit informovaná rozhodnutí umožňující vzít lépe v úvahu rizikovost jednotlivých sekuritizačních transakcí, jak standardizovaných, tak těch, které standardizované nejsou. Právní rámec umožní věřitelům sekuritizačních transakcí (zpravidla bankám) uvolnit část jejich kapitálu a tedy i poskytnout více úvěrů např. malým a středním podnikům a domácnostem. Nařízení umožňuje efektivní převody rizika na různé institucionální investory a banky. Sekuritizace by měla fungovat jako účinný mechanismus financování pro dlouhodobější investory a banky.

Vzhledem k tomu, že nařízení o sekuritizaci má také dopady na celkový obezřetnostní rámec pro úvěrové instituce a obchodníky s cennými papíry, bylo dne 28. prosince 20107 v Úředním věstníku Evropské unie také publikováno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2401 (EU) ze dne 12. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, které nabývá účinnosti také dne 1. ledna 2019.

Doporučované

Nejčtenější