Novinky

Otázky a odpovědi ke sjednocení náležitostí a příloh podání směřujících k zahájení příslušného řízení

odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu
odbor 73 - Procesní agendy a regulace hazardu

Vydáno

  • Loterie a sázkové hry
  • Loterijní zákon
  • Loterijní společnosti
  • Regulace
  • Soukromý sektor

A) Obecné požadavky pro všechny druhy loterií a jiných podobných her

Otázka k bodu 1) Základní aspekty a znaky loterie nebo jiné podobné hry jako takové
V textu je uvedeno, že splnění definičních znaků loterie se prokazuje herním plánem. Není však uvedeno, zda postačí když splnění těchto znaků vyplyne z textu, nebo zda je nutné každý znak přesně a přímo v herním plánu formulovat
?

Odpověď Ministerstva financí:
Podle ustanovení § 42 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), musí podmínky hry určovat herní plán.

Otázka k bodu 3) Doložení splnění podmínek bezúhonnosti
Jako podmínka udělení povolení je zde uvedeno předkládání výpisu z rejstříku trestů stanovených osob. Je nutno tento výpis aktualizovat každé tři měsíce, nebo postačí informovat povolovací orgán pouze o změnách podle zákona?

Odpověď Ministerstva financí:
Ano, každé 3 měsíce je nutno výpis aktualizovat, ale jen v souvislosti se změnou nebo v rámci žádosti v rámci „povolovacího“ režimu. Při jakékoli změně je nutno informovat MF (obecná povinnost). V mezidobí (kdy není změna v obsahu výpisu a zároveň ještě neuplynul „časový test“ 3 měsíců) lze ke každé žádosti dodávat prosté kopie výpisů z Evidence rejstříků trestů a odkázat na příslušné řízení (č.j.: nebo žádost o …. ze dne....), v rámci kterého byly originály nebo ověřené kopie výpisů předloženy.

Otázky k bodu 6) Podmínky podle § 4 zákona
Zde se u podmínky prokázání zaručení řádného provozování loterií nebo jiných podobných her včetně řádného technického vybavení uvádí jako průkazný dokument – osvědčení pověřené autorizované osoby; znalecký posudek; prohlášení o shodě. Otázka zní, zda je třeba předkládat všechny dokumenty, nebo je možno vybrat ten z nich, který požadovanou skutečnost nejlépe prokazuje. Otázku lze položit i tak, zda použitý středník mezi textem má charakter vylučovací (buď - anebo) či zda vyjadřuje kumulaci podmínek.

Odpověď Ministerstva financí:
Prohlášení o shodě a znalecké posudky vždy s výjimkou výherních hracích přístrojů (dále jen „VHP“). U VHP se prohlášení o shodě nevyžaduje. Nahrazuje ho osvědčení o provozuschopnosti.To by autorizovaná osoba nevydala když by žadatel tento dokument nepředložil. Vždy jde o to, že je nutno určitou rozhodnou skutečnost hodnověrně prokázat, někdy jedním někdy více listinnými důkazy.

Otázka k bodu 8) Splnění dalších obecných podmínek
Zde není zcela upřesněn pojem „superlegalizace u zahraničního dokladu“. Žádáme o jeho konkretizaci, za účelem možnosti splnění této podmínky.

Odpověď Ministerstva financí:
Je nutno vždy nahlédnout do textu příslušné mezinárodní smlouvy, která upravuje otázky právní pomoci mezi Českou republikou a příslušným cizím státem. Takovou smlouvu lze nalézt (pokud existuje) ve Sbírce zákonů. V případě neexistence příslušné smlouvy je třeba vycházet z Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (viz Sdělení MZV č. 45/1999 Sb.).

B) Speciální požadavky pro konkrétní druhy loterií a jiných podobných her

Otázky k obsahu str. 5 – sedmá odrážka
Zde se hovoří o prokázání oprávněného provozování zařízení a to: čestným prohlášením o nabytí zařízení; smlouvou o nájmu zařízení. Rádi bychom věděli, zda uvedený středník má charakter vylučovací nebo kumulativní. Zejména při nutnosti předkládat smlouvy o nájmu zařízení by naše společnost byla nucena nákladně a zdlouhavě opatřovat úřední kopie leasingových smluv. V tomto případě se přikláníme k prokazování oprávněného provozování zařízení na základě čestného prohlášení s možností kdykoliv na požádání povolovacího orgánu příslušné smlouvy předložit.

Odpověď Ministerstva financí:
Postačuje čestné prohlášení o nabytí zařízení, které může být nahrazeno kopií smlouvy o nájmu zařízení. Viz obecná poznámka k hodnověrnosti prokázání rozhodných skutečností.

Určuje se zde pravidlo, podle kterého pokud žadatel již předložil příslušné listiny v originále nebo v ověřené kopii, postačí, když v dalším správním řízení předloží pouze prosté kopie s odkazem na předchozí řízení, kde již totožné dokumenty předložil. (To vše pod podmínkou, že bude zajištěna aktuálnost všech předkládaných dokumentů.) V této věci si dovolujeme vyjádřit obavu nad přehledností výše uvedeného systému dokládání podmínek s ohledem na množství odkazů, které se mohu v žádostech o povolení vyskytovat. Pokud bude podáváno více žádostí po sobě, může vyhledávání dokumentů ve spise o předchozí žádosti být administrativně náročné a proto si dovolujeme požádat o opětovné sdělení, zda a v jaké míře bude moci žadatel využívat nabízenou možnost odkazovat na již dodané aktuální dokumenty.

Odpověď Ministerstva financí:
Po dobu 3 měsíců od data vystavení výpisu z Evidence rejstříků trestů postačí k žádostem dokládat jejich prosté kopie s tím, že v podání je třeba výslovně uvést, že originály (ověřené kopie) byly již přiloženy k jinému (dřívějšímu) podání (žádosti) ze dne …, popř. k č.j. MF. Nic ovšem nebrání žadateli splnit náročnější podmínku: tedy vždy předkládat originál nebo ověřenou kopii aktuálního výpisu z Evidence RT.

Při pohledu na část A) i B) lze předpokládat, že Obecné požadavky v části A) jsou specifikovány v části B), tedy jestliže je uvedeno např. u bodu 6 že pro prokázání podmínek podle § 4 odst. 2 se vyžaduje „osvědčení pověřené autorizované osoby“, tak v části B je totéž specifikováno jako „výpis z osvědčení pověřené autorizované osoby“ a že nebude MF požadovat dva dokumenty.

Odpověď Ministerstva financí:
Jedná se pouze o VHP, samozřejmě stačí doložit jedno osvědčení v originálu (ověřené kopii) nebo výpis osvědčení o provozuschopnosti a příslušné kopie do spisu.

Kontakt pro otázky - k Podmínkám pro vydání povolení k provozování podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Doporučované

Nejčtenější